1343. δικαιοσύνη (dikaiosuné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1343. δικαιοσύνη (dikaiosuné) — 92 Occurrences

Matthew 3:15 N-AFS
GRK: πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην τότε ἀφίησιν
NAS: all righteousness. Then
KJV: all righteousness. Then
INT: to fulfill all righteousness Then he permits

Matthew 5:6 N-AFS
GRK: διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ
NAS: and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
KJV: thirst after righteousness: for
INT: thirst for righteousness for they

Matthew 5:10 N-GFS
GRK: δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν
NAS: for the sake of righteousness, for theirs
KJV: for righteousness' sake: for
INT: have been persecuted on account of righteousness for theirs

Matthew 5:20 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν
NAS: to you that unless your righteousness surpasses
KJV: your righteousness shall exceed
INT: your righteousness above [that] of the

Matthew 6:1 N-AFS
GRK: δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ
NAS: of practicing your righteousness before
INT: moreover the righteousness of you not

Matthew 6:33 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ
NAS: His kingdom and His righteousness, and all
KJV: and his righteousness; and all
INT: and the righteousness of him and

Matthew 21:32 N-GFS
GRK: ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης καὶ οὐκ
NAS: to you in the way of righteousness and you did not believe
KJV: the way of righteousness, and
INT: in [the] way of righteousness and not

Luke 1:75 N-DFS
GRK: ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: In holiness and righteousness before
KJV: holiness and righteousness before him,
INT: holiness and righteousness before him

John 16:8 N-GFS
GRK: καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ
NAS: sin and righteousness and judgment;
KJV: and of righteousness, and of
INT: and concerning righteousness and concerning

John 16:10 N-GFS
GRK: περὶ δικαιοσύνης δέ ὅτι
NAS: and concerning righteousness, because
KJV: Of righteousness, because I go
INT: concerning righteousness moreover because

Acts 10:35 N-AFS
GRK: καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ
NAS: Him and does what is right is welcome
KJV: and worketh righteousness, is accepted
INT: and works righteousness acceptable to him

Acts 13:10 N-GFS
GRK: ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης οὐ παύσῃ
NAS: of all righteousness, will you not cease
KJV: of all righteousness, wilt thou
INT: enemy of all righteousness not will you cease

Acts 17:31 N-DFS
GRK: οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ
NAS: the world in righteousness through
KJV: in righteousness by
INT: world in righteousness by a man

Acts 24:25 N-GFS
GRK: αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας
NAS: But as he was discussing righteousness, self-control
KJV: of righteousness, temperance,
INT: he concerning righteousness and self-control

Romans 1:17 N-NFS
GRK: δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ
NAS: For in it [the] righteousness of God
KJV: is the righteousness of God
INT: [the] righteousness indeed of God

Romans 3:5 N-AFS
GRK: ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν τί
NAS: demonstrates the righteousness of God,
KJV: commend the righteousness of God,
INT: of us God's righteousness commends what

Romans 3:21 N-NFS
GRK: χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται
NAS: from the Law [the] righteousness of God
KJV: now the righteousness of God
INT: apart from law [the] righteousness of God has been revealed

Romans 3:22 N-NFS
GRK: δικαιοσύνη δὲ θεοῦ
NAS: even [the] righteousness of God
KJV: Even the righteousness of God
INT: [the] righteousness moreover of God

Romans 3:25 N-GFS
GRK: ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ
NAS: [This was] to demonstrate His righteousness, because
KJV: his righteousness for
INT: a showing forth of the righteousness of him in respect of

Romans 3:26 N-GFS
GRK: ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν
NAS: for the demonstration, [I say], of His righteousness at the present
KJV: his righteousness: that
INT: [the] showing forth the righteousness of him in

Romans 4:3 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
NAS: AND IT WAS CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: unto him for righteousness.
INT: to him for righteousness

Romans 4:5 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην
NAS: is credited as righteousness,
KJV: is counted for righteousness.
INT: of him for righteousness

Romans 4:6 N-AFS
GRK: θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
NAS: credits righteousness apart
KJV: imputeth righteousness without
INT: God credits righteousness apart from works

Romans 4:9 N-AFS
GRK: πίστις εἰς δικαιοσύνην
NAS: TO ABRAHAM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: to Abraham for righteousness.
INT: faith as righteousness

Romans 4:11 N-GFS
GRK: σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως
NAS: a seal of the righteousness of the faith
KJV: a seal of the righteousness of the faith
INT: a seal of the righteousness of the faith

Romans 4:11 N-AFS
GRK: αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην
NAS: without being circumcised, that righteousness might be credited
KJV: that righteousness might be imputed
INT: to them the righteousness

Romans 4:13 N-GFS
GRK: ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως
NAS: but through the righteousness of faith.
KJV: through the righteousness of faith.
INT: but by righteousness of faith

Romans 4:22 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
NAS: CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: to him for righteousness.
INT: to him for righteousness

Romans 5:17 N-GFS
GRK: δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν
NAS: and of the gift of righteousness will reign
KJV: of the gift of righteousness shall reign
INT: gift of righteousness receiving in

Romans 5:21 N-GFS
GRK: βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν
NAS: through righteousness to eternal
KJV: through righteousness unto
INT: might reign through righteousness to life

Romans 6:13 N-GFS
GRK: ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ
NAS: [as] instruments of righteousness to God.
KJV: [as] instruments of righteousness unto God.
INT: of you instruments of righteousness to God

Romans 6:16 N-AFS
GRK: ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην
NAS: resulting in righteousness?
KJV: of obedience unto righteousness?
INT: of obedience to righteousness

Romans 6:18 N-DFS
GRK: ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: you became slaves of righteousness.
KJV: ye became the servants of righteousness.
INT: you became servants to righteousness

Romans 6:19 N-DFS
GRK: δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν
NAS: as slaves to righteousness, resulting
KJV: servants to righteousness unto
INT: in bondage to righteousness unto sanctification

Romans 6:20 N-DFS
GRK: ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: you were free in regard to righteousness.
KJV: ye were free from righteousness.
INT: you were as to righteousness

Romans 8:10 N-AFS
GRK: ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
NAS: is alive because of righteousness.
KJV: [is] life because of righteousness.
INT: life on account of righteousness

Romans 9:30 N-AFS
GRK: μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην
NAS: who did not pursue righteousness, attained
KJV: not after righteousness, have attained
INT: not follow after righteousness attained righteousness

Romans 9:30 N-AFS
GRK: δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ
NAS: attained righteousness, even
KJV: have attained to righteousness, even
INT: righteousness attained righteousness righteousness moreover

Romans 9:30 N-AFS
GRK: κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ τὴν
NAS: even the righteousness which is by faith;
KJV: even the righteousness which
INT: attained righteousness righteousness moreover that [is]

Romans 9:31 N-GFS
GRK: διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον
NAS: a law of righteousness, did not arrive
KJV: after the law of righteousness, hath
INT: following after a law of righteousness to a law

Romans 10:3 N-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν
NAS: about God's righteousness and seeking
KJV: of God's righteousness, and
INT: of God righteousness and the

Romans 10:3 Noun-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι
INT: the own righteousness seeking to establish

Romans 10:3 N-DFS
GRK: στῆσαι τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ
NAS: they did not subject themselves to the righteousness of God.
KJV: their own righteousness, have
INT: to establish to the righteousness of God

Romans 10:4 N-AFS
GRK: Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ
NAS: of the law for righteousness to everyone
KJV: for righteousness to every one
INT: [is] Christ for righteousness to everyone that

Romans 10:5 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ
NAS: who practices the righteousness which is based
KJV: describeth the righteousness which
INT: That [of] the righteousness which [is] of

Romans 10:6 N-NFS
GRK: ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει
NAS: But the righteousness based on faith
KJV: But the righteousness which is of
INT: of faith righteousness thus speaks

Romans 10:10 N-AFS
GRK: πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην στόματι δὲ
NAS: resulting in righteousness, and with the mouth
KJV: unto righteousness; and
INT: is belief to righteousness in mouth moreover

Romans 14:17 N-NFS
GRK: πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη
NAS: and drinking, but righteousness and peace
KJV: drink; but righteousness, and peace,
INT: drinking but righteousness and peace

1 Corinthians 1:30 N-NFS
GRK: ἀπὸ θεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ
NAS: from God, and righteousness and sanctification,
KJV: wisdom, and righteousness, and
INT: from God righteousness and also

2 Corinthians 3:9 N-GFS
GRK: διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ
NAS: does the ministry of righteousness abound
KJV: doth the ministration of righteousness exceed
INT: ministry of righteousness [in] glory

2 Corinthians 5:21 N-NFS
GRK: ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν
NAS: that we might become the righteousness of God
KJV: might be made the righteousness of God
INT: we might become righteousness of God in

2 Corinthians 6:7 N-GFS
GRK: ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν
NAS: by the weapons of righteousness for the right hand
KJV: the armour of righteousness on the right hand
INT: weapons of righteousness on the right hand

2 Corinthians 6:14 N-DFS
GRK: γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ
NAS: partnership have righteousness and lawlessness,
KJV: fellowship hath righteousness with
INT: indeed participation [have] righteousness and lawlessness

2 Corinthians 9:9 N-NFS
GRK: πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει
NAS: TO THE POOR, HIS RIGHTEOUSNESS ENDURES
KJV: his righteousness remaineth
INT: poor the righteousness of him abides

2 Corinthians 9:10 N-GFS
GRK: γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν
NAS: the harvest of your righteousness;
KJV: the fruits of your righteousness;)
INT: fruits of the righteousness of you

2 Corinthians 11:15 N-GFS
GRK: ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν τὸ
NAS: themselves as servants of righteousness, whose
KJV: the ministers of righteousness; whose
INT: as servants of righteousness of whom the

Galatians 2:21 N-NFS
GRK: διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστὸς
NAS: for if righteousness [comes] through
KJV: if righteousness [come] by
INT: through law righteousness [is] then Christ

Galatians 3:6 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
NAS: AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: to him for righteousness.
INT: to him for righteousness

Galatians 3:21 N-NFS
GRK: ἦν ἡ δικαιοσύνη
NAS: to impart life, then righteousness would indeed
KJV: verily righteousness should
INT: would have been righteousness

Galatians 5:5 N-GFS
GRK: πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
NAS: for the hope of righteousness.
KJV: the hope of righteousness by
INT: faith [the] hope of righteousness await

Ephesians 4:24 N-DFS
GRK: κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι
NAS: has been created in righteousness and holiness
KJV: is created in righteousness and true
INT: having been created in righteousness and holiness

Ephesians 5:9 N-DFS
GRK: ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: goodness and righteousness and truth),
KJV: goodness and righteousness and truth;)
INT: goodness and righteousness and truth

Ephesians 6:14 N-GFS
GRK: θώρακα τῆς δικαιοσύνης
NAS: ON THE BREASTPLATE OF RIGHTEOUSNESS,
KJV: the breastplate of righteousness;
INT: breastplate of righteousness

Philippians 1:11 N-GFS
GRK: πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ
NAS: with the fruit of righteousness which [comes] through
KJV: with the fruits of righteousness, which
INT: being filled with fruits of righteousness which [are] by

Philippians 3:6 N-AFS
GRK: ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν
NAS: of the church; as to the righteousness which is in the Law,
KJV: touching the righteousness which
INT: church according to righteousness which [is] in

Philippians 3:9 N-AFS
GRK: ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ
NAS: in Him, not having a righteousness of my own
KJV: mine own righteousness, which
INT: having my own righteousness which [is] of

Philippians 3:9 N-AFS
GRK: ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ
NAS: in Christ, the righteousness which [comes] from God
KJV: of Christ, the righteousness which
INT: of God righteousness on

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν
NAS: and pursue righteousness, godliness,
KJV: follow after righteousness, godliness,
INT: pursue moreover righteousness godliness faith

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην
NAS: and pursue righteousness, faith,
KJV: follow righteousness, faith,
INT: pursue moreover righteousness faith love

2 Timothy 3:16 N-DFS
GRK: τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: for training in righteousness;
KJV: instruction in righteousness:
INT: which [is] in righteousness

2 Timothy 4:8 N-GFS
GRK: ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν
NAS: up for me the crown of righteousness, which
KJV: a crown of righteousness, which
INT: the of righteousness crown which

Titus 3:5 N-DFS
GRK: τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν
NAS: we have done in righteousness, but according
KJV: works of righteousness which we
INT: which [were] in righteousness which practiced

Hebrews 1:9 N-AFS
GRK: ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας
NAS: YOU HAVE LOVED RIGHTEOUSNESS AND HATED
KJV: Thou hast loved righteousness, and
INT: You did love righteousness and did hate

Hebrews 5:13 N-GFS
GRK: ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος γάρ
NAS: to the word of righteousness, for he is an infant.
KJV: in the word of righteousness: for
INT: [is] unskilled in [the] word of righteousness an infant indeed

Hebrews 7:2 N-GFS
GRK: ἑρμηνευόμενος Βασιλεὺς Δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ
NAS: [of his name], king of righteousness, and then
KJV: King of righteousness, and
INT: translated king of righteousness then moreover

Hebrews 11:7 N-GFS
GRK: κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος
NAS: an heir of the righteousness which is according
KJV: heir of the righteousness which is by
INT: according to faith righteousness became heir

Hebrews 11:33 N-AFS
GRK: βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν
NAS: performed [acts of] righteousness, obtained
KJV: wrought righteousness, obtained
INT: kingdoms performed righteousness obtained promises

Hebrews 12:11 N-GFS
GRK: γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
NAS: the peaceful fruit of righteousness.
KJV: fruit of righteousness unto them which are exercised
INT: having been exercised renders of righteousness

James 1:20 N-AFS
GRK: γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ οὐκ
NAS: does not achieve the righteousness of God.
KJV: worketh not the righteousness of God.
INT: indeed of man righteousness of God not

James 2:23 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην καὶ φίλος
NAS: AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS, and he was called
KJV: for righteousness: and
INT: to him for righteousness and friend

James 3:18 N-GFS
GRK: καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ
NAS: And the seed whose fruit is righteousness is sown
KJV: the fruit of righteousness is sown
INT: fruit moreover of righteousness in peace

1 Peter 2:24 N-DFS
GRK: ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν οὗ
NAS: and live to righteousness; for by His wounds
KJV: should live unto righteousness: by
INT: having been dead to righteousness we might live from whose

1 Peter 3:14 N-AFS
GRK: πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην μακάριοι τὸν
NAS: for the sake of righteousness, you are blessed.
KJV: for righteousness' sake, happy
INT: you should suffer on account of righteousness blessed [are you]

2 Peter 1:1 N-DFS
GRK: πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ
NAS: as ours, by the righteousness of our God
KJV: through the righteousness of God
INT: faith through [the] righteousness of the God

2 Peter 2:5 N-GFS
GRK: ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν
NAS: a preacher of righteousness, with seven others,
KJV: [person], a preacher of righteousness, bringing in
INT: [the] eighth Noah of righteousness a herald preserved

2 Peter 2:21 N-GFS
GRK: ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν
NAS: the way of righteousness, than
KJV: the way of righteousness, than,
INT: way of righteousness than having known [it]

2 Peter 3:13 N-NFS
GRK: ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
NAS: earth, in which righteousness dwells.
KJV: wherein dwelleth righteousness.
INT: in which righteousness dwells

1 John 2:29 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ
NAS: who practices righteousness is born
KJV: that doeth righteousness is born
INT: practices righteousness of him

1 John 3:7 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν
NAS: you; the one who practices righteousness is righteous,
KJV: he that doeth righteousness is
INT: practices righteousness righteous is

1 John 3:10 N-AFS
GRK: μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν
NAS: who does not practice righteousness is not of God,
KJV: doeth not righteousness is not
INT: not practices righteousness not is

Revelation 19:11 N-DFS
GRK: καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ
NAS: and TRUE, and in righteousness He judges
KJV: and in righteousness he doth judge and
INT: and in righteousness he judges and

Revelation 22:11 N-AFS
GRK: ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι
NAS: practice righteousness; and the one who is holy,
INT: he that [is] righteous righteousness let him practice still

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page