5561. χώρα (chóra)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5561. χώρα (chóra) — 28 Occurrences

Matthew 2:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν αὐτῶν
NAS: the magi left for their own country by another
KJV: into their own country another way.
INT: into the country of them

Matthew 4:16 N-DFS
GRK: καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ
NAS: WHO WERE SITTING IN THE LAND AND SHADOW
KJV: sat in the region and shadow
INT: were sitting in [the] land and shadow

Matthew 8:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν
NAS: to the other side into the country of the Gadarenes,
KJV: into the country of the Gergesenes,
INT: to the region of the Gadarenes

Mark 1:5 N-NFS
GRK: ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ
NAS: And all the country of Judea was going
KJV: him all the land of Judaea, and
INT: the of Judea region and they

Mark 5:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν
NAS: of the sea, into the country of the Gerasenes.
KJV: into the country of the Gadarenes.
INT: to the region of the Gerasenes

Mark 5:10 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς χώρας
NAS: not to send them out of the country.
KJV: away out of the country.
INT: out of the country

Mark 6:55 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ
NAS: that whole country and began
INT: all the country that and

Luke 2:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ
NAS: In the same region there were [some] shepherds
KJV: the same country shepherds
INT: in the region same

Luke 3:1 N-GFS
GRK: καὶ Τραχωνίτιδος χώρας καὶ Λυσανίου
NAS: was tetrarch of the region of Ituraea
KJV: and of the region of Trachonitis,
INT: and of Trachonitis [the] region and Lysanias

Luke 8:26 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν
NAS: they sailed to the country of the Gerasenes,
KJV: at the country of the Gadarenes,
INT: to the region of the Gerasenes

Luke 12:16 N-NFS
GRK: εὐφόρησεν ἡ χώρα
NAS: saying, The land of a rich
KJV: saying, The ground of a certain
INT: brought forth abundantly the ground

Luke 15:13 N-AFS
GRK: ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν καὶ
NAS: into a distant country, and there
KJV: into a far country, and there
INT: went away into a country distant and

Luke 15:14 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην καὶ
NAS: occurred in that country, and he began
KJV: in that land; and he
INT: throughout the country that and

Luke 15:15 N-GFS
GRK: πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης καὶ
NAS: of the citizens of that country, and he sent
KJV: a citizen of that country; and he sent
INT: citizens the country of that and

Luke 19:12 N-AFS
GRK: ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν
NAS: to a distant country to receive
KJV: a far country to receive
INT: proceeded to a country distant to receive

Luke 21:21 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν
NAS: who are in the country must not enter
KJV: them that are in the countries enter
INT: in the countries not let them enter

John 4:35 N-AFP
GRK: θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί
NAS: and look on the fields, that they are white
KJV: and look on the fields; for they are
INT: see the fields for white

John 11:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς
NAS: from there to the country near
KJV: unto a country near
INT: into the region near the

John 11:55 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ
NAS: up to Jerusalem out of the country before
KJV: out of the country up
INT: out of the region before the

Acts 8:1 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας
NAS: throughout the regions of Judea
KJV: throughout the regions of Judaea
INT: throughout the countries of Judea

Acts 10:39 N-DFS
GRK: τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων
NAS: both in the land of the Jews
KJV: both in the land of the Jews, and
INT: both the region of the Jews

Acts 12:20 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς
NAS: because their country was fed
KJV: because their country was nourished by
INT: their region by the

Acts 13:49 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς χώρας
NAS: through the whole region.
KJV: throughout all the region.
INT: all the region

Acts 16:6 N-AFS
GRK: καὶ Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ
NAS: and Galatian region, having been forbidden
KJV: and the region of Galatia,
INT: and the Galatian region having been forbidden by

Acts 18:23 N-AFS
GRK: τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν
NAS: the Galatian region and Phrygia,
KJV: and went over [all] the country of Galatia
INT: the Galatian region and Phrygian

Acts 26:20 N-AFS
GRK: τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας
NAS: and [then] throughout all the region of Judea,
KJV: all the coasts of Judaea,
INT: and the region of Judea

Acts 27:27 N-AFS
GRK: τινὰ αὐτοῖς χώραν
NAS: that they were approaching some land.
KJV: drew near to some country;
INT: some them land

James 5:4 N-AFP
GRK: ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ
NAS: who mowed your fields, [and] which has been withheld
KJV: your fields, which
INT: having harvested the fields of you which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page