3114. μακροθυμέω (makrothumeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3114. μακροθυμέω (makrothumeó) — 10 Occurrences

Matthew 18:26 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί
NAS: him, saying, 'Have patience with me and I will repay
KJV: saying, Lord, have patience with me,
INT: to him saying have patience with me

Matthew 18:29 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί
NAS: with him, saying, 'Have patience with me and I will repay
KJV: him, saying, Have patience with me,
INT: him saying Have patience with me

Luke 18:7 V-PIA-3S
GRK: νυκτός καὶ μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτοῖς
NAS: and night, and will He delay long over
KJV: him, though he bear long with them?
INT: night and [is] being patient over them

1 Corinthians 13:4 V-PIA-3S
GRK: Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ χρηστεύεται ἡ
NAS: Love is patient, love is kind
KJV: Charity suffereth long, [and] is kind;
INT: Love has patience is kind

1 Thessalonians 5:14 V-PMA-2P
GRK: τῶν ἀσθενῶν μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας
NAS: the weak, be patient with everyone.
KJV: the weak, be patient toward
INT: the weak be patient toward all

Hebrews 6:15 V-APA-NMS
GRK: καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς
NAS: And so, having patiently waited, he obtained
KJV: so, after he had patiently endured, he obtained
INT: and thus having had patience he obtained the

James 5:7 V-AMA-2P
GRK: Μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί
NAS: Therefore be patient, brethren, until
KJV: Be patient therefore, brethren,
INT: Be patient therefore brothers

James 5:7 V-PPA-NMS
GRK: τῆς γῆς μακροθυμῶν ἐπ' αὐτῷ
NAS: of the soil, being patient about
KJV: of the earth, and hath long patience for
INT: of the earth being patient for it

James 5:8 V-AMA-2P
GRK: μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς
NAS: You too be patient; strengthen
KJV: ye also patient; stablish your
INT: Be patient also you

2 Peter 3:9 V-PIA-3S
GRK: ἡγοῦνται ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς
NAS: slowness, but is patient toward
KJV: but is longsuffering to
INT: esteem but is patient toward you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page