4906. συνεσθίω (sunesthió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4906. συνεσθίω (sunesthió) — 5 Occurrences

Luke 15:2 V-PIA-3S
GRK: προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς
NAS: receives sinners and eats with them.
KJV: sinners, and eateth with them.
INT: receives and eats with them

Acts 10:41 V-AIA-1P
GRK: ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν
NAS: [that is], to us who ate and drank
KJV: who did eat and
INT: to us who did eat with and did drink with

Acts 11:3 V-AIA-3S
GRK: ἔχοντας καὶ συνέφαγες αὐτοῖς
NAS: men and ate with them.
KJV: and didst eat with them.
INT: having and did eat with them

1 Corinthians 5:11 V-PNA
GRK: τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν
NAS: not even to eat with such a one.
KJV: with such an one no not to eat.
INT: such a one not even to eat

Galatians 2:12 V-IIA-3S
GRK: τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε δὲ
NAS: from James, he used to eat with the Gentiles;
KJV: James, he did eat with
INT: the Gentiles he was eating when moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page