740. ἄρτος (artos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 740. ἄρτος (artos) — 97 Occurrences

Matthew 4:3 N-NMP
GRK: λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
NAS: stones become bread.
KJV: stones be made bread.
INT: stones these loaves of bread might become

Matthew 4:4 N-DMS
GRK: Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται
NAS: SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE,
KJV: live by bread alone, but
INT: Not by bread alone will live

Matthew 6:11 N-AMS
GRK: Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
NAS: us this day our daily bread.
KJV: our daily bread.
INT: the bread of us

Matthew 7:9 N-AMS
GRK: υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον
NAS: asks for a loaf, will give
KJV: son ask bread, will he give him
INT: son of him bread not a stone

Matthew 12:4 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
NAS: the consecrated bread, which
KJV: and did eat the shewbread, which was
INT: and the loaves of the presentation

Matthew 14:17 N-AMP
GRK: μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο
NAS: only five loaves and two fish.
KJV: but five loaves, and two
INT: not five loaves and two

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the five loaves and the two
KJV: took the five loaves, and the two
INT: the five loaves and the

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ
NAS: [the food], and breaking the loaves He gave
KJV: and gave the loaves to [his] disciples,
INT: disciples the loaves and

Matthew 15:2 N-AMS
GRK: αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: when they eat bread.
KJV: when they eat bread.
INT: of them when bread they eat

Matthew 15:26 N-AMS
GRK: λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
NAS: the children's bread and throw
KJV: the children's bread, and
INT: to take the bread of the children

Matthew 15:33 N-NMP
GRK: ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε
NAS: many loaves in [this] desolate place
KJV: have so much bread in
INT: in a secluded place loaves so many as

Matthew 15:34 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε οἱ
NAS: to them, How many loaves do you have?
KJV: How many loaves have ye?
INT: Jesus How many loaves have you

Matthew 15:36 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the seven loaves and the fish;
KJV: the seven loaves and
INT: the seven loaves and the

Matthew 16:5 N-AMP
GRK: πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν
NAS: to bring [any] bread.
KJV: they had forgotten to take bread.
INT: other side they forgot bread to take

Matthew 16:7 N-AMP
GRK: λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
NAS: we did not bring [any] bread.
KJV: we have taken no bread.
INT: saying Because bread not we took

Matthew 16:8 N-AMP
GRK: ὀλιγόπιστοι ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: that you have no bread?
KJV: ye have brought no bread?
INT: O [you] of little faith because bread not you took

Matthew 16:9 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων
NAS: the five loaves of the five thousand,
KJV: the five loaves of the five thousand,
INT: the five loaves for the five thousand

Matthew 16:10 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων
NAS: the seven loaves of the four thousand,
KJV: the seven loaves of the four thousand,
INT: the seven loaves for the four thousand

Matthew 16:11 N-GMP
GRK: οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν
NAS: to you concerning bread? But beware
KJV: concerning bread, that ye should beware
INT: not concerning bread I spoke to you

Matthew 16:12 N-GMP
GRK: ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ
NAS: of the leaven of bread, but of the teaching
KJV: of the leaven of bread, but of
INT: leaven of bread but of

Matthew 26:26 N-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας
NAS: took [some] bread, and after a blessing,
KJV: Jesus took bread, and blessed
INT: Jesus bread and having blessed

Mark 2:26 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
NAS: the consecrated bread, which
KJV: and did eat the shewbread, which is
INT: and the bread of the presentation

Mark 3:20 N-AMS
GRK: αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν
NAS: not even eat a meal.
KJV: so much as eat bread.
INT: them even bread to eat

Mark 6:8 N-AMS
GRK: μόνον μὴ ἄρτον μὴ πήραν
NAS: staff-- no bread, no bag,
KJV: scrip, no bread, no money
INT: only no bread nor bag

Mark 6:37 N-AMP
GRK: δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δώσομεν
NAS: denarii on bread and give
KJV: pennyworth of bread, and
INT: denarii two hundred of bread and give

Mark 6:38 N-AMP
GRK: Πόσους ἔχετε ἄρτους ὑπάγετε ἴδετε
NAS: to them, How many loaves do you have?
KJV: unto them, How many loaves have ye? go
INT: How many have you loaves go see

Mark 6:41 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the five loaves and the two
KJV: the five loaves and
INT: the five loaves and the

Mark 6:41 N-AMP
GRK: κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου
NAS: [the food] and broke the loaves and He kept giving
KJV: and brake the loaves, and gave
INT: broke the loaves and gave

Mark 6:44 N-AMP
GRK: φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες
NAS: men who ate the loaves.
KJV: they that did eat of the loaves were
INT: having eaten of the loaves five thousand men

Mark 6:52 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς ἄρτοις ἀλλ' ἦν
NAS: for they had not gained any insight from the [incident of] the loaves, but their heart
KJV: [the miracle] of the loaves: for
INT: by the loaves for was

Mark 7:2 N-AMP
GRK: ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους
NAS: were eating their bread with impure
KJV: eat bread with defiled,
INT: eating the bread

Mark 7:5 N-AMS
GRK: ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον
NAS: but eat their bread with impure
KJV: but eat bread with unwashen hands?
INT: eat the bread

Mark 7:27 N-AMS
GRK: λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων
NAS: the children's bread and throw
KJV: the children's bread, and
INT: to take the bread of the children

Mark 8:4 N-GMP
GRK: ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ' ἐρημίας
NAS: be able [to find enough] bread here
KJV: satisfy these [men] with bread here in
INT: here to satisfy with bread in this desolate place

Mark 8:5 N-AMP
GRK: Πόσους ἔχετε ἄρτους οἱ δὲ
NAS: them, How many loaves do you have?
KJV: them, How many loaves have ye? And
INT: How many have you loaves and

Mark 8:6 N-AMP
GRK: τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν
NAS: the seven loaves, He gave thanks
KJV: the seven loaves, and gave thanks,
INT: the seven loaves having given thanks he broke

Mark 8:14 N-AMP
GRK: ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους καὶ εἰ
NAS: to take bread, and did not have
KJV: to take bread, neither
INT: they forgot to take loaves and if

Mark 8:14 N-AMS
GRK: μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον
NAS: one loaf in the boat
KJV: more than one loaf.
INT: not one loaf not they had [any]

Mark 8:16 N-AMP
GRK: ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν
NAS: [the fact] that they had no bread.
KJV: we have no bread.
INT: one another Because bread not they have

Mark 8:17 N-AMP
GRK: διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: no bread? Do you not yet
KJV: ye have no bread? perceive ye not yet,
INT: reason you because loaves not you have

Mark 8:19 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς
NAS: the five loaves for the five thousand,
KJV: the five loaves among
INT: the five loaves I broke for

Mark 14:22 N-AMS
GRK: αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν
NAS: He took [some] bread, and after a blessing
KJV: took bread, and blessed,
INT: of them having taken bread having blessed he broke

Luke 4:3 N-NMS
GRK: ἵνα γένηται ἄρτος
NAS: stone to become bread.
KJV: that it be made bread.
INT: that it become bread

Luke 4:4 N-DMS
GRK: Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται
NAS: MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE.'
KJV: live by bread alone, but
INT: not on bread alone will live

Luke 6:4 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως
NAS: the consecrated bread which
KJV: and eat the shewbread, and gave
INT: and the bread of the presence

Luke 7:33 N-AMS
GRK: μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων
NAS: eating no bread and drinking no
KJV: neither eating bread nor drinking
INT: neither eating bread nor drinking

Luke 9:3 N-AMS
GRK: πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον
NAS: a bag, nor bread, nor money;
KJV: scrip, neither bread, neither money;
INT: bag nor bread nor money

Luke 9:13 N-NMP
GRK: πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ
NAS: than five loaves and two fish,
KJV: but five loaves and two
INT: more than loaves five and

Luke 9:16 N-AMP
GRK: τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς
NAS: the five loaves and the two
KJV: he took the five loaves and the two
INT: the five loaves and the

Luke 11:3 N-AMS
GRK: τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν
NAS: day our daily bread.
KJV: our daily bread.
INT: the bread of us

Luke 11:5 N-AMP
GRK: μοι τρεῖς ἄρτους
NAS: lend me three loaves;
KJV: me three loaves;
INT: me three loaves

Luke 14:1 N-AMS
GRK: σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ
NAS: to eat bread, they were watching Him closely.
KJV: to eat bread on the sabbath
INT: on a Sabbath to eat bread that they

Luke 14:15 N-AMS
GRK: ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ
NAS: will eat bread in the kingdom
KJV: that shall eat bread in
INT: who will eat bread in the

Luke 15:17 N-GMP
GRK: μου περισσεύονται ἄρτων ἐγὼ δὲ
NAS: have more than enough bread, but I am dying
KJV: father's have bread enough and to spare,
INT: of me have abundance of bread I however

Luke 22:19 N-AMS
GRK: καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
NAS: And when He had taken [some] bread [and] given thanks,
KJV: he took bread, and gave thanks,
INT: And having taken bread having given thanks he broke

Luke 24:30 N-AMS
GRK: λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ
NAS: [at the table] with them, He took the bread and blessed
KJV: he took bread, and blessed
INT: having taken the bread he blessed and

Luke 24:35 N-GMS
GRK: κλάσει τοῦ ἄρτου
NAS: by them in the breaking of the bread.
KJV: in breaking of bread.
INT: breaking of the bread

John 6:5 N-AMP
GRK: Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν
NAS: are we to buy bread, so
KJV: Whence shall we buy bread, that these
INT: from where shall we buy bread that might eat

John 6:7 N-NMP
GRK: Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν
NAS: denarii worth of bread is not sufficient
KJV: Two hundred pennyworth of bread is not
INT: For two hundred denari loaves not are sufficient

John 6:9 N-AMP
GRK: ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ
NAS: five barley loaves and two fish,
KJV: five barley loaves, and two
INT: has five loaves barley and

John 6:11 N-AMP
GRK: οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς
NAS: took the loaves, and having given thanks,
KJV: took the loaves; and
INT: moreover the loaves Jesus

John 6:13 N-GMP
GRK: τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων
NAS: barley loaves which
KJV: barley loaves, which
INT: the five loaves barley

John 6:23 N-AMS
GRK: ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ
NAS: they ate the bread after the Lord
KJV: they did eat bread, after that the Lord
INT: they ate the bread having given thanks the

John 6:26 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε
NAS: you ate of the loaves and were filled.
KJV: of the loaves, and
INT: of the loaves and were satisfied

John 6:31 N-AMS
GRK: ἐστιν γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ τοῦ
NAS: HE GAVE THEM BREAD OUT OF HEAVEN
KJV: He gave them bread from heaven
INT: it is written Bread out of

John 6:32 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ
NAS: who has given you the bread out of heaven,
KJV: you not that bread from heaven;
INT: you the bread out of

John 6:32 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ
NAS: you the TRUE bread out of heaven.
KJV: you the true bread from heaven.
INT: you the bread out of

John 6:33 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ
NAS: For the bread of God
KJV: For the bread of God is he
INT: which indeed bread of God

John 6:34 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον
NAS: give us this bread.
KJV: us this bread.
INT: to us the bread this

John 6:35 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
NAS: to them, I am the bread of life;
KJV: I am the bread of life: he that cometh
INT: am the bread of life

John 6:41 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς
NAS: I am the bread that came down
KJV: I am the bread which came down
INT: am the bread having come down

John 6:48 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς
NAS: I am the bread of life.
KJV: I am that bread of life.
INT: am the bread of life

John 6:50 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ
NAS: This is the bread which comes down
KJV: This is the bread which cometh down
INT: is the bread which out of

John 6:51 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν
NAS: the living bread that came down
KJV: am the living bread which came down
INT: am the bread living

John 6:51 N-GMS
GRK: τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς
NAS: of this bread, he will live
KJV: of this bread, he shall live for
INT: this bread he will live to

John 6:51 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν
NAS: forever; and the bread also
KJV: ever: and the bread that I
INT: and the bread also which

John 6:58 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ
NAS: This is the bread which came down
KJV: This is that bread which came down
INT: is the bread from

John 6:58 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς
NAS: this bread will live
KJV: of this bread shall live
INT: this bread will live to

John 13:18 N-AMS
GRK: μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ'
NAS: HE WHO EATS MY BREAD HAS LIFTED
KJV: He that eateth bread with
INT: me with bread lifted up against

John 21:9 N-AMS
GRK: ἐπικείμενον καὶ ἄρτον
NAS: and fish placed on it, and bread.
KJV: thereon, and bread.
INT: lying on [it] and bread

John 21:13 N-AMS
GRK: λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν
NAS: and took the bread and gave
KJV: and taketh bread, and giveth
INT: takes the bread and gives

Acts 2:42 N-GMS
GRK: κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς
NAS: to the breaking of bread and to prayer.
KJV: in breaking of bread, and
INT: breaking of the bread and the

Acts 2:46 N-AMS
GRK: κατ' οἶκον ἄρτον μετελάμβανον τροφῆς
NAS: and breaking bread from house to house,
KJV: breaking bread from
INT: in house bread they partook of food

Acts 20:7 N-AMS
GRK: ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ Παῦλος
NAS: to break bread, Paul
KJV: to break bread, Paul
INT: we to break bread Paul

Acts 20:11 N-AMS
GRK: κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος
NAS: [back] up and had broken the bread and eaten,
KJV: and had broken bread, and eaten,
INT: having broken the bread and having eaten

Acts 27:35 N-AMS
GRK: καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ
NAS: he took bread and gave thanks
KJV: he took bread, and gave thanks to God
INT: and having taken bread he gave thanks

1 Corinthians 10:16 N-AMS
GRK: χριστοῦ τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν
NAS: of Christ? Is not the bread which
KJV: of Christ? The bread which
INT: of Christ The bread which we break

1 Corinthians 10:17 N-NMS
GRK: ὅτι εἷς ἄρτος ἓν σῶμα
NAS: there is one bread, we who are many
KJV: are one bread, [and] one body:
INT: Because [there is] one loaf one body

1 Corinthians 10:17 N-GMS
GRK: τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
NAS: partake of the one bread.
KJV: of that one bread.
INT: the one loaf we partake

1 Corinthians 11:23 N-AMS
GRK: παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
NAS: He was betrayed took bread;
KJV: he was betrayed took bread:
INT: he was betrayed took bread

1 Corinthians 11:26 N-AMS
GRK: ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ
NAS: this bread and drink
KJV: ye eat this bread, and drink
INT: you might eat the bread this and

1 Corinthians 11:27 N-AMS
GRK: ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ
NAS: whoever eats the bread or drinks
KJV: shall eat this bread, and drink
INT: should eat the bread or should drink

1 Corinthians 11:28 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ
NAS: doing he is to eat of the bread and drink
KJV: let him eat of [that] bread, and drink
INT: of the bread let him eat and

2 Corinthians 9:10 N-AMS
GRK: σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν
NAS: to the sower and bread for food
KJV: both minister bread for [your] food,
INT: sows and bread for eating

2 Thessalonians 3:8 N-AMS
GRK: οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά
NAS: anyone's bread without paying
KJV: any man's bread for nought;
INT: nor for nought bread did we eat from

2 Thessalonians 3:12 N-AMS
GRK: τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: and eat their own bread.
KJV: and eat their own bread.
INT: of themselves bread they might eat

Hebrews 9:2 N-GMP
GRK: πρόθεσις τῶν ἄρτων ἥτις λέγεται
NAS: and the sacred bread; this
INT: presentation of the loaves which is called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page