2768. κέρας (keras)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2768. κέρας (keras) — 11 Occurrences

Luke 1:69 N-ANS
GRK: καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν
NAS: And has raised up a horn of salvation
KJV: hath raised up an horn of salvation
INT: and raised up a horn of salvation for us

Revelation 5:6 N-ANP
GRK: ἐσφαγμένον ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ
NAS: having seven horns and seven eyes,
KJV: having seven horns and seven
INT: having been slain having horns seven and

Revelation 9:13 N-GNP
GRK: τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: from the four horns of the golden
KJV: the four horns of the golden
INT: the four horns of the altar

Revelation 12:3 N-ANP
GRK: ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ
NAS: and ten horns, and on his heads
KJV: and ten horns, and seven
INT: seven and horns ten and

Revelation 13:1 N-ANP
GRK: ἀναβαῖνον ἔχον κέρατα δέκα καὶ
NAS: having ten horns and seven heads,
KJV: and ten horns, and upon
INT: rising having horns ten and

Revelation 13:1 N-GNP
GRK: ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα
NAS: heads, and on his horns [were] ten
KJV: upon his horns ten crowns,
INT: on the horns of it ten

Revelation 13:11 N-ANP
GRK: καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια
NAS: and he had two horns like a lamb
KJV: he had two horns like a lamb,
INT: and it had horns two like to

Revelation 17:3 N-ANP
GRK: ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα
NAS: heads and ten horns.
KJV: and ten horns.
INT: seven and horns ten

Revelation 17:7 N-ANP
GRK: τὰ δέκα κέρατα
NAS: heads and the ten horns.
KJV: and ten horns.
INT: the ten horns

Revelation 17:12 N-NNP
GRK: τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες
NAS: The ten horns which you saw
KJV: And the ten horns which thou sawest
INT: the ten horns which you saw

Revelation 17:16 N-NNP
GRK: τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες
NAS: And the ten horns which you saw,
KJV: And the ten horns which thou sawest
INT: the ten horns which you saw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page