769. ἀσθένεια (astheneia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 769. ἀσθένεια (astheneia) — 24 Occurrences

Matthew 8:17 N-AFP
GRK: Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν
NAS: TOOK OUR INFIRMITIES AND CARRIED AWAY
KJV: took our infirmities, and bare
INT: Himself the infirmities of us he took

Luke 5:15 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν
NAS: [Him] and to be healed of their sicknesses.
KJV: of their infirmities.
INT: from the sicknesses of them

Luke 8:2 N-GFP
GRK: πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν Μαρία ἡ
NAS: spirits and sicknesses: Mary
KJV: spirits and infirmities, Mary called
INT: evil and infirmities Mary who

Luke 13:11 N-GFS
GRK: πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα
NAS: had had a sickness caused by a spirit;
KJV: a spirit of infirmity eighteen
INT: a spirit having of infirmity years ten [and]

Luke 13:12 N-GFS
GRK: ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου
NAS: you are freed from your sickness.
KJV: thou art loosed from thine infirmity.
INT: you have been freed from the sickness of you

John 5:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ
NAS: who had been ill for thirty-eight
INT: in the ill himself

John 11:4 N-NFS
GRK: Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν
NAS: This sickness is not to end
KJV: [that], he said, This sickness is not
INT: This sickness not is

Acts 28:9 N-AFP
GRK: νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ
NAS: who had diseases were coming
KJV: which had diseases in the island,
INT: island had infirmities came and

Romans 6:19 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς
NAS: because of the weakness of your flesh.
KJV: because of the infirmity of your
INT: on account of the weakness of the flesh

Romans 8:26 N-DFS
GRK: συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν τὸ
NAS: helps our weakness; for we do not know
KJV: helpeth our infirmities: for we know
INT: jointly helps the weakness of us the

1 Corinthians 2:3 N-DFS
GRK: κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν
NAS: I was with you in weakness and in fear
KJV: you in weakness, and in
INT: And I in weakness and in

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν
NAS: it is sown in weakness, it is raised
KJV: in weakness; it is raised
INT: It is sown in weakness it is raised in

2 Corinthians 11:30 N-GFS
GRK: τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι
NAS: I will boast of what pertains to my weakness.
KJV: mine infirmities.
INT: [in] the things of the weakness of me I will boast

2 Corinthians 12:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀσθενείαις
NAS: except in regard to [my] weaknesses.
KJV: in mine infirmities.
INT: in the weaknesses

2 Corinthians 12:9 N-DFS
GRK: δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται Ἥδιστα
NAS: is perfected in weakness. Most gladly,
KJV: in weakness. Most gladly
INT: power in weakness is perfected Most gladly

2 Corinthians 12:9 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου ἵνα
NAS: about my weaknesses, so
KJV: in my infirmities, that the power
INT: in the weaknesses of me that

2 Corinthians 12:10 N-DFP
GRK: εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις ἐν ὕβρεσιν
NAS: I am well content with weaknesses, with insults,
KJV: in infirmities, in
INT: I take pleasure in weaknesses in insults

2 Corinthians 13:4 N-GFS
GRK: ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας ἀλλὰ ζῇ
NAS: because of weakness, yet
KJV: through weakness, yet
INT: he was crucified in weakness yet he lives

Galatians 4:13 N-AFS
GRK: ὅτι δι' ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς
NAS: of a bodily illness that I preached the gospel
KJV: through infirmity of the flesh
INT: that in weakness of the flesh

1 Timothy 5:23 N-AFP
GRK: πυκνάς σου ἀσθενείας
NAS: and your frequent ailments.
KJV: thine often infirmities.
INT: frequent of you ailments

Hebrews 4:15 N-DFP
GRK: συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν πεπειρασμένον
NAS: sympathize with our weaknesses, but One who
KJV: of our infirmities; but
INT: to sympathize with the weaknesses of us has been tempted

Hebrews 5:2 N-AFS
GRK: αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
NAS: also is beset with weakness;
KJV: also is compassed with infirmity.
INT: himself is encompassed with weakness

Hebrews 7:28 N-AFS
GRK: ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν ὁ λόγος
NAS: as high priests who are weak, but the word
KJV: which have infirmity; but
INT: high priests [who] have weakness the word

Hebrews 11:34 N-GFS
GRK: ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ
NAS: of the sword, from weakness were made strong,
KJV: out of weakness were made strong,
INT: acquired strength out of weakness became mighty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page