5536. χρῆμα (chréma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5536. χρῆμα (chréma) — 7 Occurrences

Mark 10:23 N-ANP
GRK: οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς
NAS: it will be for those who are wealthy to enter
KJV: shall they that have riches enter
INT: those riches having into

Mark 10:24 Noun-DNP
GRK: ἐπὶ τοῖς χρήμασιν
KJV: in riches to enter
INT: in riches

Luke 18:24 N-ANP
GRK: οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς
NAS: it is for those who are wealthy to enter
KJV: shall they that have riches enter into
INT: those riches having into

Acts 4:37 N-ANS
GRK: ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν
NAS: it and brought the money and laid
KJV: [it], and brought the money, and
INT: brought the money and laid [it]

Acts 8:18 N-ANP
GRK: προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα
NAS: hands, he offered them money,
KJV: he offered them money,
INT: he offered to them riches

Acts 8:20 N-GNP
GRK: ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι
NAS: the gift of God with money!
KJV: may be purchased with money.
INT: you did think by riches to be obtained

Acts 24:26 N-ANP
GRK: ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ
NAS: he was hoping that money would be given
KJV: that money should have been given
INT: hoping that riches will be given him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page