5055. τελέω (teleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5055. τελέω (teleó) — 28 Occurrences

Matthew 7:28 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 10:23 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις
NAS: I say to you, you will not finish [going through] the cities
KJV: not have gone over the cities
INT: no not will you have completed the cities

Matthew 11:1 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus had finished giving instructions
KJV: Jesus had made an end of commanding
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 13:53 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus had finished these
KJV: Jesus had finished these
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 17:24 V-PIA-3S
GRK: ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα
NAS: Does your teacher not pay the two-drachma
KJV: your master pay tribute?
INT: of you not does he pay the didrachmas

Matthew 19:1 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus had finished these words,
KJV: Jesus had finished these
INT: it came to pass when had finished Jesus

Matthew 26:1 V-AIA-3S
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus had finished all these
KJV: when Jesus had finished all these
INT: it came to pass when had finished Jesus

Luke 2:39 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ
NAS: When they had performed everything
KJV: when they had performed all things
INT: And when they had performed everything

Luke 12:50 V-ASP-3S
GRK: ἕως ὅτου τελεσθῇ
NAS: I am until it is accomplished!
KJV: till it be accomplished!
INT: until while it be accomplished

Luke 18:31 V-FIP-3S
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ
NAS: of Man will be accomplished.
KJV: of man shall be accomplished.
INT: Jerusalem and will be accomplished all things which

Luke 22:37 V-ANP
GRK: γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί
NAS: must be fulfilled in Me, 'AND HE WAS NUMBERED
KJV: must yet be accomplished in me,
INT: has been written must be accomplished in me

John 19:28 V-RIM/P-3S
GRK: ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ
NAS: had already been accomplished, to fulfill
KJV: now accomplished, that
INT: now all things have been finished that might be fulfilled

John 19:30 V-RIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται καὶ κλίνας
NAS: He said, It is finished! And He bowed
KJV: he said, It is finished: and
INT: Jesus he said It has been finished and having bowed

Acts 13:29 V-AIA-3P
GRK: ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ
NAS: When they had carried out all
KJV: when they had fulfilled all
INT: when moreover they finished all things that

Romans 2:27 V-PPA-NFS
GRK: τὸν νόμον τελοῦσα σὲ τὸν
NAS: uncircumcised, if he keeps the Law,
KJV: nature, if it fulfil the law,
INT: the law fulfilling you who

Romans 13:6 V-PIA-2P
GRK: καὶ φόρους τελεῖτε λειτουργοὶ γὰρ
NAS: you also pay taxes,
KJV: this cause pay ye tribute also:
INT: also taxes pay you servants indeed

2 Corinthians 12:9 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται Ἥδιστα οὖν
NAS: for you, for power is perfected in weakness.
INT: in weakness is perfected Most gladly therefore

Galatians 5:16 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ τελέσητε
NAS: by the Spirit, and you will not carry out the desire
KJV: not fulfil the lust
INT: no not should you fulfill

2 Timothy 4:7 V-RIA-1S
GRK: τὸν δρόμον τετέλεκα τὴν πίστιν
NAS: fight, I have finished the course,
KJV: fight, I have finished [my] course,
INT: the course I have finished the faith

James 2:8 V-PIA-2P
GRK: μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ
NAS: however, you are fulfilling the royal
KJV: If ye fulfil the royal law
INT: indeed [the] law you keep royal according to

Revelation 10:7 V-AIP-3S
GRK: σαλπίζειν καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον
KJV: of God should be finished, as
INT: to sound [the] trumpet also should be completed the mystery

Revelation 11:7 V-ASA-3P
GRK: καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν
NAS: When they have finished their testimony,
KJV: when they shall have finished their
INT: And when they shall have completed the testimony

Revelation 15:1 V-AIP-3S
GRK: ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς
NAS: in them the wrath of God is finished.
KJV: in them is filled up the wrath of God.
INT: in them was completed the wrath

Revelation 15:8 V-ASP-3P
GRK: ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ
NAS: of the seven angels were finished.
KJV: of the seven angels were fulfilled.
INT: temple until were completed the seven

Revelation 17:17 V-FIP-3P
GRK: θηρίῳ ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι
NAS: the words of God will be fulfilled.
KJV: the words of God shall be fulfilled.
INT: beast until should be fulfilled the words

Revelation 20:3 V-ASP-3S
GRK: ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια
NAS: years were completed; after
KJV: years should be fulfilled: and
INT: nations until were completed the thousand

Revelation 20:5 V-ASP-3S
GRK: ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια
NAS: years were completed. This
KJV: years were finished. This
INT: lived again until might have been completed the thousand

Revelation 20:7 V-ASP-3S
GRK: Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια
NAS: years are completed, Satan
KJV: years are expired, Satan
INT: And when might have been completed the thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page