4357. προσμένω (prosmenó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4357. προσμένω (prosmenó) — 7 Occurrences

Matthew 15:32 V-PIA-3P
GRK: ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ
NAS: because they have remained with Me now
KJV: because they continue with me
INT: days three they continue with me and

Mark 8:2 V-PIA-3P
GRK: ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ
NAS: because they have remained with Me now
KJV: they have now been with me three
INT: days three they continue with me and

Acts 11:23 V-PNA
GRK: τῆς καρδίας προσμένειν ἐν τῷ
NAS: heart to remain [true] to the Lord;
KJV: of heart they would cleave unto the Lord.
INT: of heart to abide with the

Acts 13:43 V-PNA
GRK: ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι
NAS: to them, were urging them to continue in the grace
INT: persuaded them to continue in the grace

Acts 18:18 V-APA-NMS
GRK: Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς
NAS: Paul, having remained many days
KJV: Paul [after this] tarried [there] yet
INT: Paul yet having remained days many

1 Timothy 1:3 V-ANA
GRK: παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ
NAS: for Macedonia, remain on at Ephesus
KJV: thee to abide still at
INT: I begged you to remain in Ephesus

1 Timothy 5:5 V-PIA-3S
GRK: θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν
NAS: on God and continues in entreaties
KJV: and continueth in supplications
INT: God and continues in supplications

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page