1971. ἐπιποθέω (epipotheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1971. ἐπιποθέω (epipotheó) — 9 Occurrences

Romans 1:11 V-PIA-1S
GRK: ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν
NAS: For I long to see you so
KJV: For I long to see you,
INT: I long indeed to see

2 Corinthians 5:2 V-PPA-NMP
GRK: οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες
NAS: [house] we groan, longing to be clothed
KJV: we groan, earnestly desiring to be clothed upon
INT: heaven to be clothed with longing

2 Corinthians 9:14 V-PPA-GMP
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ
NAS: on your behalf, yearn for you because
KJV: for you, which long after you for
INT: for you a longing for you on account of

Philippians 1:8 V-PIA-1S
GRK: θεός ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς
NAS: how I long for you all
KJV: how greatly I long after you
INT: God [is] how I long after all you

Philippians 2:26 V-PPA-NMS
GRK: ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας
NAS: because he was longing for you all
KJV: For he longed after you all,
INT: since longing after he was all

1 Thessalonians 3:6 V-PPA-NMP
GRK: ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν
NAS: kindly of us, longing to see
KJV: always, desiring greatly to see
INT: good always longing us to see

2 Timothy 1:4 V-PPA-NMS
GRK: ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν
NAS: longing to see you, even as I recall
KJV: Greatly desiring to see thee,
INT: longing you to see

James 4:5 V-PIA-3S
GRK: Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα
NAS: He jealously desires the Spirit
KJV: in us lusteth to envy?
INT: with envy does long the Spirit

1 Peter 2:2 V-AMA-2P
GRK: ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε ἵνα ἐν
NAS: newborn babies, long for the pure milk
KJV: newborn babes, desire the sincere milk
INT: pure milk long you after that by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page