4253. πρό (pro)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4253. πρό (pro) — 47 Occurrences

Matthew 5:12 Prep
GRK: προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν
NAS: the prophets who were before you.
KJV: the prophets which were before you.
INT: prophets who [were] before you

Matthew 6:8 Prep
GRK: χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς
NAS: what you need before you ask Him.
KJV: ye have need of, before ye ask
INT: need you have before you

Matthew 8:29 Prep
GRK: ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι
NAS: here to torment us before the time?
KJV: to torment us before the time?
INT: are you come here before [the] time to torment

Matthew 11:10 Prep
GRK: ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου
KJV: my messenger before thy face,
INT: messenger of me before [the] face of you

Matthew 24:38 Prep
GRK: ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ
NAS: days before the flood
KJV: that were before the flood
INT: those before the flood

Mark 1:2 Prep
GRK: ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου
NAS: MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO
KJV: my messenger before thy face,
INT: messenger of me before face of you

Luke 2:21 Prep
GRK: τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι
NAS: by the angel before He was conceived
KJV: of the angel before he was conceived
INT: the angel before was conceived

Luke 7:27 Prep
GRK: ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου
NAS: MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO
KJV: my messenger before thy face,
INT: messenger of me before [the] face of you

Luke 9:52 Prep
GRK: ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ
NAS: messengers on ahead of Him, and they went
KJV: sent messengers before his face:
INT: he sent messengers before [the] face of him

Luke 10:1 Prep
GRK: δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ
NAS: them in pairs ahead of Him to every
KJV: two and two before his face
INT: pairs [by] pairs before [the] face of himself

Luke 11:38 Prep
GRK: πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου
NAS: ceremonially washed before the meal.
KJV: first washed before dinner.
INT: first he washed before the dinner

Luke 21:12 Prep
GRK: πρὸ δὲ τούτων
NAS: But before all these things,
KJV: But before all these,
INT: Before however these things

Luke 22:15 Prep
GRK: μεθ' ὑμῶν πρὸ τοῦ με
NAS: Passover with you before I suffer;
KJV: with you before I suffer:
INT: with you before I

John 1:48 Prep
GRK: εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε
NAS: and said to him, Before Philip
KJV: unto him, Before that Philip
INT: said to him Before that you

John 5:7 Prep
GRK: ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
NAS: another steps down before me.
KJV: another steppeth down before me.
INT: I another before me descends

John 10:8 Prep
GRK: ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται
NAS: came before Me are thieves
KJV: that ever came before me are
INT: who ever came before me thieves

John 11:55 Prep
GRK: τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα
NAS: out of the country before the Passover
KJV: to Jerusalem before the passover,
INT: the region before the passover

John 12:1 Prep
GRK: οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν
NAS: six days before the Passover, came
KJV: six days before the passover came
INT: Therefore Jesus before six days

John 13:1 Prep
GRK: ΠΡΟ ΔΕ ΤΗΣ
NAS: Now before the Feast of the Passover,
KJV: Now before the feast of the passover,
INT: before moreover the

John 13:19 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι
NAS: on I am telling you before [it] comes
KJV: I tell you before it come, that,
INT: I tell you before it comes to pass

John 17:5 Prep
GRK: ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν
NAS: I had with You before the world
KJV: with thee before the world was.
INT: which I had before the

John 17:24 Prep
GRK: ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: Me, for You loved Me before the foundation
KJV: me before the foundation
INT: you loved me before [the] foundation of [the] world

Acts 5:36 Prep
GRK: πρὸ γὰρ τούτων
NAS: For some time ago Theudas rose
KJV: For before these days
INT: before indeed these

Acts 12:6 Prep
GRK: φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας
NAS: and guards in front of the door
KJV: and the keepers before the door kept
INT: guards also before the door

Acts 12:14 Prep
GRK: τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος
NAS: was standing in front of the gate.
KJV: Peter stood before the gate.
INT: Peter before the gate

Acts 13:24 Prep
GRK: προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς
NAS: had proclaimed before His coming
KJV: had first preached before his
INT: having before proclaimed John before [the] face the

Acts 14:13 Prep
GRK: τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως
NAS: of Zeus, whose [temple] was just outside the city,
KJV: which was before their city,
INT: who was before the city

Acts 21:38 Prep
GRK: Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν
NAS: time ago stirred up a revolt
KJV: that Egyptian, which before these
INT: Egyptian who before these the

Acts 23:15 Prep
GRK: ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι
NAS: to slay him before he comes near
KJV: and we, or ever he come near,
INT: we moreover before drawing near

Romans 16:7 Prep
GRK: οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν
NAS: also were in Christ before me.
KJV: in Christ before me.
INT: who also before me were

1 Corinthians 2:7 Prep
GRK: ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων
NAS: predestined before the ages
KJV: God ordained before the world unto
INT: God before the ages

1 Corinthians 4:5 Prep
GRK: ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι
NAS: do not go on passing judgment before the time,
KJV: judge nothing before the time, until
INT: So that not before [the] time anything

2 Corinthians 12:2 Prep
GRK: ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων
NAS: years ago-- whether
KJV: fourteen years ago, (whether in
INT: in Christ ago years fourteen

Galatians 1:17 Prep
GRK: πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους
NAS: who were apostles before me; but I went away
KJV: them which were apostles before me;
INT: to those [who were] before me apostles

Galatians 2:12 Prep
GRK: πρὸ τοῦ γὰρ
NAS: For prior to the coming of certain men
KJV: For before that certain came
INT: prior indeed

Galatians 3:23 Prep
GRK: Πρὸ τοῦ δὲ
NAS: But before faith came,
KJV: But before faith came,
INT: before moreover

Ephesians 1:4 Prep
GRK: ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: as He chose us in Him before the foundation
KJV: him before the foundation
INT: in him before [the] foundation of [the] world

Colossians 1:17 Prep
GRK: αὐτὸς ἔστιν πρὸ πάντων καὶ
NAS: He is before all
KJV: he is before all things, and
INT: he is before all and

2 Timothy 1:9 Prep
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων
KJV: Christ Jesus before the world began,
INT: Christ Jesus before time eternal

2 Timothy 4:21 Prep
GRK: Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν
NAS: to come before winter.
KJV: to come before winter.
INT: Be earnest before winter to come

Titus 1:2 Prep
GRK: ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων
NAS: promised long ages ago,
KJV: promised before the world
INT: who cannot lie God before time eternal

Hebrews 11:5 Prep
GRK: ὁ θεός πρὸ γὰρ τῆς
NAS: HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken
KJV: him: for before his translation
INT: God before indeed the

James 5:9 Prep
GRK: ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν
NAS: is standing right at the door.
KJV: the judge standeth before the door.
INT: the judge before the doors

James 5:12 Prep
GRK: Πρὸ πάντων δέ
NAS: But above all, my brethren,
KJV: But above all things, my
INT: Before all things however

1 Peter 1:20 Prep
GRK: προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου
NAS: For He was foreknown before the foundation
KJV: was foreordained before the foundation
INT: having been foreknown indeed before [the] foundation of [the] world

1 Peter 4:8 Prep
GRK: πρὸ πάντων τὴν
NAS: Above all, keep
KJV: And above all things have
INT: before all things

Jude 1:25 Prep
GRK: καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ
NAS: and authority, before all
INT: and authority before all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page