613. ἀποκρύπτω (apokruptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 613. ἀποκρύπτω (apokruptó) — 4 Occurrences

Luke 10:21 V-AIA-2S
GRK: γῆς ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ
NAS: and earth, that You have hidden these things
KJV: that thou hast hid these things
INT: earth that you did hide these things from

1 Corinthians 2:7 V-RPM/P-AFS
GRK: μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην ἣν προώρισεν
NAS: in a mystery, the hidden [wisdom] which
KJV: a mystery, [even] the hidden [wisdom], which
INT: a mystery that hidden which predetermined

Ephesians 3:9 V-RPM/P-GNS
GRK: μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν
NAS: which for ages has been hidden in God
KJV: the beginning of the world hath been hid in
INT: mystery which has been hidden from the

Colossians 1:26 V-RPM/P-ANS
GRK: μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν
NAS: [that is], the mystery which has been hidden from the [past] ages
KJV: which hath been hid from
INT: mystery which has been hidden from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page