3367. μηδείς, (médeis, médemia, méden)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3367. μηδείς, (médeis, médemia, méden) — 91 Occurrences

Matthew 8:4 Adj-DMS
GRK: Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ
NAS: that you tell no one; but go,
KJV: See thou tell no man; but go thy way,
INT: Jesus See that no one you tell but

Matthew 9:30 Adj-NMS
GRK: λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
NAS: them: See that no one knows
KJV: saying, See [that] no man know [it].
INT: saying See that no one let know [it]

Matthew 16:20 Adj-DMS
GRK: μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι
NAS: that they should tell no one that He was the Christ.
KJV: that they should tell no man that he
INT: disciples that to no one they should say that

Matthew 17:9 Adj-DMS
GRK: Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ
NAS: the vision to no one until
KJV: the vision to no man, until
INT: Jesus saying To no one tell the

Matthew 27:19 Adj-NNS
GRK: αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ
NAS: him [a message], saying, Have nothing to do with that righteous Man;
KJV: Have thou nothing to do with that
INT: of him saying [Let there be] nothing between you and

Mark 1:44 Adj-DMS
GRK: αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς
NAS: that you say nothing to anyone;
KJV: See thou say nothing to any man: but
INT: to him See nothing to none you speak

Mark 1:44 Adj-ANS
GRK: Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ἀλλὰ
NAS: nothing to anyone; but go,
KJV: nothing to any man: but
INT: See nothing to none you speak but

Mark 5:26 Adj-ANS
GRK: πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ
NAS: and was not helped at all, but rather
KJV: and was nothing bettered, but
INT: all and in no way having benefited but

Mark 5:43 Adj-NMS
GRK: πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο
NAS: orders that no one should know
KJV: straitly that no man should know it;
INT: much that no one should know this

Mark 6:8 Adj-ANS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς
NAS: them that they should take nothing for [their] journey,
KJV: they should take nothing for
INT: them that nothing they should take for [the]

Mark 7:36 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν ὅσον
NAS: not to tell anyone; but the more
KJV: they should tell no man: but
INT: them that no one they should tell as much as

Mark 8:30 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ
NAS: them to tell no one about
KJV: that they should tell no man of him.
INT: them that no one they should tell concerning

Mark 9:9 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον
NAS: not to relate to anyone what
KJV: they should tell no man what things
INT: them that to no one what they had seen

Mark 11:14 Adj-NMS
GRK: ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι
NAS: He said to it, May no one ever eat
KJV: and said unto it, No man eat fruit
INT: of you not one fruit to eat

Luke 3:13 Adj-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ
NAS: to them, Collect no more
KJV: them, Exact no more than
INT: to them Nothing more beyond

Luke 3:14 Adj-AMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα διασείσητε μηδὲ
NAS: to them, Do not take money from anyone by force,
KJV: Do violence to no man, neither
INT: he said to them No one oppress nor

Luke 4:35 Adj-ANS
GRK: ἀπ' αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν
NAS: [of the people], he came out of him without doing
KJV: and hurt him not.
INT: from him in nothing having hurt him

Luke 5:14 Adj-DMS
GRK: παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ
NAS: him to tell no one, But go
KJV: him to tell no man: but go,
INT: instructed him no one to tell but

Luke 6:35 Adj-ANS
GRK: καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες καὶ
NAS: expecting nothing in return;
KJV: lend, hoping for nothing again; and
INT: and lend nothing expecting in return and

Luke 8:56 Adj-DMS
GRK: παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ
NAS: them to tell no one what had happened.
KJV: that they should tell no man what was done.
INT: he instructed them no one to tell what

Luke 9:3 Adj-ANS
GRK: πρὸς αὐτούς Μηδὲν αἴρετε εἰς
NAS: to them, Take nothing for [your] journey,
KJV: them, Take nothing for [your] journey,
INT: to them Nothing take for

Luke 9:21 Adj-DMS
GRK: αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο
NAS: [them] not to tell this to anyone,
KJV: [them] to tell no man that thing;
INT: them he instructed [them] no one to tell this

Luke 10:4 Adj-AMS
GRK: ὑποδήματα καὶ μηδένα κατὰ τὴν
NAS: shoes; and greet no one on the way.
KJV: and salute no man by the way.
INT: sandals and no one on the

John 8:10 Adj-AMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν
KJV: and saw none but the woman,
INT: Jesus and no one saw but

Acts 4:17 Adj-DMS
GRK: ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων
NAS: no longer to any man
KJV: henceforth to no man
INT: name this to no man

Acts 4:21 Adj-ANS
GRK: ἀπέλυσαν αὐτούς μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ
NAS: (finding no basis on which to punish
KJV: finding nothing how
INT: they let go them nothing finding the

Acts 8:24 Adj-NNS
GRK: κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ'
NAS: so that nothing of what
KJV: that none of these things which
INT: Lord so that nothing might come upon

Acts 9:7 Adj-AMS
GRK: τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες
NAS: the voice but seeing no one.
KJV: but seeing no man.
INT: the voice No one however seeing

Acts 10:20 Adj-ANS
GRK: σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος ὅτι
NAS: and accompany them without misgivings,
KJV: them, doubting nothing: for I
INT: with them nothing doubting because

Acts 10:28 Adj-AMS
GRK: θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ
NAS: me that I should not call any man
KJV: that I should not call any man common
INT: God showed not common or

Acts 11:12 Adj-ANS
GRK: συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα ἦλθον
NAS: me to go with them without misgivings.
KJV: them, nothing doubting.
INT: to go with them nothing having doubted went

Acts 11:19 Adj-DMS
GRK: καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν
NAS: the word to no one except
KJV: the word to none but
INT: and Antioch to no one speaking the

Acts 13:28 Adj-AFS
GRK: καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου
NAS: And though they found no ground
KJV: though they found no cause
INT: And not cause of death

Acts 15:28 Adj-ANS
GRK: καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι
NAS: and to us to lay upon you no greater
KJV: to lay upon you no greater burden
INT: and to us no further to lay

Acts 16:28 Adj-ANS
GRK: φωνῇ λέγων Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ
KJV: Do thyself no harm: for
INT: with a voice saying not do to yourself

Acts 19:36 Adj-ANS
GRK: ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν
NAS: to keep calm and to do nothing rash.
KJV: and to do nothing rashly.
INT: to be and nothing headlong to do

Acts 19:40 Adj-GNS
GRK: τῆς σήμερον μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος
NAS: with today's events, since there is no [real] cause
KJV: uproar, there being no cause whereby
INT: this day not one cause existing

Acts 23:14 Adj-GNS
GRK: ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως
NAS: to taste nothing until
KJV: that we will eat nothing until
INT: we have bound ourselves nothing to taste until

Acts 23:22 Adj-DMS
GRK: νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι
NAS: him, Tell no one that you have notified
KJV: [him, See thou] tell no man that
INT: young man having instructed [him] to no one to utter that

Acts 23:29 Adj-ANS
GRK: νόμου αὐτῶν μηδὲν δὲ ἄξιον
NAS: but under no accusation
KJV: to have nothing laid to his charge
INT: law of them not one however worthy

Acts 24:23 Adj-AMS
GRK: ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν
NAS: and not to prevent any of his friends
KJV: that he should forbid none of his
INT: ease and not to forbid the

Acts 25:17 Adj-AFS
GRK: ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ
KJV: without any delay
INT: here delay none having made the

Acts 25:25 Adj-ANS
GRK: δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν
NAS: that he had committed nothing worthy
KJV: had committed nothing worthy
INT: moreover having understood nothing worthy he

Acts 27:33 Adj-ANS
GRK: ἄσιτοι διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι
NAS: having taken nothing.
KJV: fasting, having taken nothing.
INT: without taking food you continue nothing having taken

Acts 28:6 Adj-ANS
GRK: καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς
NAS: time and had seen nothing unusual
KJV: and saw no harm come
INT: and seeing nothing amiss to

Acts 28:18 Adj-AFS
GRK: διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου
NAS: me because there was no ground
KJV: because there was no cause of death
INT: because not one cause of death

Romans 12:17 Adj-DMS
GRK: μηδενὶ κακὸν ἀντὶ
NAS: Never pay back evil
KJV: Recompense to no man evil for
INT: to no one evil for

Romans 13:8 Adj-DMS
GRK: Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε
NAS: Owe nothing to anyone except
KJV: Owe no man any thing, but
INT: To no one nothing owe you

Romans 13:8 Adj-ANS
GRK: Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ
NAS: Owe nothing to anyone except to love
KJV: Owe no man any thing, but to love
INT: To no one nothing owe you if

1 Corinthians 1:7 Adj-DNS
GRK: ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι ἀπεκδεχομένους
NAS: that you are not lacking in any gift,
INT: are lacking in not one gift awaiting

1 Corinthians 3:18 Adj-NMS
GRK: Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω
NAS: Let no man deceive himself.
KJV: Let no man deceive himself.
INT: No one himself let deceive

1 Corinthians 3:21 Adj-NMS
GRK: ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν
NAS: So then let no one boast in men.
KJV: Therefore let no man glory in
INT: So that no one let boast in

1 Corinthians 10:24 Adj-NMS
GRK: μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ
NAS: Let no one seek his own
KJV: Let no man seek his own,
INT: No one the [good] of himself

1 Corinthians 10:25 Adj-ANS
GRK: πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ
NAS: in the meat market without asking questions
KJV: [that] eat, asking no question for
INT: is sold eat nothing inquiring on account of

1 Corinthians 10:27 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ
NAS: that is set before you without asking questions
KJV: eat, asking no question for
INT: you eat nothing inquiring on account of

2 Corinthians 6:3 Adj-AFS
GRK: μηδεμίαν ἐν μηδενὶ
NAS: giving no cause for offense
KJV: Giving no offence in
INT: not one in no one

2 Corinthians 6:3 Adj-DNS
GRK: μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν
NAS: cause for offense in anything, so
KJV: in any thing, that
INT: not one in no one giving obstacle

2 Corinthians 6:10 Adj-ANS
GRK: πλουτίζοντες ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ
NAS: rich, as having nothing yet possessing
KJV: having nothing, and
INT: enriching as nothing having and

2 Corinthians 7:9 Adj-DNS
GRK: ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ
NAS: that you might not suffer loss in anything through
KJV: us in nothing.
INT: that in nothing you might suffer loss by

2 Corinthians 11:5 Adj-ANS
GRK: λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν
NAS: For I consider myself not in the least inferior
KJV: I was not a whit behind
INT: I reckon for in nothing to have been behind those

2 Corinthians 13:7 Adj-ANS
GRK: ὑμᾶς κακὸν μηδέν οὐχ ἵνα
KJV: that ye do no evil; not
INT: you evil nothing not that

Galatians 6:3 Adj-NNS
GRK: εἶναί τι μηδὲν ὤν φρεναπατᾷ
NAS: he is something when he is nothing, he deceives
KJV: when he is nothing, he deceiveth
INT: to be something nothing being he deceives

Galatians 6:17 Adj-NMS
GRK: κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ
NAS: From now on let no one cause trouble
KJV: From henceforth let no man trouble me:
INT: troubles to me no one let give I

Ephesians 5:6 Adj-NMS
GRK: Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω
NAS: Let no one deceive you with empty
KJV: Let no man deceive you
INT: No one you let deceive

Philippians 1:28 Adj-DNS
GRK: πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν
NAS: in no way alarmed
KJV: And in nothing terrified by
INT: being frightened in nothing by those who

Philippians 2:3 Adj-ANS
GRK: μηδὲν κατ' ἐριθείαν
NAS: Do nothing from selfishness or
KJV: [Let] nothing [be done] through strife
INT: [do] nothing according to self-interest

Philippians 4:6 Adj-ANS
GRK: μηδὲν μεριμνᾶτε ἀλλ'
NAS: Be anxious for nothing, but in everything
KJV: Be careful for nothing; but in
INT: Nothing be anxious about but

Colossians 2:4 Adj-NMS
GRK: λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται
NAS: so that no one will delude
INT: I say that no one you might delude

Colossians 2:18 Adj-NMS
GRK: μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω
NAS: Let no one keep defrauding you of your prize
KJV: Let no man beguile you
INT: No one you let defraud of the prize

1 Thessalonians 3:3 Adj-AMS
GRK: τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν
NAS: so that no one would be disturbed
KJV: That no man should be moved by
INT: that no one be moved by

1 Thessalonians 4:12 Adj-GNS
GRK: ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε
NAS: outsiders and not be in any need.
KJV: [that] ye may have lack of nothing.
INT: outside and of no one need might have

2 Thessalonians 2:3 Adj-AMS
GRK: ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον ὅτι
NAS: Let no one in any way deceive
KJV: you by any means: for
INT: should deceive in not one way because [it will not be]

2 Thessalonians 3:11 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν ἀτάκτως μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ
NAS: life, doing no work at all,
KJV: working not at all, but
INT: you disorderly not at all working but

1 Timothy 4:12 Adj-NMS
GRK: μηδείς σου τῆς
NAS: Let no one look down
KJV: Let no man despise thy
INT: No one your

1 Timothy 5:14 Adj-AFS
GRK: τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι
NAS: the enemy no occasion
KJV: give none occasion
INT: to bear children to manage the house no occasion to give

1 Timothy 5:21 Adj-ANS
GRK: χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ
NAS: doing nothing in a [spirit of] partiality.
KJV: doing nothing by
INT: apart from prejudice nothing doing by

1 Timothy 5:22 Adj-DMS
GRK: Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ
NAS: hands upon anyone [too] hastily
KJV: on no man, neither
INT: Hands quickly on no one lay nor

1 Timothy 6:4 Adj-ANS
GRK: τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος ἀλλὰ
NAS: [and] understands nothing; but he has a morbid interest
KJV: knowing nothing, but
INT: he is puffed up nothing knowing but

Titus 2:8 Adj-ANS
GRK: ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν
NAS: having nothing bad
KJV: no evil thing to say of
INT: contrary might be ashamed nothing having to say

Titus 2:15 Adj-NMS
GRK: πάσης ἐπιταγῆς μηδείς σου περιφρονείτω
NAS: authority. Let no one disregard
KJV: authority. Let no man despise thee.
INT: all authority No one you let despise

Titus 3:2 Adj-AMS
GRK: μηδένα βλασφημεῖν ἀμάχους
NAS: to malign no one, to be peaceable,
KJV: To speak evil of no man, to be
INT: no one to speak evil of peaceable

Titus 3:13 Adj-ANS
GRK: πρόπεμψον ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ
NAS: so that nothing is lacking
KJV: that nothing be wanting
INT: set forward that nothing to them might be lacking

Hebrews 10:2 Adj-AFS
GRK: διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι
NAS: been cleansed, would no longer
KJV: should have had no more
INT: on account of no having any longer

James 1:4 Adj-DNS
GRK: ὁλόκληροι ἐν μηδενὶ λειπόμενοι
NAS: and complete, lacking in nothing.
INT: complete in nothing lacking

James 1:6 Adj-ANS
GRK: ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος ὁ
NAS: in faith without any doubting,
KJV: in faith, nothing wavering. For
INT: in faith nothing doubting he who

James 1:13 Adj-NMS
GRK: μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω
NAS: Let no one say when he is tempted,
KJV: Let no man say when he is tempted,
INT: No one being tempted let say

1 Peter 3:6 Adj-AFS
GRK: μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν
NAS: without being frightened by any fear.
KJV: not afraid with any amazement.
INT: not fearing not one consternation

1 John 3:7 Adj-NMS
GRK: Τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς
NAS: Little children, make sure no one deceives
KJV: let no man deceive
INT: Little children no one let lead astray you

3 John 1:7 Adj-ANS
GRK: ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ
NAS: accepting nothing from the Gentiles.
KJV: taking nothing of
INT: name they went forth nothing taking from

Revelation 2:10 Adv
GRK: μηδὲν φοβοῦ ἃ
INT: Not at all fear the things which

Revelation 3:11 Adj-NMS
GRK: ἔχεις ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν
NAS: so that no one will take
KJV: thou hast, that no man take thy
INT: you have that no one take the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page