1321. διδάσκω (didaskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1321. διδάσκω (didaskó) — 97 Occurrences

Matthew 4:23 V-PPA-NMS
GRK: τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς
NAS: Galilee, teaching in their synagogues
KJV: all Galilee, teaching in their
INT: Galilee teaching in the

Matthew 5:2 V-IIA-3S
GRK: στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
NAS: His mouth and [began] to teach them, saying,
KJV: his mouth, and taught them, saying,
INT: mouth of him he taught them saying

Matthew 5:19 V-ASA-3S
GRK: ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς
NAS: commandments, and teaches others
KJV: commandments, and shall teach men so,
INT: least and shall teach so the

Matthew 5:19 V-ASA-3S
GRK: ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας
NAS: keeps and teaches [them], he shall be called
KJV: and teach [them], the same
INT: shall practice and shall teach [them] this [one] great

Matthew 7:29 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς
NAS: for He was teaching them as [one] having
KJV: For he taught them as
INT: he was indeed teaching them as

Matthew 9:35 V-PPA-NMS
GRK: τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς
NAS: and villages, teaching in their synagogues
KJV: and villages, teaching in their
INT: the villages teaching in the

Matthew 11:1 V-PNA
GRK: ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν
NAS: from there to teach and preach
KJV: thence to teach and
INT: from there to teach and to preach

Matthew 13:54 V-IIA-3S
GRK: πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν
NAS: to His hometown and [began] teaching them in their synagogue,
KJV: his own country, he taught them in
INT: region his [own] he taught them in

Matthew 15:9 V-PPA-NMP
GRK: σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα
NAS: DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES
KJV: me, teaching [for] doctrines
INT: they worship me teaching [as] teachings [the] precepts

Matthew 21:23 V-PPA-DMS
GRK: προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: came to Him while He was teaching, and said,
KJV: unto him as he was teaching, and said,
INT: came to him [when he was] teaching the chief priests

Matthew 22:16 V-PIA-2S
GRK: ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ
NAS: that You are truthful and teach the way
KJV: true, and teachest the way of God
INT: in truth teach and not

Matthew 26:55 V-PPA-NMS
GRK: ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ
NAS: in the temple teaching and you did not seize
KJV: with you teaching in the temple,
INT: temple I sat teaching and not

Matthew 28:15 V-AIP-3P
GRK: ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν Καὶ διεφημίσθη
NAS: and did as they had been instructed; and this
KJV: and did as they were taught: and this
INT: they did as they were taught And is spread abroad

Matthew 28:20 V-PPA-NMP
GRK: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν
NAS: teaching them to observe all
KJV: Teaching them to observe
INT: teaching them to observe

Mark 1:21 V-IIA-3S
GRK: τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
NAS: the synagogue and [began] to teach.
KJV: into the synagogue, and taught.
INT: the synagogue he taught

Mark 1:22 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς
NAS: at His teaching; for He was teaching them as [one] having
KJV: doctrine: for he taught them as
INT: he was indeed teaching them as

Mark 2:13 V-IIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: were coming to Him, and He was teaching them.
KJV: him, and he taught them.
INT: him and he taught them

Mark 4:1 V-PNA
GRK: πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν
NAS: He began to teach again by the sea.
KJV: again to teach by
INT: again he began to teach beside the

Mark 4:2 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν
NAS: And He was teaching them many things
KJV: And he taught them many things
INT: And he taught them in

Mark 6:2 V-PNA
GRK: σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ
NAS: He began to teach in the synagogue;
KJV: he began to teach in
INT: [the] Sabbath he began to teach in the

Mark 6:6 V-PPA-NMS
GRK: κώμας κύκλῳ διδάσκων
NAS: the villages teaching.
KJV: round about the villages, teaching.
INT: villages around teaching

Mark 6:30 V-AIA-3P
GRK: καὶ ὅσα ἐδίδαξαν
NAS: that they had done and taught.
KJV: and what they had taught.
INT: and what they had taught

Mark 6:34 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά
NAS: and He began to teach them many things.
KJV: he began to teach them
INT: And he began to teach them many things

Mark 7:7 V-PPA-NMP
GRK: σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα
NAS: DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES
KJV: me, teaching [for] doctrines
INT: they worship me teaching [as] teachings precepts

Mark 8:31 V-PNA
GRK: Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι
NAS: And He began to teach them that the Son
KJV: And he began to teach them, that
INT: And he began to teach them that

Mark 9:31 V-IIA-3S
GRK: ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς
NAS: For He was teaching His disciples
KJV: [it].For he taught his disciples,
INT: he was teaching indeed the

Mark 10:1 V-IIA-3S
GRK: εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: He once more [began] to teach them.
KJV: as he was wont, he taught them again.
INT: he had been accustomed again he taught them

Mark 11:17 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν
NAS: And He [began] to teach and say
KJV: And he taught, saying unto them,
INT: And he taught and saying

Mark 12:14 V-PIA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν δοῦναι
NAS: to any, but teach the way
KJV: of men, but teachest the way of God
INT: of God teach Is it lawful to give

Mark 12:35 V-PPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ
NAS: [began] to say, as He taught in the temple,
KJV: and said, while he taught in
INT: Jesus said teaching in the

Mark 14:49 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ
NAS: I was with you in the temple teaching, and you did not seize
KJV: in the temple teaching, and ye took
INT: the temple teaching and not

Luke 4:15 V-IIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς
NAS: And He [began] teaching in their synagogues
KJV: And he taught in their
INT: and he taught in the

Luke 4:31 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν
NAS: of Galilee, and He was teaching them on the Sabbath;
KJV: of Galilee, and taught them on
INT: and was teaching them on

Luke 5:3 V-IIA-3S
GRK: τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους
NAS: And He sat down and [began] teaching the people
KJV: he sat down, and taught the people
INT: the boat he taught the crowds

Luke 5:17 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν
NAS: day He was teaching; and there were [some] Pharisees
KJV: he was teaching, that there were
INT: he was teaching and there were

Luke 6:6 V-PNA
GRK: συναγωγὴν καὶ διδάσκειν καὶ ἦν
NAS: the synagogue and was teaching; and there was a man
KJV: the synagogue and taught: and there
INT: synagogue and taught and there was

Luke 11:1 V-AMA-2S
GRK: αὐτόν Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι
NAS: to Him, Lord, teach us to pray
KJV: him, Lord, teach us to pray,
INT: him Lord teach us to pray

Luke 11:1 V-AIA-3S
GRK: καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς
NAS: as John also taught his disciples.
KJV: John also taught his disciples.
INT: also John taught the disciples

Luke 12:12 V-FIA-3S
GRK: ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν
NAS: Spirit will teach you in that very
KJV: the Holy Ghost shall teach you in
INT: Holy Spirit will teach you in

Luke 13:10 V-PPA-NMS
GRK: Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ
NAS: And He was teaching in one
KJV: And he was teaching in one
INT: he was moreover teaching in one

Luke 13:22 V-PPA-NMS
GRK: καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν
NAS: to another, teaching, and proceeding
KJV: and villages, teaching, and journeying
INT: and villages teaching and progress

Luke 13:26 V-AIA-2S
GRK: πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας
NAS: in Your presence, and You taught in our streets';
KJV: presence, and thou hast taught in our
INT: streets of us you did teach

Luke 19:47 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ'
NAS: And He was teaching daily
INT: And he was teaching every

Luke 20:1 V-PPA-GMS
GRK: τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν
NAS: of the days while He was teaching the people
KJV: days, as he taught the people in
INT: of the days as was teaching he the

Luke 20:21 V-PIA-2S
GRK: λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ
NAS: that You speak and teach correctly,
KJV: thou sayest and teachest rightly,
INT: you say and teach and neither

Luke 20:21 V-PIA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ διδάσκεις
NAS: and You are not partial to any, but teach the way
KJV: [of any], but teachest the way
INT: of God teach

Luke 21:37 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἱερῷ διδάσκων τὰς δὲ
NAS: during the day He was teaching in the temple,
KJV: he was teaching in
INT: the temple teaching and

Luke 23:5 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λαὸν διδάσκων καθ' ὅλης
NAS: up the people, teaching all
KJV: the people, teaching throughout
INT: the people teaching throughout all

John 6:59 V-PPA-NMS
GRK: ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ
NAS: in the synagogue as He taught in Capernaum.
KJV: the synagogue, as he taught in
INT: in [the] synagogue teaching in Capernaum

John 7:14 V-IIA-3S
GRK: ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν
NAS: up into the temple, and [began to] teach.
KJV: the temple, and taught.
INT: temple and was teaching

John 7:28 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς
NAS: out in the temple, teaching and saying,
KJV: in the temple as he taught, saying,
INT: the temple teaching Jesus

John 7:35 V-PNA
GRK: πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας
NAS: among the Greeks, and teach the Greeks,
KJV: and teach the Gentiles?
INT: to go and teach the Greeks

John 8:2 V-IIA-3S
GRK: καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: to Him; and He sat down and [began] to teach them.
KJV: and he sat down, and taught them.
INT: and having sat down he was teaching them

John 8:20 V-PPA-NMS
GRK: τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ
NAS: in the treasury, as He taught in the temple;
KJV: the treasury, as he taught in
INT: the treasury teaching in the

John 8:28 V-AIA-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ
NAS: these things as the Father taught Me.
KJV: my Father hath taught me, I speak
INT: but as taught me the

John 9:34 V-PIA-2S
GRK: καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς καὶ
NAS: in sins, and are you teaching us? So
KJV: and dost thou teach us? And
INT: and you teach us And

John 14:26 V-FIA-3S
GRK: ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ
NAS: in My name, He will teach you all
KJV: name, he shall teach you all things,
INT: he you will teach all things and

John 18:20 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ
NAS: I always taught in synagogues
KJV: I ever taught in the synagogue,
INT: I always taught in synagogue

Acts 1:1 V-PNA
GRK: τε καὶ διδάσκειν
NAS: began to do and teach,
KJV: to do and teach,
INT: both and to teach

Acts 4:2 V-PNA
GRK: διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν
NAS: because they were teaching the people
KJV: that they taught the people, and
INT: because are teaching they the

Acts 4:18 V-PNA
GRK: φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ
NAS: or teach at all
KJV: at all nor teach in the name
INT: them to speak nor to teach in the

Acts 5:21 V-IIA-3P
GRK: ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον Παραγενόμενος δὲ
NAS: daybreak and [began] to teach. Now
KJV: and taught. But
INT: temple and were teaching having come moreover

Acts 5:25 V-PPA-NMP
GRK: ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν
NAS: in the temple and teaching the people!
KJV: the temple, and teaching the people.
INT: standing and teaching the people

Acts 5:28 V-PNA
GRK: ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ
NAS: you strict orders not to continue teaching in this
KJV: that ye should not teach in this
INT: you not to teach in the

Acts 5:42 V-PPA-NMP
GRK: οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
NAS: right on teaching and preaching
KJV: they ceased not to teach and preach
INT: not they ceased teaching and proclaiming the gospel

Acts 11:26 V-ANA
GRK: ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν
NAS: with the church and taught considerable
KJV: the church, and taught much people.
INT: church and taught a crowd large

Acts 15:1 V-IIA-3P
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: from Judea and [began] teaching the brethren,
KJV: Judaea taught the brethren,
INT: Judea were teaching the brothers

Acts 15:35 V-PPA-NMP
GRK: ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
NAS: in Antioch, teaching and preaching
KJV: in Antioch, teaching and preaching
INT: in Antioch teaching and proclaiming the glad tidings

Acts 18:11 V-PPA-NMS
GRK: μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς
NAS: months, teaching the word
KJV: six months, teaching the word of God
INT: months six teaching among them

Acts 18:25 V-IIA-3S
GRK: ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ
NAS: he was speaking and teaching accurately
KJV: and taught diligently
INT: he spoke and taught earnestly the things

Acts 20:20 V-ANA
GRK: ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ
NAS: that was profitable, and teaching you publicly
KJV: you, and have taught you publickly,
INT: to you and to teach you publicly

Acts 21:21 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως
NAS: about you, that you are teaching all
KJV: thee, that thou teachest all the Jews
INT: that apostasy you teach from Moses

Acts 21:28 V-PPA-NMS
GRK: πάντας πανταχῇ διδάσκων ἔτι τε
NAS: is the man who preaches to all men
KJV: the man, that teacheth all
INT: all everywhere teaches besides and

Acts 28:31 V-PPA-NMS
GRK: θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ
NAS: of God and teaching concerning
KJV: and teaching those things which concern
INT: of God and teaching the things concerning

Romans 2:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν
NAS: you, therefore, who teach another,
KJV: which teachest another,
INT: [you] who Therefore teach another yourself

Romans 2:21 V-PIA-2S
GRK: σεαυτὸν οὐ διδάσκεις ὁ κηρύσσων
NAS: another, do you not teach yourself?
KJV: another, teachest thou not
INT: yourself not do you teach you who proclaim

Romans 12:7 V-PPA-NMS
GRK: εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ
NAS: or he who teaches, in his teaching;
KJV: or he that teacheth, on
INT: or he that teaches in the

1 Corinthians 4:17 V-PIA-1S
GRK: πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω
NAS: just as I teach everywhere
KJV: Christ, as I teach every where in
INT: every church I teach

1 Corinthians 11:14 V-PIA-3S
GRK: φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι
NAS: nature itself teach you that if a man
KJV: nature itself teach you, that,
INT: nature itself does teach you that

Galatians 1:12 V-AIP-1S
GRK: αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι'
NAS: nor was I taught it, but [I received it] through
KJV: man, neither was I taught [it], but by
INT: it nor was I taught [it] but by

Ephesians 4:21 V-AIP-2P
GRK: ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθὼς ἔστιν
NAS: you have heard Him and have been taught in Him, just
KJV: him, and have been taught by him,
INT: in him were taught as is

Colossians 1:28 V-PPA-NMP
GRK: ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον
NAS: every man and teaching every man
KJV: man, and teaching every man
INT: man and teaching every man

Colossians 2:7 V-AIP-2P
GRK: πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες ἐν
NAS: just as you were instructed, [and] overflowing
KJV: as ye have been taught, abounding
INT: faith even as you were taught abounding in

Colossians 3:16 V-PPA-NMP
GRK: πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες
NAS: wisdom teaching and admonishing
KJV: all wisdom; teaching and admonishing
INT: all wisdom teaching and admonishing

2 Thessalonians 2:15 V-AIP-2P
GRK: παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ
NAS: which you were taught, whether
KJV: which ye have been taught, whether
INT: traditions which you were taught whether by

1 Timothy 2:12 V-PNA
GRK: διδάσκειν δὲ γυναικὶ
NAS: a woman to teach or
KJV: a woman to teach, nor
INT: to teach however, a woman

1 Timothy 4:11 V-PMA-2S
GRK: ταῦτα καὶ δίδασκε
NAS: Prescribe and teach these things.
KJV: command and teach.
INT: these things and teach

1 Timothy 6:2 V-PMA-2S
GRK: ἀντιλαμβανόμενοι Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει
NAS: and beloved. Teach and preach
KJV: These things teach and
INT: are being helped by These things teach and exhort

2 Timothy 2:2 V-ANA
GRK: καὶ ἑτέρους διδάξαι
NAS: who will be able to teach others also.
KJV: shall be able to teach others also.
INT: also others to teach

Titus 1:11 V-PPA-NMP
GRK: οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ
NAS: families, teaching things
KJV: houses, teaching things which
INT: houses overthrow teaching things which [they] not

Hebrews 5:12 V-PNA
GRK: ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ
NAS: for someone to teach you the elementary
KJV: ye have need that one teach you again
INT: you have this of [one] to teach you what [are]

Hebrews 8:11 V-ASA-3P
GRK: οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν
NAS: AND THEY SHALL NOT TEACH EVERYONE
KJV: they shall not teach every man his
INT: no not shall they teach each the

1 John 2:27 V-PSA-3S
GRK: ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς ἀλλ'
NAS: for anyone to teach you; but as His anointing
KJV: that any man teach you: but
INT: that anyone should teach you but

1 John 2:27 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ
NAS: you; but as His anointing teaches you about
KJV: the same anointing teacheth you of
INT: same anointing teaches you concerning

1 John 2:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε
NAS: and just as it has taught you, you abide
KJV: even as it hath taught you,
INT: and even as it taught you you shall abide

Revelation 2:14 V-IIA-3S
GRK: Βαλαάμ ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ
NAS: who kept teaching BalakINT: of Balaam who taught Balak

Revelation 2:20 V-PIA-3S
GRK: προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ
NAS: a prophetess, and she teaches and leads
KJV: a prophetess, to teach and
INT: a prophetess and to teach and to mislead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page