4263. πρόβατον (probaton)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4263. πρόβατον (probaton) — 39 Occurrences

Matthew 7:15 N-GNP
GRK: ἐν ἐνδύμασιν προβάτων ἔσωθεν δέ
NAS: come to you in sheep's clothing,
KJV: you in sheep's clothing, but
INT: in clothing of sheep inwardly moreover

Matthew 9:36 N-ANP
GRK: ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα
NAS: like sheep without
KJV: as sheep having
INT: cast away as sheep not having

Matthew 10:6 N-ANP
GRK: πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα
NAS: to the lost sheep of the house
KJV: the lost sheep of the house
INT: to the sheep lost

Matthew 10:16 N-NNP
GRK: ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ
NAS: I send you out as sheep in the midst
KJV: forth as sheep in the midst
INT: you as sheep in [the] midst

Matthew 12:11 N-ANS
GRK: ὃς ἕξει πρόβατον ἕν καὶ
NAS: you who has a sheep, and if it falls
KJV: shall have one sheep, and if
INT: who will have sheep one and

Matthew 12:12 N-GNS
GRK: διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου ὥστε ἔξεστιν
NAS: is a man than a sheep! So then,
KJV: better than a sheep? Wherefore
INT: is more valuable a man than a sheep So that it is lawful

Matthew 15:24 N-ANP
GRK: εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα
NAS: to the lost sheep of the house
KJV: the lost sheep of the house
INT: to the sheep lost

Matthew 18:12 N-NNP
GRK: ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ
NAS: a hundred sheep, and one
KJV: have an hundred sheep, and one
INT: man a hundred sheep and be gone astray

Matthew 25:32 N-ANP
GRK: ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν
NAS: separates the sheep from the goats;
KJV: divideth [his] sheep from
INT: separates the sheep from the

Matthew 25:33 N-ANP
GRK: τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν
NAS: and He will put the sheep on His right,
KJV: And he shall set the sheep on his
INT: indeed [the] sheep on [the] right hand

Matthew 26:31 N-NNP
GRK: διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης
NAS: THE SHEPHERD, AND THE SHEEP OF THE FLOCK
KJV: and the sheep of the flock
INT: will be scattered the sheep of the flock

Mark 6:34 N-NNP
GRK: ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα
NAS: they were like sheep without
KJV: they were as sheep not having
INT: they were as sheep not having

Mark 14:27 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται
NAS: THE SHEPHERD, AND THE SHEEP SHALL BE SCATTERED.'
KJV: and the sheep shall be scattered.
INT: and the sheep will be scattered

Luke 15:4 N-ANP
GRK: ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας
NAS: a hundred sheep and has lost
KJV: having an hundred sheep, if he lose
INT: having a hundred sheep and having lost

Luke 15:6 N-ANS
GRK: εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ
NAS: with me, for I have found my sheep which was lost!'
KJV: I have found my sheep which was lost.
INT: I have found the sheep of me that

John 2:14 N-ANP
GRK: βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς
NAS: oxen and sheep and doves,
KJV: oxen and sheep and doves,
INT: oxen and sheep and doves

John 2:15 N-ANP
GRK: τά τε πρόβατα καὶ τοὺς
NAS: out of the temple, with the sheep and the oxen;
KJV: and the sheep, and
INT: both sheep and

John 10:1 N-GNP
GRK: αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων
NAS: into the fold of the sheep, but climbs
KJV: into the sheepfold, but
INT: fold of the sheep but climbs up

John 10:2 N-GNP
GRK: ἐστιν τῶν προβάτων
NAS: is a shepherd of the sheep.
KJV: is the shepherd of the sheep.
INT: is of the sheep

John 10:3 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς
NAS: opens, and the sheep hear
KJV: openeth; and the sheep hear his
INT: and the sheep the voice

John 10:3 N-ANP
GRK: τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ'
NAS: his own sheep by name
KJV: he calleth his own sheep by name,
INT: the own sheep he calls by

John 10:4 N-ANP
GRK: καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ
NAS: ahead of them, and the sheep follow
KJV: his own sheep, he goeth
INT: And the sheep him follow

John 10:7 N-GNP
GRK: θύρα τῶν προβάτων
NAS: to you, I am the door of the sheep.
KJV: am the door of the sheep.
INT: door of the sheep

John 10:8 N-NNP
GRK: αὐτῶν τὰ πρόβατα
NAS: and robbers, but the sheep did not hear
KJV: robbers: but the sheep did not
INT: them the sheep

John 10:11 N-GNP
GRK: ὑπὲρ τῶν προβάτων
NAS: lays down His life for the sheep.
KJV: life for the sheep.
INT: for the sheep

John 10:12 N-NNP
GRK: ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια θεωρεῖ
NAS: is not the owner of the sheep, sees
KJV: whose own the sheep are not,
INT: are the sheep own sees

John 10:12 N-ANP
GRK: ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει
NAS: and leaves the sheep and flees,
KJV: and leaveth the sheep, and fleeth:
INT: leaves the sheep and flees

John 10:13 N-GNP
GRK: περὶ τῶν προβάτων
NAS: and is not concerned about the sheep.
KJV: not for the sheep.
INT: about the sheep

John 10:15 N-GNP
GRK: ὑπὲρ τῶν προβάτων
NAS: and I lay down My life for the sheep.
KJV: life for the sheep.
INT: for the sheep

John 10:16 N-ANP
GRK: καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ
NAS: other sheep, which
KJV: And other sheep I have, which
INT: And other sheep I have which

John 10:26 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν
NAS: because you are not of My sheep.
KJV: of my sheep, as I said
INT: of the sheep of me

John 10:27 N-NNP
GRK: τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ
NAS: My sheep hear My voice,
KJV: My sheep hear my
INT: Sheep my

John 21:16 N-ANP
GRK: Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου
NAS: to him, Shepherd My sheep.
KJV: Feed my sheep.
INT: Shepherd the sheep of me

John 21:17 N-ANP
GRK: Βόσκε τὰ πρόβατά μου
NAS: said to him, Tend My sheep.
KJV: Feed my sheep.
INT: Feed the sheep of me

Acts 8:32 N-NNS
GRK: αὕτη Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν
NAS: HE WAS LED AS A SHEEP TO SLAUGHTER;
KJV: as a sheep to
INT: this As a sheep to slaughter

Romans 8:36 N-NNP
GRK: ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς
NAS: LONG; WE WERE CONSIDERED AS SHEEP TO BE SLAUGHTERED.
KJV: as sheep for the slaughter.
INT: we were considered as sheep of slaughter

Hebrews 13:20 N-GNP
GRK: ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν
NAS: Shepherd of the sheep through
KJV: shepherd of the sheep, through
INT: Shepherd of the sheep great

1 Peter 2:25 N-NNP
GRK: γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι ἀλλὰ
NAS: like sheep, but now
KJV: ye were as sheep going astray; but
INT: indeed as sheep going astray but

Revelation 18:13 N-ANP
GRK: κτήνη καὶ πρόβατα καὶ ἵππων
NAS: and cattle and sheep, and [cargoes] of horses
KJV: beasts, and sheep, and horses,
INT: cattle and sheep and of horses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page