26. ἀγάπη (agapé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 26. ἀγάπη (agapé) — 116 Occurrences

Matthew 24:12 N-NFS
GRK: ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν
NAS: most people's love will grow cold.
KJV: shall abound, the love of many
INT: will grow cold the love of the many

Luke 11:42 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ
NAS: justice and the love of God;
KJV: judgment and the love of God: these
INT: and the love of God

John 5:42 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ
NAS: you, that you do not have the love of God
KJV: ye have not the love of God in
INT: that the love of God

John 13:35 N-AFS
GRK: ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν
NAS: if you have love for one another.
KJV: if ye have love one to another.
INT: you are if love you have among

John 15:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ
NAS: loved you; abide in My love.
KJV: in my love.
INT: in love my

John 15:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς
NAS: you will abide in My love; just
KJV: in my love; even as I
INT: in the love of me as

John 15:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ
NAS: commandments and abide in His love.
KJV: in his love.
INT: in the love

John 15:13 N-AFS
GRK: μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει
NAS: Greater love has no one
KJV: Greater love hath no man
INT: Greater than this love no one has

John 17:26 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς
NAS: so that the love with which
KJV: [it]: that the love wherewith
INT: that the love with which you loved

Romans 5:5 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: because the love of God
KJV: because the love of God
INT: because the love of God

Romans 5:8 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς
NAS: His own love toward
KJV: commendeth his love toward us,
INT: the of himself love to us

Romans 8:35 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ χριστοῦ
NAS: will separate us from the love of Christ?
KJV: from the love of Christ?
INT: from the love of Christ

Romans 8:39 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ
NAS: to separate us from the love of God,
KJV: us from the love of God, which is in
INT: from the love of God

Romans 12:9 N-NFS
GRK: ἀγάπη ἀνυπόκριτος ἀποστυγοῦντες
NAS: [Let] love [be] without hypocrisy.
KJV: [Let] love be without dissimulation.
INT: [Let] love [be] sincere abhorring

Romans 13:10 N-NFS
GRK: ἀγάπη τῷ πλησίον
NAS: Love does no
KJV: Love worketh no
INT: Love to the neighbor

Romans 13:10 N-NFS
GRK: νόμου ἡ ἀγάπη
NAS: therefore love is the fulfillment
KJV: therefore love [is] the fulfilling
INT: of [the] law love [is]

Romans 14:15 N-AFS
GRK: οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς μὴ
NAS: according to love. Do not destroy
KJV: not charitably. Destroy
INT: no longer according to love you walk Not

Romans 15:30 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος
NAS: Christ and by the love of the Spirit,
KJV: for the love of the Spirit,
INT: by the love of the Spirit

1 Corinthians 4:21 N-DFS
GRK: ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε
NAS: or with love and a spirit
KJV: or in love, and [in] the spirit
INT: or in love spirit moreover

1 Corinthians 8:1 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ
NAS: makes arrogant, but love edifies.
KJV: puffeth up, but charity edifieth.
INT: but love builds up

1 Corinthians 13:1 N-AFS
GRK: τῶν ἀγγέλων ἀγάπην δὲ μὴ
NAS: but do not have love, I have become
KJV: not charity, I am become
INT: of angels love however not

1 Corinthians 13:2 N-AFS
GRK: ὄρη μεθιστάναι ἀγάπην δὲ μὴ
NAS: but do not have love, I am
KJV: have not charity, I am nothing.
INT: mountains to remove love however not

1 Corinthians 13:3 N-AFS
GRK: ἵνα καυχήσωμαι ἀγάπην δὲ μὴ
NAS: but do not have love, it profits
KJV: not charity, it profiteth me
INT: that I might be burned love however not

1 Corinthians 13:4 N-NFS
GRK: ἀγάπη μακροθυμεῖ χρηστεύεται
NAS: Love is patient, love
KJV: Charity suffereth long, [and] is kind;
INT: Love has patience is kind

1 Corinthians 13:4 N-NFS
GRK: χρηστεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ
NAS: is patient, love is kind
KJV: [and] is kind; charity envieth
INT: is kind love not is envious

1 Corinthians 13:4 Noun-NFS
GRK: ζηλοῖ ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται
INT: is envious love not is boastful

1 Corinthians 13:8 N-NFS
GRK: ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει
NAS: Love never fails;
KJV: Charity never faileth:
INT: Love never fails

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ τρία
NAS: faith, hope, love, abide these
KJV: faith, hope, charity, these three;
INT: faith hope love the things three

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: τούτων ἡ ἀγάπη
NAS: but the greatest of these is love.
KJV: the greatest of these [is] charity.
INT: of these [is] love

1 Corinthians 14:1 N-AFS
GRK: Διώκετε τὴν ἀγάπην ζηλοῦτε δὲ
NAS: Pursue love, yet desire earnestly
KJV: Follow after charity, and desire
INT: Pursue love be desirous of moreover

1 Corinthians 16:14 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω
NAS: Let all that you do be done in love.
KJV: be done with charity.
INT: of you in love let be done

1 Corinthians 16:24 N-NFS
GRK: ἀγάπη μου μετὰ
NAS: My love be with you all in Christ
KJV: My love [be] with you
INT: the love of me [be] with

2 Corinthians 2:4 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε
NAS: but that you might know the love which
KJV: ye might know the love which
INT: but the love that you might know

2 Corinthians 2:8 N-AFS
GRK: εἰς αὐτὸν ἀγάπην
NAS: you to reaffirm [your] love for him.
KJV: that ye would confirm [your] love toward
INT: toward him love

2 Corinthians 5:14 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ χριστοῦ
NAS: For the love of Christ controls
KJV: For the love of Christ constraineth
INT: the indeed love of Christ

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: ἁγίῳ ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ
NAS: Spirit, in genuine love,
KJV: Ghost, by love unfeigned,
INT: holy in love genuine

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ ἵνα καὶ
NAS: earnestness and in the love we inspired
KJV: and [in] your love to us,
INT: to you love that also

2 Corinthians 8:8 N-GFS
GRK: τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων
NAS: the sincerity of your love also.
KJV: the sincerity of your love.
INT: of your love genuineness proving

2 Corinthians 8:24 N-GFS
GRK: ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ
NAS: them the proof of your love and of our reason for boasting
KJV: the proof of your love, and of our
INT: [the] proof of the love of you and

2 Corinthians 13:11 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης
NAS: and the God of love and peace
KJV: and the God of love and peace
INT: God of love and peace

2 Corinthians 13:14 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
KJV: Christ, and the love of God, and
INT: and the love of God

Galatians 5:6 N-GFS
GRK: πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη
NAS: working through love.
KJV: which worketh by love.
INT: faith by love working

Galatians 5:13 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις
NAS: but through love serve
KJV: but by love serve one another.
INT: by love serve you one another

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρά εἰρήνη
NAS: of the Spirit is love, joy,
KJV: of the Spirit is love, joy, peace,
INT: Spirit is love joy peace

Ephesians 1:4 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ
NAS: and blameless before Him. In love
KJV: him in love:
INT: him in love

Ephesians 1:15 Noun-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς
INT: and the love toward

Ephesians 2:4 N-AFS
GRK: τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν
NAS: of His great love with which
KJV: his great love wherewith he loved
INT: great love his with which

Ephesians 3:17 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ
NAS: and grounded in love,
KJV: grounded in love,
INT: of you in love being rooted and

Ephesians 3:19 N-AFS
GRK: τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ
NAS: and to know the love of Christ
KJV: to know the love of Christ,
INT: knowledge love of Christ

Ephesians 4:2 N-DFS
GRK: ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
NAS: for one another in love,
KJV: one another in love;
INT: one another in love

Ephesians 4:15 N-DFS
GRK: δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς
NAS: but speaking the truth in love, we are to grow
KJV: in love, may grow up
INT: moreover in love we might grow up into

Ephesians 4:16 N-DFS
GRK: ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
NAS: for the building up of itself in love.
KJV: of itself in love.
INT: of itself in love

Ephesians 5:2 N-DFS
GRK: περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ
NAS: and walk in love, just as Christ
KJV: walk in love, as Christ
INT: walk in love even as also

Ephesians 6:23 N-NFS
GRK: ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως
NAS: be to the brethren, and love with faith,
KJV: and love with
INT: brothers and love with faith

Philippians 1:9 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι
NAS: I pray, that your love may abound
KJV: that your love may abound yet
INT: that the love of you yet

Philippians 1:16 N-GFS
GRK: μὲν ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι
NAS: the latter [do it] out of love, knowing
INT: indeed out of love knowing that

Philippians 2:1 N-GFS
GRK: τι παραμύθιον ἀγάπης εἴ τις
NAS: consolation of love, if
KJV: comfort of love, if any
INT: any comfort of love if any

Philippians 2:2 N-AFS
GRK: τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες σύμψυχοι
NAS: the same love, united in spirit,
KJV: the same love, [being] of one accord,
INT: the same love having joined in soul

Colossians 1:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε
NAS: Jesus and the love which
KJV: and of the love [which
INT: and the love which you have

Colossians 1:8 N-AFS
GRK: τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι
NAS: informed us of your love in the Spirit.
KJV: unto us your love in the Spirit.
INT: your love in [the] Spirit

Colossians 1:13 N-GFS
GRK: υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ
NAS: us to the kingdom of His beloved Son,
KJV: the kingdom of his dear Son:
INT: Son beloved of him

Colossians 2:2 N-DFS
GRK: συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς
NAS: having been knit together in love, and [attaining] to all
KJV: being knit together in love, and unto
INT: having been knit together in love and to

Colossians 3:14 N-AFS
GRK: τούτοις τὴν ἀγάπην ὅ ἐστιν
NAS: these things [put on] love, which
KJV: these things [put on] charity, which
INT: these the love which is

1 Thessalonians 1:3 N-GFS
GRK: κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
NAS: and labor of love and steadfastness
KJV: and labour of love, and patience
INT: labor of love and the

1 Thessalonians 3:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ
NAS: of your faith and love, and that you always
KJV: faith and charity, and that
INT: and the love of you and

1 Thessalonians 3:12 N-DFS
GRK: περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους
NAS: and abound in love for one another,
KJV: and abound in love one toward
INT: to abound in love toward one another

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν
NAS: of faith and love, and as a helmet,
KJV: of faith and love; and for an helmet,
INT: of faith and love and [as] helmet

1 Thessalonians 5:13 N-DFS
GRK: ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ
NAS: them very highly in love because
KJV: highly in love for their
INT: exceedingly in love on account of the

2 Thessalonians 1:3 N-NFS
GRK: πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου
NAS: is greatly enlarged, and the love of each
KJV: and the charity of every
INT: abounds the love of one each

2 Thessalonians 2:10 N-AFS
GRK: ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας
NAS: they did not receive the love of the truth
KJV: not the love of the truth,
INT: which the love of the truth

2 Thessalonians 3:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ
NAS: your hearts into the love of God
KJV: hearts into the love of God, and
INT: into the love of God

1 Timothy 1:5 N-NFS
GRK: παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς
NAS: of our instruction is love from a pure
KJV: is charity out of
INT: warn is love out of pure

1 Timothy 1:14 N-GFS
GRK: πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν
NAS: with the faith and love which are [found] in Christ
KJV: faith and love which is in
INT: faith and love which [is] in

1 Timothy 2:15 N-DFS
GRK: πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ
NAS: in faith and love and sanctity
KJV: faith and charity and holiness
INT: faith and love and sanctification

1 Timothy 4:12 N-DFS
GRK: ἀναστροφῇ ἐν ἀγάπῃ ἐν πίστει
NAS: conduct, love, faith
KJV: conversation, in charity, in spirit,
INT: conduct in love in faith

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην ὑπομονήν πραϋπαθίαν
NAS: faith, love, perseverance
KJV: faith, love, patience,
INT: godliness faith love endurance gentleness

2 Timothy 1:7 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ
NAS: but of power and love and discipline.
KJV: and of love, and
INT: of power and of love and of wise discretion

2 Timothy 1:13 N-DFS
GRK: πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν
NAS: from me, in the faith and love which are in Christ
KJV: faith and love which is in
INT: faith and love which [are] in

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην εἰρήνην μετὰ
NAS: faith, love [and] peace,
KJV: faith, charity, peace,
INT: righteousness faith love peace with

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: μακροθυμίᾳ τῇ ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: faith, patience, love, perseverance,
KJV: longsuffering, charity, patience,
INT: patience the love the endurance

Titus 2:2 N-DFS
GRK: πίστει τῇ ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ
NAS: in faith, in love, in perseverance.
KJV: in faith, in charity, in patience.
INT: in faith in love in endurance

Philemon 1:5 N-AFS
GRK: σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν
NAS: because I hear of your love and of the faith
KJV: Hearing of thy love and faith,
INT: of your love and the

Philemon 1:7 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου ὅτι
NAS: and comfort in your love, because
KJV: in thy love, because the bowels
INT: by occasion of the love of you because

Philemon 1:9 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ
NAS: yet for love's sake I rather
KJV: Yet for love's sake I rather
INT: for the sake of love rather I exhort

Hebrews 6:10 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε
NAS: your work and the love which
KJV: labour of love, which
INT: and of the love which you did show

Hebrews 10:24 N-GFS
GRK: εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν
NAS: one another to love and good
KJV: to provoke unto love and to good
INT: for stirring up to love and to good

1 Peter 4:8 N-AFS
GRK: εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες
NAS: fervent in your love for one another,
KJV: have fervent charity among yourselves:
INT: among yourselves love fervent having

1 Peter 4:8 N-NFS
GRK: ἔχοντες ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος
NAS: because love covers
KJV: for charity shall cover
INT: having because love will cover a multitude

1 Peter 5:14 N-GFS
GRK: ἐν φιλήματι ἀγάπης Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: with a kiss of love. Peace
KJV: a kiss of charity. Peace
INT: with a kiss of love Peace [be] with you

2 Peter 1:7 N-AFS
GRK: φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην
NAS: kindness, and in [your] brotherly kindness, love.
KJV: to brotherly kindness charity.
INT: brotherly love the love

1 John 2:5 N-NFS
GRK: τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: His word, in him the love of God
KJV: verily is the love of God perfected:
INT: him the love of God

1 John 2:15 N-NFS
GRK: ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς
NAS: the world, the love of the Father
KJV: the world, the love of the Father
INT: is the love of the Father

1 John 3:1 N-AFS
GRK: Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν
NAS: how great a love the Father
KJV: what manner of love the Father
INT: See what love has given to us

1 John 3:16 N-AFS
GRK: ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος
NAS: We know love by this, that He laid
KJV: perceive we the love [of God], because
INT: we have known love because he

1 John 3:17 N-NFS
GRK: πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: him, how does the love of God
KJV: how dwelleth the love of God in
INT: how the love of God

1 John 4:7 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ
NAS: one another, for love is from God;
KJV: one another: for love is of
INT: because love of

1 John 4:8 N-NFS
GRK: ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν
NAS: God, for God is love.
KJV: God is love.
INT: God love is

1 John 4:9 N-NFS
GRK: ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: By this the love of God was manifested
KJV: was manifested the love of God
INT: was revealed the love of God

1 John 4:10 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἀγάπη οὐχ ὅτι
NAS: In this is love, not that we loved
KJV: Herein is love, not that
INT: is love not that

1 John 4:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη
NAS: abides in us, and His love is perfected
KJV: and his love is perfected
INT: and the love of him perfected

1 John 4:16 N-AFS
GRK: πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει
NAS: and have believed the love which
KJV: and believed the love that God
INT: have believed the love which has

1 John 4:16 N-NFS
GRK: Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν καὶ
NAS: for us. God is love, and the one who abides
KJV: God is love; and he that dwelleth
INT: God love is and

1 John 4:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ
NAS: and the one who abides in love abides
KJV: he that dwelleth in love dwelleth in
INT: in love in

1 John 4:17 N-NFS
GRK: τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ' ἡμῶν
NAS: By this, love is perfected
KJV: Herein is our love made perfect, that
INT: has been perfected love with us

1 John 4:18 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ' ἡ
NAS: fear in love; but perfect
KJV: fear in love; but perfect
INT: in love but

1 John 4:18 N-NFS
GRK: ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει
NAS: but perfect love casts
KJV: but perfect love casteth out
INT: perfect love out casts

1 John 4:18 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀγάπῃ
NAS: is not perfected in love.
KJV: made perfect in love.
INT: in love

1 John 5:3 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ
NAS: For this is the love of God,
KJV: this is the love of God, that
INT: is the love of God

2 John 1:3 N-DFS
GRK: ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ
NAS: of the Father, in truth and love.
KJV: truth and love.
INT: truth and love

2 John 1:6 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν
NAS: And this is love, that we walk
KJV: this is love, that we walk
INT: is love that we should walk

3 John 1:6 N-DFS
GRK: σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας
NAS: and they have testified to your love before
KJV: of thy charity before
INT: of your love before [the] church

Jude 1:2 N-NFS
GRK: εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη
NAS: and peace and love be multiplied
KJV: peace, and love, be multiplied.
INT: peace and love be multiplied

Jude 1:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες
NAS: who are hidden reefs in your love feasts when they feast
KJV: your feasts of charity, when they feast
INT: in the love feasts of you hidden reefs

Jude 1:21 N-DFS
GRK: ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε
NAS: yourselves in the love of God,
KJV: in the love of God,
INT: yourselves in [the] love of God keep

Revelation 2:4 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν
NAS: your first love.
KJV: thy first love.
INT: that the love of you

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν
NAS: your deeds, and your love and faith
KJV: works, and charity, and service,
INT: and the love and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page