4105. πλανάω (planaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4105. πλανάω (planaó) — 39 Occurrences

Matthew 18:12 V-ASP-3S
GRK: πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ
NAS: and one of them has gone astray,
KJV: of them be gone astray, doth he not
INT: sheep and be gone astray one of

Matthew 18:12 V-PPM/P-ANS
GRK: ζητεῖ τὸ πλανώμενον
NAS: of them has gone astray, does he not leave
KJV: and seeketh that which is gone astray?
INT: seek that which is gone astray

Matthew 18:13 V-RPM/P-DNP
GRK: τοῖς μὴ πεπλανημένοις
NAS: the ninety-nine which have not gone astray.
KJV: went not astray.
INT: which not have gone astray

Matthew 22:29 V-PMM/P-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες
NAS: and said to them, You are mistaken, not understanding
KJV: said unto them, Ye do err, not knowing
INT: said to them You err not knowing

Matthew 24:4 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμᾶς πλανήσῃ
NAS: to it that no one misleads you.
KJV: that no man deceive you.
INT: any one you mislead

Matthew 24:5 V-FIA-3P
GRK: καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
NAS: the Christ,' and will mislead many.
KJV: Christ; and shall deceive many.
INT: and many they will mislead

Matthew 24:11 V-FIA-3P
GRK: ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς
NAS: will arise and will mislead many.
KJV: shall rise, and shall deceive many.
INT: will arise and will mislead many

Matthew 24:24 V-PNM/P
GRK: τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατὸν
NAS: so as to mislead, if
KJV: [it were] possible, they shall deceive the very
INT: wonders so as to mislead if possible

Mark 12:24 V-PIM/P-2P
GRK: διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες
NAS: not the reason you are mistaken, that you do not understand
KJV: not therefore err, because ye know not
INT: because of this do you err not knowing

Mark 12:27 V-PIM/P-2P
GRK: ζώντων πολὺ πλανᾶσθε
NAS: you are greatly mistaken.
KJV: do greatly err.
INT: of [the] living greatly you err

Mark 13:5 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμᾶς πλανήσῃ
NAS: to it that no one misleads you.
KJV: lest any [man] deceive you:
INT: anyone you mislead

Mark 13:6 V-FIA-3P
GRK: καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
NAS: I am [He!]' and will mislead many.
KJV: am [Christ]; and shall deceive many.
INT: and many they will mislead

Luke 21:8 V-ASP-2P
GRK: Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε πολλοὶ γὰρ
NAS: See to it that you are not misled; for many
KJV: that ye be not deceived: for many
INT: Take heed lest you be led astray many indeed

John 7:12 V-PIA-3S
GRK: Οὔ ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον
NAS: on the contrary, He leads the people
KJV: Nay; but he deceiveth the people.
INT: No but he deceives the people

John 7:47 V-RIM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε
NAS: them, You have not also been led astray, have you?
KJV: ye also deceived?
INT: also you have been deceived

1 Corinthians 6:9 V-PMM/P-2P
GRK: κληρονομήσουσιν Μὴ πλανᾶσθε οὔτε πόρνοι
NAS: of God? Do not be deceived; neither
KJV: Be not deceived: neither fornicators,
INT: will inherit not Be misled neither the sexually immoral

1 Corinthians 15:33 V-PMM/P-2P
GRK: μὴ πλανᾶσθε φθείρουσιν ἤθη
NAS: Do not be deceived: Bad company
KJV: Be not deceived: evil communications
INT: not Be misled corrupts character

Galatians 6:7 V-PMM/P-2P
GRK: Μὴ πλανᾶσθε θεὸς οὐ
NAS: Do not be deceived, God is not mocked;
KJV: Be not deceived; God is
INT: not Be misled God not

2 Timothy 3:13 V-PPA-NMP
GRK: τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι
NAS: [from bad] to worse, deceiving and being deceived.
KJV: worse and worse, deceiving, and
INT: worse misleading and being misled

2 Timothy 3:13 V-PPM/P-NMP
GRK: πλανῶντες καὶ πλανώμενοι
NAS: deceiving and being deceived.
KJV: deceiving, and being deceived.
INT: misleading and being misled

Titus 3:3 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀνόητοι ἀπειθεῖς πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις
NAS: disobedient, deceived, enslaved
KJV: disobedient, deceived, serving
INT: foolish disobedient led astray serving lusts

Hebrews 3:10 V-PIM/P-3P
GRK: εἶπον Ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ
NAS: THEY ALWAYS GO ASTRAY IN THEIR HEART,
KJV: alway err in [their] heart;
INT: said Always they err in heart

Hebrews 5:2 V-PPM/P-DMP
GRK: ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις ἐπεὶ καὶ
NAS: with the ignorant and misguided, since
KJV: and on them that are out of the way; for
INT: being ignorant and erring since also

Hebrews 11:38 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν
NAS: was not worthy), wandering in deserts
KJV: not worthy:) they wandered in deserts,
INT: in deserts wandering and in mountains

James 1:16 V-PMM/P-2P
GRK: Μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου
NAS: Do not be deceived, my beloved
KJV: Do not err, my beloved
INT: not Be misled brothers my

James 5:19 V-ASP-3S
GRK: ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς
NAS: among you strays from the truth
KJV: of you do err from the truth,
INT: among you err from the

1 Peter 2:25 V-PPM/P-NMP
GRK: ὡς πρόβατα πλανώμενοι ἀλλὰ ἐπεστράφητε
NAS: For you were continually straying like
KJV: as sheep going astray; but are
INT: as sheep going astray but are returned

2 Peter 2:15 V-AIP-3P
GRK: εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ
NAS: way, they have gone astray, having followed
KJV: way, and are gone astray, following
INT: [the] straight way they went astray having followed in the

1 John 1:8 V-PIA-1P
GRK: ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ
NAS: sin, we are deceiving ourselves
KJV: no sin, we deceive ourselves, and
INT: we have ourselves we deceive and the

1 John 2:26 V-PPA-GMP
GRK: περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς
NAS: those who are trying to deceive you.
KJV: concerning them that seduce you.
INT: concerning those who lead astray you

1 John 3:7 V-PMA-3S
GRK: Τεκνία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς ὁ
NAS: make sure no one deceives you; the one who practices
KJV: let no man deceive you: he that doeth
INT: Little children no one let lead astray you he that

Revelation 2:20 V-PIA-3S
GRK: διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς
NAS: and she teaches and leads My bond-servants
KJV: to teach and to seduce my servants
INT: to teach and to mislead my

Revelation 12:9 V-PPA-NMS
GRK: Σατανᾶς ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην
NAS: and Satan, who deceives the whole
KJV: which deceiveth the whole
INT: Satan who misleads the habitable [world]

Revelation 13:14 V-PIA-3S
GRK: καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας
NAS: And he deceives those who dwell
KJV: And deceiveth them that dwell on
INT: And it misleads those who dwell

Revelation 18:23 V-AIP-3P
GRK: φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ
NAS: the nations were deceived by your sorcery.
KJV: all nations deceived.
INT: sorcery of you were misled all the

Revelation 19:20 V-AIA-3S
GRK: ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας
NAS: by which he deceived those
KJV: which he deceived them that had received
INT: by which he misled the [ones] having received

Revelation 20:3 V-ASA-3S
GRK: ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ
NAS: him, so that he would not deceive the nations
KJV: that he should deceive the nations
INT: that not he should mislead any longer the

Revelation 20:8 V-ANA
GRK: καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη
NAS: and will come out to deceive the nations
KJV: shall go out to deceive the nations
INT: and will go out to mislead the nations

Revelation 20:10 V-PPA-NMS
GRK: διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη
NAS: And the devil who deceived them was thrown
KJV: the devil that deceived them
INT: devil who misleads them was cast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page