1116. Γόμοῤῥα (Gomorra)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1116. Γόμοῤῥα (Gomorra) — 5 Occurrences

Matthew 10:15 N-GNP
GRK: Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ
NAS: of Sodom and Gomorrah in the day
KJV: of Sodom and Gomorrha in the day
INT: of Sodom and of Gomorrah on day

Mark 6:11 Noun-DNP
GRK: Σοδόμοις ἤ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ
KJV: for Sodom and Gomorrha in the day
INT: for Sodom or Gomorrah in day

Romans 9:29 N-NFS
GRK: καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν
NAS: AND WOULD HAVE RESEMBLED GOMORRAH.
KJV: been made like unto Gomorrha.
INT: and as Gomorrah anyhow we would have been made like

2 Peter 2:6 N-GFS
GRK: Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ
NAS: of Sodom and Gomorrah to destruction
KJV: and Gomorrha into ashes
INT: of Sodom and Gomorrah having reduced to ashes to destruction

Jude 1:7 N-NFS
GRK: Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ
NAS: as Sodom and Gomorrah and the cities
KJV: Sodom and Gomorrha, and the cities
INT: Sodom and Gomorrah and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page