2620. κατακαυχάομαι (katakauchaomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2620. κατακαυχάομαι (katakauchaomai) — 4 Occurrences

Romans 11:18 V-PMM/P-2S
GRK: μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων
NAS: do not be arrogant toward
KJV: Boast not against the branches. But
INT: not Boast against the branches

Romans 11:18 V-PIM/P-2S
GRK: εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι οὐ σὺ
NAS: do not be arrogant toward the branches;
KJV: But if thou boast, thou bearest
INT: if moreover you boast against [them] not you

James 2:13 V-PIM/P-3S
GRK: ποιήσαντι ἔλεος κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως
NAS: mercy; mercy triumphs over judgment.
KJV: and mercy rejoiceth against judgment.
INT: having shown mercy triumps over mercy judgment

James 3:14 V-PMM/P-2P
GRK: ὑμῶν μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε
NAS: in your heart, do not be arrogant and [so] lie
KJV: your hearts, glory not, and
INT: of you not do boast against and lie

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page