2411. ἱερόν (hieron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2411. ἱερόν (hieron) — 71 Occurrences

Matthew 4:5 N-GNS
GRK: πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
KJV: on a pinnacle of the temple,
INT: pinnacle of the temple

Matthew 12:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον
KJV: in the temple profane
INT: in the temple the Sabbath

Matthew 12:6 N-GNS
GRK: ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν
KJV: is [one] greater than the temple.
INT: that the temple a greater is

Matthew 21:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν
KJV: went into the temple of God, and
INT: into the temple and cast out

Matthew 21:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς
KJV: bought in the temple, and overthrew
INT: in the temple and the

Matthew 21:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν
KJV: to him in the temple; and he healed
INT: in the temple and he healed

Matthew 21:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας
KJV: crying in the temple, and saying,
INT: in the temple and saying

Matthew 21:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ
KJV: into the temple, the chief priests
INT: into the temple came to him

Matthew 24:1 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο καὶ
KJV: and departed from the temple: and his
INT: from the temple went away and

Matthew 24:1 N-GNS
GRK: οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ
KJV: him the buildings of the temple.
INT: buildings of the temple

Matthew 26:55 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων
KJV: teaching in the temple, and ye laid
INT: in the temple I sat teaching

Mark 11:11 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ περιβλεψάμενος
KJV: into the temple: and
INT: into the temple and having looked around on

Mark 11:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν
KJV: into the temple, and began
INT: into the temple he began to cast out

Mark 11:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς
KJV: bought in the temple, and overthrew
INT: in the temple and the

Mark 11:16 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ἱεροῦ
KJV: [any] vessel through the temple.
INT: through the temple

Mark 11:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ
KJV: in the temple, there come
INT: in the temple as he is walking of him

Mark 12:35 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν
KJV: while he taught in the temple, How say
INT: in the temple How say

Mark 13:1 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ
KJV: went out of the temple, one of his
INT: out of the temple says to him

Mark 13:3 N-GNS
GRK: κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν
KJV: over against the temple, Peter
INT: opposite the temple asked him

Mark 14:49 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ
KJV: you in the temple teaching, and
INT: in the temple teaching and

Luke 2:27 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐν
KJV: into the temple: and
INT: into the temple and in

Luke 2:37 N-GNS
GRK: ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ
KJV: from the temple, but served
INT: departed the temple with fastings and

Luke 2:46 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν
KJV: him in the temple, sitting in
INT: in the temple sitting in

Luke 4:9 N-GNS
GRK: πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν
KJV: on a pinnacle of the temple, and said
INT: pinnacle of the temple and said

Luke 18:10 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι ὁ
KJV: into the temple to pray;
INT: into the temple to pray the

Luke 19:45 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν
KJV: into the temple, and began
INT: into the temple he began to cast out

Luke 19:47 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ
KJV: in the temple. But
INT: in the temple and

Luke 20:1 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου
KJV: in the temple, and
INT: in the temple and proclaiming the gospel

Luke 21:5 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις
KJV: of the temple, how
INT: about the temple that with stones

Luke 21:37 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων τὰς
KJV: teaching in the temple; and at night
INT: in the temple teaching

Luke 21:38 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ
KJV: him in the temple, for to hear him.
INT: in the temple to hear him

Luke 22:52 N-GNS
GRK: στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους
KJV: captains of the temple, and
INT: captains of the temple and elders

Luke 22:53 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε
KJV: in the temple, ye stretched forth
INT: in the temple not you stretched out

Luke 24:53 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν
KJV: in the temple, praising
INT: in the temple blessing

John 2:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας
KJV: in the temple those that sold
INT: in the temple those who sold

John 2:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε
KJV: out of the temple, and
INT: from the temple both

John 5:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν
KJV: him in the temple, and said
INT: in the temple and said

John 7:14 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν
KJV: went up into the temple, and taught.
INT: into the temple and was teaching

John 7:28 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ
KJV: Jesus in the temple as he taught,
INT: in the temple teaching

John 8:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν καὶ πᾶς
KJV: again into the temple, and all
INT: into the temple and all

John 8:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐδεὶς
KJV: as he taught in the temple: and no man
INT: in the temple and no one

John 8:59 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ
KJV: went out of the temple, going through
INT: out of the temple going through

John 10:23 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ
KJV: walked in the temple in Solomon's
INT: in the temple in the

John 11:56 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί
KJV: in the temple, What
INT: in the temple standing What

John 18:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου πάντες
KJV: and in the temple, whither the Jews
INT: in the temple where always

Acts 2:46 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ κλῶντές τε
KJV: in the temple, and
INT: in the temple breaking moreover

Acts 3:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν
KJV: into the temple at the hour
INT: into the temple together the

Acts 3:2 N-GNS
GRK: θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην
KJV: the gate of the temple which
INT: gate of the temple called

Acts 3:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν
KJV: them that entered into the temple;
INT: into the temple

Acts 3:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην
KJV: to go into the temple asked an alms.
INT: into the temple asked alms

Acts 3:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ
KJV: them into the temple, walking, and
INT: into the temple walking and

Acts 3:10 N-GNS
GRK: Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπλήσθησαν
KJV: gate of the temple: and
INT: gate of the temple and they were filled

Acts 4:1 N-GNS
GRK: στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ
KJV: the captain of the temple, and
INT: captain of the temple and the

Acts 5:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ
KJV: speak in the temple to the people all
INT: in the temple to the people

Acts 5:21 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον
KJV: into the temple early in the morning,
INT: into the temple and were teaching

Acts 5:24 N-GNS
GRK: στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ
KJV: the captain of the temple and
INT: [the] captain of the temple and the

Acts 5:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ
KJV: standing in the temple, and teaching
INT: in the temple standing and

Acts 5:42 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ'
KJV: daily in the temple, and in every
INT: in the temple and in

Acts 19:27 N-ANS
GRK: θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν
KJV: also that the temple of the great
INT: goddess Artemis temple for nothing

Acts 21:26 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερόν διαγγέλλων τὴν
KJV: into the temple, to signify
INT: into the temple declaring the

Acts 21:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα
KJV: him in the temple, stirred up all
INT: in the temple stirred up all

Acts 21:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν
KJV: into the temple, and
INT: into the temple and defiled

Acts 21:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ
KJV: had brought into the temple.)
INT: into the temple brought

Acts 21:30 N-GNS
GRK: ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ εὐθέως
KJV: him out of the temple: and forthwith
INT: outside the temple and immediately

Acts 22:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με
KJV: prayed in the temple, I was
INT: in the temple became I

Acts 24:6 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι
KJV: to profane the temple:
INT: also the temple attempted to profane

Acts 24:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με
KJV: me in the temple disputing with
INT: in the temple did they find me

Acts 24:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ οὐ μετὰ
KJV: purified in the temple, neither with
INT: in the temple not with

Acts 25:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς
KJV: against the temple, nor yet
INT: against the temple nor against

Acts 26:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι
KJV: in the temple, and went about
INT: in the temple attempted to kill

1 Corinthians 9:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν οἱ
KJV: [of the things] of the temple? and they which wait
INT: of the temple eat those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page