2244. ἡλικία (hélikia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2244. ἡλικία (hélikia) — 8 Occurrences

Matthew 6:27 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν
NAS: add a [single] hour to his life?
KJV: unto his stature?
INT: to the life span of him hour

Luke 2:52 N-DFS
GRK: σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι
NAS: in wisdom and stature, and in favor
KJV: in wisdom and stature, and in favour
INT: wisdom and stature and in favor

Luke 12:25 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι
NAS: a [single] hour to his life's span?
KJV: to his stature one cubit?
INT: to the lifespan of him to add

Luke 19:3 N-DFS
GRK: ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν
NAS: for he was small in stature.
KJV: he was little of stature.
INT: because in stature small he was

John 9:21 N-AFS
GRK: αὐτὸν ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς
NAS: Ask him; he is of age, he will speak
KJV: he is of age; ask him:
INT: him ask age has he

John 9:23 N-AFS
GRK: εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν
NAS: said, He is of age; ask
KJV: He is of age; ask him.
INT: said age he has him

Ephesians 4:13 N-GFS
GRK: εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος
NAS: to the measure of the stature which belongs to the fullness
KJV: the measure of the stature of the fulness
INT: at [the] measure of [the] stature of the fullness

Hebrews 11:11 N-GFS
GRK: παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἐπεὶ πιστὸν
NAS: the proper time of life, since
INT: beyond time seasonable since faithful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page