349. ἀνακράζω (anakrazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 349. ἀνακράζω (anakrazó) — 5 Occurrences

Mark 1:23 V-AIA-3S
GRK: ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
NAS: spirit; and he cried out,
KJV: spirit; and he cried out,
INT: unclean and he cried out

Mark 6:49 V-AIA-3P
GRK: ἐστιν καὶ ἀνέκραξαν
NAS: that it was a ghost, and cried out;
KJV: a spirit, and cried out:
INT: [it] is and cried out

Luke 4:33 V-AIA-3S
GRK: ἀκαθάρτου καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: demon, and he cried out with a loud
KJV: and cried out with a loud
INT: unclean and he cried out with a voice loud

Luke 8:28 V-APA-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ
NAS: Jesus, he cried out and fell before
KJV: Jesus, he cried out, and
INT: Jesus having cried out he fell down before him

Luke 23:18 V-AIA-3P
GRK: ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ
NAS: But they cried out all together,
KJV: And they cried out all at once,
INT: they cried out however in a mass

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page