4594. σήμερον (sémeron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4594. σήμερον (sémeron) — 41 Occurrences

Matthew 6:11 Adv
GRK: δὸς ἡμῖν σήμερον
NAS: Give us this day our daily bread.
KJV: Give us this day our daily
INT: give us today

Matthew 6:30 Adv
GRK: τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ
NAS: of the field, which is [alive] today and tomorrow
KJV: of the field, which to day is,
INT: of the field today which is and

Matthew 11:23 Adv
GRK: μέχρι τῆς σήμερον
NAS: in you, it would have remained to this day.
KJV: it would have remained until this day.
INT: until which this day

Matthew 16:3 Adv
GRK: καὶ πρωί Σήμερον χειμών πυρράζει
NAS: [There will be] a storm today, for the sky
KJV: [It will be] foul weather to day: for
INT: And at morning today a storm is red

Matthew 21:28 Adv
GRK: Τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν
NAS: go work today in the vineyard.'
KJV: go work to day in my
INT: Son go today work in

Matthew 27:8 Adv
GRK: ἕως τῆς σήμερον
NAS: the Field of Blood to this day.
KJV: of blood, unto this day.
INT: to this day

Matthew 27:19 Adv
GRK: γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ' ὄναρ
NAS: to do with that righteous Man; for last night I suffered
KJV: many things this day in
INT: indeed I suffered today in a dream

Matthew 28:15 Adv
GRK: μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
NAS: among the Jews, [and is] to this day.
KJV: the Jews until this day.
INT: until the present day

Mark 14:30 Adv
GRK: ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ
NAS: to you, that this very night,
KJV: That this day, [even] in
INT: that yourself today this

Luke 2:11 Adv
GRK: ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς
NAS: for today in the city of David
KJV: unto you is born this day in the city
INT: was born to you today a Savior who

Luke 4:21 Adv
GRK: αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ
NAS: to say to them, Today this
KJV: them, This day is this
INT: them today is fulfilled the

Luke 5:26 Adv
GRK: εἴδομεν παράδοξα σήμερον
NAS: remarkable things today.
KJV: We have seen strange things to day.
INT: We have seen remarkable things today

Luke 12:28 Adv
GRK: χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον
NAS: in the field, which is [alive] today and tomorrow
KJV: which is to day in
INT: grass which is [here] today and tomorrow

Luke 13:32 Adv
GRK: ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον
NAS: cures today and tomorrow,
KJV: I do cures to day and to morrow,
INT: cures I complete today and tomorrow

Luke 13:33 Adv
GRK: δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον
NAS: journey on today and tomorrow
KJV: must walk to day, and to morrow,
INT: it behoves me today and tomorrow

Luke 19:5 Adv
GRK: σπεύσας κατάβηθι σήμερον γὰρ ἐν
NAS: and come down, for today I must
KJV: and come down; for to day I must
INT: having hurried come down today indeed in

Luke 19:9 Adv
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ
NAS: said to him, Today salvation
KJV: him, This day is salvation
INT: Jesus today salvation to the

Luke 22:34 Adv
GRK: οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως
NAS: will not crow today until
KJV: crow this day, before that
INT: in no way will crow today [the] rooster until

Luke 22:61 Adv
GRK: ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με
NAS: crows today, you will deny
INT: [the] rooster crows today you will deny me

Luke 23:43 Adv
GRK: σοι λέγω σήμερον μετ' ἐμοῦ
NAS: I say to you, today you shall be with Me in Paradise.
KJV: unto thee, To day shalt thou be
INT: to you I say today with me

Acts 4:9 Adv
GRK: εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ
NAS: we are on trial today for a benefit done
KJV: If we this day be examined of
INT: If we this day are examined as to

Acts 13:33 Adv
GRK: σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
NAS: YOU ARE MY SON; TODAY I HAVE BEGOTTEN
KJV: my Son, this day have I begotten
INT: you I today have begotten you

Acts 19:40 Adv
GRK: περὶ τῆς σήμερον μηδενὸς αἰτίου
NAS: in connection with today's events, since there is no
KJV: for this day's uproar,
INT: in regard to this day not one cause

Acts 20:26 Adv
GRK: ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι
NAS: I testify to you this day
INT: in this day that

Acts 22:3 Adv
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον
NAS: just as you all are today.
KJV: all are this day.
INT: you are this day

Acts 24:21 Adv
GRK: ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ' ὑμῶν
NAS: I am on trial before you today.'
KJV: by you this day.
INT: I am judged this day by you

Acts 26:2 Adv
GRK: σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι
NAS: to make my defense before you today;
KJV: answer for myself this day before
INT: you being about today to make defense

Acts 26:29 Adv
GRK: ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους
NAS: who hear me this day, might become
KJV: that hear me this day, were both
INT: hearing me this day should become such

Acts 27:33 Adv
GRK: λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες
NAS: saying, Today is the fourteenth
KJV: saying, This day is the fourteenth
INT: saying The fourteenth today [is] day watching

Romans 11:8 Adv
GRK: ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
NAS: TO HEAR NOT, DOWN TO THIS VERY DAY.
KJV: hear;) unto this day.
INT: unto the today day

2 Corinthians 3:14 Adv
GRK: γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ
NAS: for until this very day
KJV: for until this day remaineth the same
INT: indeed the present day the

2 Corinthians 3:15 Adv
GRK: ἀλλ' ἕως σήμερον ἡνίκα ἂν
NAS: But to this day whenever Moses
KJV: But even unto this day, when Moses
INT: But unto this day when anyhow

Hebrews 1:5 Adv
GRK: σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
NAS: YOU ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN
KJV: my Son, this day have I
INT: you I today have begotten you

Hebrews 3:7 Adv
GRK: τὸ ἅγιον Σήμερον ἐὰν τῆς
NAS: Spirit says, TODAY IF YOU HEAR
KJV: Ghost saith, To day if ye will hear
INT: Holy today if the

Hebrews 3:13 Adv
GRK: οὗ τό Σήμερον καλεῖται ἵνα
NAS: as it is [still] called Today, so
KJV: while it is called To day; lest any
INT: that today it is called that

Hebrews 3:15 Adv
GRK: τῷ λέγεσθαι Σήμερον ἐὰν τῆς
NAS: while it is said, TODAY IF YOU HEAR
KJV: it is said, To day if
INT: it is said today if the

Hebrews 4:7 Adv
GRK: ὁρίζει ἡμέραν Σήμερον ἐν Δαυὶδ
NAS: a certain day, Today, saying through
KJV: in David, To day, after so long
INT: he determines day today in David

Hebrews 4:7 Adv
GRK: καθὼς προείρηται Σήμερον ἐὰν τῆς
NAS: as has been said before, TODAY IF
KJV: as it is said, To day if ye will hear
INT: according as it has been said today if the

Hebrews 5:5 Adv
GRK: σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
NAS: to Him, YOU ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN
KJV: my Son, to day have I
INT: you I today have begotten you

Hebrews 13:8 Adv
GRK: ἐχθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός
NAS: yesterday and today and forever.
KJV: yesterday, and to day, and for
INT: yesterday and today [is] the same

James 4:13 Adv
GRK: οἱ λέγοντες Σήμερον ἢ αὔριον
NAS: now, you who say, Today or tomorrow
KJV: now, ye that say, To day or to morrow
INT: you who say today or tomorrow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page