2564. καλέω (kaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2564. καλέω (kaleó) — 148 Occurrences

Matthew 1:21 V-FIA-2S
GRK: υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα
NAS: a Son; and you shall call His name
KJV: a son, and thou shalt call his name
INT: a son and you will call the name

Matthew 1:23 V-FIA-3P
GRK: υἱόν καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα
NAS: A SON, AND THEY SHALL CALL HIS NAME
KJV: a son, and they shall call his name
INT: a son and they will call the name

Matthew 1:25 V-AIA-3S
GRK: υἱόν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα
NAS: to a Son; and he called His name
KJV: son: and he called his name
INT: a son and he called the name

Matthew 2:7 V-APA-NMS
GRK: Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους
NAS: secretly called the magi
KJV: when he had privily called the wise men,
INT: Herod secretly having called the magi

Matthew 2:15 V-AIA-1S
GRK: Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν
NAS: OUT OF EGYPT I CALLED MY SON.
KJV: Out of Egypt have I called my son.
INT: Out of Egypt have I called the Son

Matthew 2:23 V-FIP-3S
GRK: ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται
NAS: the prophets: He shall be called a Nazarene.
KJV: He shall be called a Nazarene.
INT: that a Nazarene will he be called

Matthew 4:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
NAS: their nets; and He called them.
KJV: nets; and he called them.
INT: of them and he called them

Matthew 5:9 V-FIP-3P
GRK: υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται
NAS: are the peacemakers, for they shall be called sons
KJV: they shall be called the children
INT: sons of God will be called

Matthew 5:19 V-FIP-3S
GRK: ἀνθρώπους ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ
NAS: [to do] the same, shall be called least
KJV: so, he shall be called the least
INT: others least he will be called in the

Matthew 5:19 V-FIP-3S
GRK: οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ
NAS: and teaches [them], he shall be called great
KJV: [them], the same shall be called great
INT: this [one] great will be called in the

Matthew 9:13 V-ANA
GRK: γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
NAS: for I did not come to call the righteous,
KJV: not come to call the righteous, but
INT: for I came to call righteous [ones] but

Matthew 20:8 V-AMA-2S
GRK: ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ Κάλεσον τοὺς ἐργάτας
NAS: to his foreman, 'Call the laborers
KJV: steward, Call the labourers,
INT: foreman of him Call the workmen

Matthew 21:13 V-FIP-3S
GRK: οἶκος προσευχῆς κληθήσεται ὑμεῖς δὲ
NAS: MY HOUSE SHALL BE CALLED A HOUSE
KJV: house shall be called the house
INT: a house of prayer will be called you however

Matthew 22:3 V-ANA
GRK: δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους
NAS: out his slaves to call those
KJV: servants to call them that were bidden
INT: servants of him to call those having been invited

Matthew 22:3 V-RPM/P-AMP
GRK: καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς
NAS: those who had been invited to the wedding feast,
KJV: to call them that were bidden to
INT: to call those having been invited to the

Matthew 22:4 V-RPM/P-DMP
GRK: Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις Ἰδοὺ τὸ
NAS: those who have been invited, Behold,
KJV: Tell them which are bidden, Behold,
INT: Say to those having been invited Behold the

Matthew 22:8 V-RPM/P-NMP
GRK: οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν
NAS: but those who were invited were not worthy.
KJV: but they which were bidden were
INT: those moreover having been invited not were

Matthew 22:9 V-AMA-2P
GRK: ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς
NAS: as you find [there], invite to the wedding feast.'
KJV: ye shall find, bid to
INT: if you shall find invite to the

Matthew 22:43 V-PIA-3S
GRK: ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριον
NAS: in the Spirit call Him 'Lord,'
KJV: in spirit call him Lord,
INT: in spirit does call him Lord

Matthew 22:45 V-PIA-3S
GRK: οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον
NAS: David then calls Him 'Lord,' how
KJV: David then call him Lord,
INT: therefore David calls him Lord

Matthew 23:7 V-PNM/P
GRK: ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν
NAS: in the market places, and being called Rabbi
KJV: the markets, and to be called of men,
INT: marketplaces and to be called by

Matthew 23:8 V-ASP-2P
GRK: δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί εἷς
NAS: But do not be called Rabbi; for One
KJV: not ye called Rabbi: for
INT: moreover not shall be called Rabbi one

Matthew 23:9 V-ASA-2P
GRK: πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ
NAS: Do not call [anyone] on earth
KJV: And call no [man] your
INT: father not call your [one] on

Matthew 23:10 V-ASP-2P
GRK: μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί ὅτι
NAS: Do not be called leaders; for One
KJV: Neither be ye called masters: for
INT: Neither be called leaders as

Matthew 25:14 V-AIA-3S
GRK: ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους
NAS: [about] to go on a journey, who called his own
KJV: travelling into a far country, [who] called his own
INT: a man going on a journey called the own

Matthew 27:8 V-AIP-3S
GRK: διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς
NAS: that field has been called the Field
KJV: field was called, The field
INT: Therefore was called the field

Mark 1:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ
NAS: Immediately He called them; and they left
KJV: And straightway he called them: and
INT: And immediately he called them and

Mark 2:17 V-ANA
GRK: οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
NAS: I did not come to call the righteous,
KJV: I came not to call the righteous, but
INT: not I came to call righteous [ones] but

Mark 3:31 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν
NAS: they sent [word] to Him and called Him.
INT: to him calling him

Mark 11:17 V-FIP-3S
GRK: οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς
NAS: MY HOUSE SHALL BE CALLED A HOUSE
KJV: house shall be called of all
INT: a house of prayer will be called for all the

Luke 1:13 V-FIA-2S
GRK: σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα
NAS: you a son, and you will give him the name
KJV: a son, and thou shalt call his name
INT: to you and you will call the name

Luke 1:31 V-FIA-2S
GRK: υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα
KJV: a son, and shalt call his name
INT: a son and you will call the name

Luke 1:32 V-FIP-3S
GRK: υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται καὶ δώσει
NAS: He will be great and will be called the Son
KJV: and shall be called the Son
INT: Son of [the] Most High will he be called and will give

Luke 1:35 V-FIP-3S
GRK: γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
NAS: Child shall be called the Son
KJV: thee shall be called the Son
INT: born holy one will be called Son of God

Luke 1:36 V-PPM/P-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ
NAS: in her old age; and she who was called barren
KJV: with her, who was called barren.
INT: to her who [was] called barren

Luke 1:59 V-IIA-3P
GRK: παιδίον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ
NAS: the child, and they were going to call him Zacharias,
KJV: and they called him
INT: child and were calling it after

Luke 1:60 V-FIP-3S
GRK: Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
NAS: No indeed; but he shall be called John.
KJV: Not [so]; but he shall be called John.
INT: No but he will be called John

Luke 1:61 V-PIM/P-3S
GRK: σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι
NAS: who is called by that name.
KJV: kindred that is called by this name.
INT: of you who is called the name

Luke 1:62 V-PNM/P
GRK: ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό
NAS: as to what he wanted him called.
KJV: he would have him called.
INT: anyhow he might wish to be called him

Luke 1:76 V-FIP-2S
GRK: προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ προπορεύσῃ γὰρ
NAS: And you, child, will be called the prophet
KJV: child, shalt be called the prophet
INT: prophet of [the] Most High will be called you will go indeed

Luke 2:4 V-PIM/P-3S
GRK: Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ διὰ
NAS: which is called Bethlehem,
KJV: which is called Bethlehem;
INT: of David which is called Bethlehem because

Luke 2:21 V-AIP-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα
NAS: His name was [then] called Jesus,
KJV: his name was called JESUS, which
INT: of him also was called the name

Luke 2:21 V-APP-NNS
GRK: Ἰησοῦς τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ
NAS: Jesus, the name given by the angel
KJV: JESUS, which was so named of the angel
INT: Jesus which [he] had been called by the

Luke 2:23 V-FIP-3S
GRK: τῷ κυρίῳ κληθήσεται
NAS: THE WOMB SHALL BE CALLED HOLY
KJV: the womb shall be called holy
INT: to the Lord will be called

Luke 5:32 V-ANA
GRK: οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ
NAS: I have not come to call the righteous
KJV: I came not to call the righteous, but
INT: Not I have come to call righteous [ones] but

Luke 6:15 V-PPM/P-AMS
GRK: Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν
NAS: and Simon who was called the Zealot;
KJV: and Simon called Zelotes,
INT: Simon who [was] called Zealot

Luke 6:46 V-PIA-2P
GRK: δέ με καλεῖτε Κύριε κύριε
NAS: Why do you call Me, 'Lord, Lord,'
KJV: And why call ye me, Lord,
INT: moreover me do you call Lord Lord

Luke 7:11 V-PPM/P-AFS
GRK: εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν καὶ
NAS: to a city called Nain;
KJV: into a city called Nain; and
INT: into a town called Nain and

Luke 7:39 V-APA-NMS
GRK: Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν
NAS: when the Pharisee who had invited Him saw
KJV: which had bidden him
INT: Pharisee the [one] having invited him spoke

Luke 8:2 V-PPM/P-NFS
GRK: Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ'
NAS: Mary who was called Magdalene,
KJV: Mary called Magdalene,
INT: Mary who is called Magdalene from

Luke 9:10 V-PPM/P-AFS
GRK: εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
NAS: by Himself to a city called Bethsaida.
KJV: belonging to the city called Bethsaida.
INT: into a town called Bethsaida

Luke 10:39 V-PPM/P-NFS
GRK: ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ ἣ
NAS: She had a sister called Mary, who
KJV: had a sister called Mary, which
INT: she had a sister called Mary who

Luke 14:7 V-RPM/P-AMP
GRK: πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν ἐπέχων
NAS: a parable to the invited guests when He noticed
KJV: to those which were bidden, when he marked
INT: to those who were invited a parable remarking

Luke 14:8 V-ASP-2S
GRK: Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος
NAS: When you are invited by someone
KJV: When thou art bidden of any
INT: When you are invited by anyone

Luke 14:8 V-RPM/P-NMS
GRK: σου ᾖ κεκλημένος ὑπ' αὐτοῦ
NAS: than you may have been invited by him,
KJV: than thou be bidden of him;
INT: than you might have been invited by him

Luke 14:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι
NAS: and he who invited you both will come
KJV: And he that bade thee and
INT: and him having invited will say to you

Luke 14:10 V-ASP-2S
GRK: ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε
NAS: But when you are invited, go
KJV: when thou art bidden, go
INT: But when you are invited having gone recline

Luke 14:10 V-RPA-NMS
GRK: ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ
NAS: that when the one who has invited you comes,
KJV: that when he that bade thee cometh,
INT: he might come who has invited you he may say

Luke 14:12 V-RPA-DMS
GRK: καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν
NAS: went on to say to the one who had invited Him, When
KJV: also to him that bade him,
INT: also to him who had invited him When

Luke 14:13 V-PMA-2S
GRK: δοχὴν ποιῇς κάλει πτωχούς ἀναπείρους
NAS: a reception, invite [the] poor,
KJV: a feast, call the poor,
INT: a feast you make call the poor the crippled

Luke 14:16 V-AIA-3S
GRK: μέγα καὶ ἐκάλεσεν πολλούς
NAS: a big dinner, and he invited many;
KJV: supper, and bade many:
INT: great and invited many

Luke 14:17 V-RPM/P-DMP
GRK: εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις Ἔρχεσθε ὅτι
NAS: to those who had been invited, 'Come;
KJV: to say to them that were bidden, Come;
INT: to say to those who had been invited Come for

Luke 14:24 V-RPM/P-GMP
GRK: ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου
NAS: men who were invited shall taste
KJV: which were bidden shall taste
INT: of those who have been invited will taste of me

Luke 15:19 V-ANP
GRK: εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
NAS: worthy to be called your son;
KJV: no more worthy to be called thy son:
INT: am I worthy to be called son of you

Luke 15:21 V-ANP
GRK: εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου
NAS: worthy to be called your son.'
KJV: no more worthy to be called thy son.
INT: am I worthy to be called son of you

Luke 19:2 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος καὶ
NAS: And there was a man called by the name
INT: a man by name called Zacchaeus and

Luke 19:13 V-APA-NMS
GRK: καλέσας δὲ δέκα
NAS: And he called ten of his slaves,
KJV: And he called his ten
INT: having called moreover ten

Luke 19:29 V-PPM/P-ANS
GRK: ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν
NAS: the mount that is called Olivet,
KJV: the mount called [the mount] of Olives,
INT: mount called of Olives he sent

Luke 20:44 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸν κύριον καλεῖ καὶ πῶς
NAS: David calls Him 'Lord,'
KJV: David therefore calleth him Lord,
INT: him Lord calls and how

Luke 21:37 V-PPM/P-ANS
GRK: ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν
NAS: on the mount that is called Olivet.
KJV: the mount that is called [the mount] of Olives.
INT: mount called of Olives

Luke 22:3 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην ὄντα
NAS: into Judas who was called Iscariot,
INT: Judas who is called Iscariot being

Luke 22:25 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται
NAS: who have authority over them are called 'Benefactors.'
KJV: them are called benefactors.
INT: them benefactors are called

Luke 23:33 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ
NAS: to the place called The Skull,
KJV: which is called Calvary,
INT: place called The Skull there

John 1:42 V-FIP-2S
GRK: Ἰωάννου σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ὃ
NAS: of John; you shall be called Cephas
KJV: thou shalt be called Cephas,
INT: of Jonah you will be called Cephas which

John 2:2 V-AIP-3S
GRK: ἐκλήθη δὲ καὶ
NAS: and His disciples were invited to the wedding.
KJV: both Jesus was called, and his
INT: was invited moreover also

Acts 1:12 V-PPM/P-GNS
GRK: ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος ὅ
NAS: from the mount called Olivet,
KJV: from the mount called Olivet, which
INT: [the] mount called of Olives which

Acts 1:19 V-ANP
GRK: Ἰερουσαλήμ ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον
NAS: that field was called Hakeldama,
KJV: that field is called in their proper
INT: in Jerusalem so that was called the field

Acts 1:23 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν ὃς
NAS: two men, Joseph called Barsabbas (who
KJV: two, Joseph called Barsabas, who
INT: Joseph called Barsabbas who

Acts 3:11 V-PPM/P-DFS
GRK: στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι
NAS: ran together to them at the so-called portico
KJV: the porch that is called Solomon's,
INT: porch called Solomon's greatly amazed

Acts 4:18 V-APA-NMP
GRK: καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν
NAS: And when they had summoned them, they commanded
KJV: And they called them, and commanded
INT: And having called them they instructed

Acts 7:58 V-PPM/P-GMS
GRK: πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου
NAS: at the feet of a young man named Saul.
KJV: feet, whose name was Saul.
INT: feet of a young man called Saul

Acts 8:10 V-PPM/P-NFS
GRK: θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη
NAS: This man is what is called the Great
INT: of God which [is] called great

Acts 9:11 V-PPM/P-AFS
GRK: ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ
NAS: to the street called Straight,
KJV: which is called Straight,
INT: street which is called Straight and

Acts 10:1 V-PPM/P-GFS
GRK: σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς
NAS: a centurion of what was called the Italian
KJV: of the band called the Italian [band],
INT: a cohort which is called Italian

Acts 13:1 V-PPM/P-NMS
GRK: Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ καὶ
NAS: and Simeon who was called Niger,
KJV: and Simeon that was called Niger, and
INT: Simeon who was called Niger and

Acts 14:12 V-IIA-3P
GRK: ἐκάλουν τε τὸν
NAS: And they [began] calling Barnabas,
KJV: And they called Barnabas,
INT: they called moreover

Acts 15:22 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰούδαν τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ
NAS: Judas called Barsabbas,
INT: Judas called Barnabas and

Acts 15:37 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν καλούμενον Μάρκον
NAS: to take John, called Mark, along
KJV: John, whose surname was Mark.
INT: John called Mark

Acts 24:2 V-APP-GMS
GRK: κληθέντος δὲ αὐτοῦ
NAS: After [Paul] had been summoned, Tertullus
KJV: when he was called forth, Tertullus
INT: Having been called moreover of him

Acts 27:8 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας
NAS: to a place called Fair
KJV: place which is called The fair
INT: a place certain called Fair Havens

Acts 27:14 V-PPM/P-NMS
GRK: τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Εὐρακύλων
NAS: wind, called Euraquilo;
KJV: a tempestuous wind, called Euroclydon.
INT: tempestuous called the Noreaster

Acts 27:16 V-PPM/P-ANS
GRK: τι ὑποδραμόντες καλούμενον Καῦδα ἰσχύσαμεν
NAS: of a small island called Clauda,
KJV: island which is called Clauda,
INT: a certain having been leeward called Cauda we were able

Acts 28:1 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ νῆσος καλεῖται
NAS: out that the island was called Malta.
KJV: that the island was called Melita.
INT: the island is called

Romans 4:17 V-PPA-GMS
GRK: νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ
NAS: to the dead and calls into being that which does not exist.
KJV: and calleth those things which be
INT: dead and calls the things not

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: τούτους καὶ ἐκάλεσεν καὶ οὓς
NAS: He also called; and these
KJV: he also called: and whom
INT: these also he called and whom

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὓς ἐκάλεσεν τούτους καὶ
NAS: whom He called, He also
KJV: and whom he called, them he
INT: and whom he called these also

Romans 9:7 V-FIP-3S
GRK: Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: ISAAC YOUR DESCENDANTS WILL BE NAMED.
KJV: thy seed be called.
INT: In Issac will be named to you a seed

Romans 9:12 V-PPA-GMS
GRK: ἐκ τοῦ καλοῦντος ἐρρέθη αὐτῇ
INT: of him who calls it was said to her

Romans 9:24 V-AIA-3S
GRK: οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ
NAS: He also called, not from among
KJV: us, whom he hath called, not of
INT: whom also he called us not

Romans 9:25 V-FIA-1S
GRK: Ὡσηὲ λέγει Καλέσω τὸν οὐ
NAS: in Hosea, I WILL CALL THOSE
KJV: in Osee, I will call them my people,
INT: Hosea he says I will call that which [is] not

Romans 9:26 V-FIP-3P
GRK: ὑμεῖς ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ
NAS: THERE THEY SHALL BE CALLED SONS
KJV: there shall they be called the children
INT: you there they will be called sons of God

1 Corinthians 1:9 V-AIP-2P
GRK: δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν
NAS: whom you were called into fellowship
KJV: whom ye were called unto
INT: by whom you were called into fellowship

1 Corinthians 7:15 V-RIA-3S
GRK: δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ
NAS: [cases], but God has called us to peace.
KJV: [cases]: but God hath called us to
INT: moreover peace has called us

1 Corinthians 7:17 V-RIA-3S
GRK: ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός
NAS: one, as God has called each, in this
KJV: as the Lord hath called every one, so
INT: each as has called God

1 Corinthians 7:18 V-AIP-3S
GRK: περιτετμημένος τις ἐκλήθη μὴ ἐπισπάσθω
NAS: man called [when he was already] circumcised?
KJV: any man called being circumcised?
INT: Having been circumcised any one was called not let him be uncircumcised

1 Corinthians 7:18 V-RIM/P-3S
GRK: ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις μὴ
NAS: Has anyone been called in uncircumcision?
KJV: Is any called in uncircumcision?
INT: in uncircumcision was called any one not

1 Corinthians 7:20 V-AIP-3S
GRK: κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ
NAS: in which he was called.
KJV: calling wherein he was called.
INT: calling in which he was called in this

1 Corinthians 7:21 V-AIP-2S
GRK: δοῦλος ἐκλήθης μή σοι
NAS: Were you called while a slave?
KJV: Art thou called [being] a servant?
INT: servant [being] were you called not to you

1 Corinthians 7:22 V-APP-NMS
GRK: ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος
NAS: For he who was called in the Lord
KJV: For he that is called in the Lord,
INT: in [the] Lord having been called [being] a slave a freedman

1 Corinthians 7:22 V-APP-NMS
GRK: ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν
NAS: likewise he who was called while free,
KJV: also he that is called, [being] free,
INT: the [one] free having been called a slave is

1 Corinthians 7:24 V-AIP-3S
GRK: ἐν ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί ἐν
NAS: in that [condition] in which he was called.
KJV: wherein he is called, therein
INT: wherein which he was called brothers in

1 Corinthians 10:27 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν
NAS: of the unbelievers invites you and you want
KJV: of them that believe not bid you
INT: if anyone invites you of the

1 Corinthians 15:9 V-PNM/P
GRK: εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι
NAS: and not fit to be called an apostle,
KJV: meet to be called an apostle,
INT: am fit to be called apostle because

Galatians 1:6 V-APA-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν
NAS: deserting Him who called you by the grace
KJV: removed from him that called you into
INT: from the [one] having called you in

Galatians 1:15 V-APA-NMS
GRK: μου καὶ καλέσας διὰ τῆς
NAS: womb and called me through
KJV: womb, and called [me] by his
INT: of me and having called [me] by the

Galatians 5:8 V-PPA-GMS
GRK: ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς
NAS: persuasion [did] not [come] from Him who calls you.
KJV: [cometh] not of him that calleth you.
INT: of him who calls you

Galatians 5:13 V-AIP-2P
GRK: ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί μόνον
NAS: For you were called to freedom,
KJV: ye have been called unto
INT: for freedom were called brothers only

Ephesians 4:1 V-AIP-2P
GRK: κλήσεως ἧς ἐκλήθητε
NAS: with which you have been called,
KJV: wherewith ye are called,
INT: calling in which you were called

Ephesians 4:4 V-AIP-2P
GRK: καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ
NAS: as also you were called in one
KJV: Spirit, even as ye are called in one
INT: even as also you were called in one

Colossians 3:15 V-AIP-2P
GRK: ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ
NAS: indeed you were called in one
KJV: the which also ye are called in one
INT: which also you were called in one

1 Thessalonians 2:12 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς
NAS: of the God who calls you into His own
KJV: of God, who hath called you
INT: of God who calls you to

1 Thessalonians 4:7 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ
NAS: For God has not called us for the purpose of impurity,
KJV: hath not called us unto
INT: not indeed called us

1 Thessalonians 5:24 V-PPA-NMS
GRK: πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς ὃς
NAS: Faithful is He who calls you, and He also
KJV: Faithful [is] he that calleth you, who
INT: [He is] faithful who calls you who

2 Thessalonians 2:14 V-AIA-3S
GRK: ὃ καὶ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ
NAS: It was for this He called you through
KJV: Whereunto he called you by
INT: this moreover he called you by

1 Timothy 6:12 V-AIP-2S
GRK: εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας
NAS: to which you were called, and you made
KJV: also called, and
INT: to which you were called also did confess

2 Timothy 1:9 V-APA-GMS
GRK: ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ
NAS: who has saved us and called us with a holy
KJV: and called [us] with an holy
INT: us and having called [us] with a calling holy

Hebrews 2:11 V-PNA
GRK: ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν
NAS: He is not ashamed to call them brethren,
KJV: not ashamed to call them brethren,
INT: brothers them to call

Hebrews 3:13 V-PIM/P-3S
GRK: τό Σήμερον καλεῖται ἵνα μὴ
NAS: as long as it is [still] called Today,
KJV: daily, while it is called To day; lest
INT: today it is called that not

Hebrews 5:4 V-PPM/P-NMS
GRK: τιμήν ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ
NAS: to himself, but [receives it] when he is called by God,
KJV: but he that is called of
INT: honor but being called by

Hebrews 9:15 V-RPM/P-NMP
GRK: λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου
NAS: those who have been called may receive
KJV: testament, they which are called might receive
INT: might receive they who having been called of the eternal

Hebrews 11:8 V-PPM/P-NMS
GRK: Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν
NAS: Abraham, when he was called, obeyed
KJV: Abraham, when he was called to go out
INT: By faith being called Abraham obeyed

Hebrews 11:18 V-FIP-3S
GRK: Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: YOUR DESCENDANTS SHALL BE CALLED.
KJV: thy seed be called:
INT: In Isaac will be called your offspring

James 2:23 V-AIP-3S
GRK: φίλος θεοῦ ἐκλήθη
NAS: TO HIM AS RIGHTEOUSNESS, and he was called the friend
KJV: and he was called the Friend
INT: friend of God he was called

1 Peter 1:15 V-APA-AMS
GRK: κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον
NAS: One who called you, be holy
KJV: as he which hath called you
INT: as the [one] having called you [is] holy

1 Peter 2:9 V-APA-GMS
GRK: σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ
NAS: the excellencies of Him who has called you out of darkness
KJV: the praises of him who hath called you
INT: darkness you having called to the

1 Peter 2:21 V-AIP-2P
GRK: τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε ὅτι καὶ
NAS: For you have been called for this
KJV: hereunto were ye called: because
INT: hereunto indeed you were called because also

1 Peter 3:6 V-PPA-NFS
GRK: κύριον αὐτὸν καλοῦσα ἧς ἐγενήθητε
NAS: Abraham, calling him lord,
KJV: obeyed Abraham, calling him lord:
INT: lord him calling of whom you became

1 Peter 3:9 V-AIP-2P
GRK: εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν
NAS: instead; for you were called for the very
KJV: thereunto called, that
INT: to this you were called that blessing

1 Peter 5:10 V-APA-NMS
GRK: χάριτος ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς
NAS: grace, who called you to His eternal
KJV: grace, who hath called us unto
INT: grace the [one] having called you to

2 Peter 1:3 V-APA-GMS
GRK: ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ
NAS: the TRUE knowledge of Him who called us by His own
KJV: the knowledge of him that hath called us
INT: knowledge of the [one] having called us [to his] own

1 John 3:1 V-ASP-1P
GRK: τέκνα θεοῦ κληθῶμεν καί ἐσμέν
NAS: has bestowed on us, that we would be called children
KJV: that we should be called the sons
INT: children of God we should be called and are

Revelation 1:9 V-PPM/P-DFS
GRK: νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ
NAS: was on the island called Patmos
KJV: in the isle that is called Patmos, for
INT: island which [is] called Patmos because of

Revelation 11:8 V-PIM/P-3S
GRK: μεγάλης ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα
NAS: mystically is called Sodom
KJV: which spiritually is called Sodom and
INT: great which is called spiritually Sodom

Revelation 12:9 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀρχαῖος ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ
NAS: of old who is called the devil
KJV: serpent, called the Devil,
INT: ancient who is called devil and

Revelation 16:16 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπον τὸν καλούμενον Ἐβραϊστί Ἃρ
NAS: which in Hebrew is called Har-Magedon.
KJV: a place called in the Hebrew tongue
INT: place which is called in Hebrew Har

Revelation 19:9 V-RPM/P-NMP
GRK: τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι καὶ λέγει
NAS: are those who are invited to the marriage
KJV: Blessed [are] they which are called unto
INT: of the Lamb are called And he says

Revelation 19:11 V-PPM/P-NMS
GRK: αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός
NAS: and He who sat on it [is] called Faithful
KJV: upon him [was] called Faithful and
INT: it faithful called and true

Revelation 19:13 V-RIM/P-3S
GRK: αἵματι καὶ κέκληται τὸ ὄνομα
NAS: and His name is called The Word
KJV: his name is called The Word of God.
INT: in blood and is called the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564

ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page