3156. Ματθαῖος (Matthaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3156. Ματθαῖος (Matthaios) — 5 Occurrences

Matthew 9:9 N-AMS
GRK: τὸ τελώνιον Μαθθαῖον λεγόμενον καὶ
KJV: a man, named Matthew, sitting at
INT: the tax booth Matthew called and

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης
KJV: and Matthew the publican;
INT: Thomas and Matthew the tax collector

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Βαρθολομαῖον καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν
KJV: Bartholomew, and Matthew, and Thomas,
INT: Bartholomew and Matthew and Thomas

Luke 6:15 N-AMS
GRK: καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν
KJV: Matthew and Thomas,
INT: and Matthew and Thomas

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος Ἰάκωβος Ἁλφαίου
KJV: and Matthew, James
INT: Bartholomew and Matthew James [son] of Alphaeus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page