1239. διαδίδωμι (diadidómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1239. διαδίδωμι (diadidómi) — 4 Occurrences

Luke 11:22 V-PIA-3S
GRK: σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν
NAS: he had relied and distributes his plunder.
KJV: he trusted, and divideth his spoils.
INT: plunder of him he divides

Luke 18:22 V-AMA-2S
GRK: πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ
NAS: that you possess and distribute it to the poor,
KJV: and distribute unto the poor,
INT: sell and distribute to [the] poor and

John 6:11 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις
NAS: and having given thanks, He distributed to those
KJV: when he had given thanks, he distributed to the disciples,
INT: and having given thanks distributed to the reclining

Acts 4:35 V-IIM/P-3S
GRK: τῶν ἀποστόλων διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ
NAS: feet, and they would be distributed to each
KJV: and distribution was made unto every man
INT: of the apostles distribution was made moreover to each

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page