963. Βηθανία (Béthania)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 963. Βηθανία (Béthania) — 12 Occurrences

Matthew 21:17 N-AFS
GRK: πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη
NAS: out of the city to Bethany, and spent the night
KJV: the city into Bethany; and he lodged
INT: city to Bethany and passed the night

Matthew 26:6 N-DFS
GRK: γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ
NAS: when Jesus was in Bethany, at the home
KJV: was in Bethany, in the house
INT: having been in Bethany in [the] house

Mark 11:1 N-AFS
GRK: Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ
NAS: at Bethphage and Bethany, near
KJV: Bethphage and Bethany, at the mount
INT: Bethphage and Bethany near the

Mark 11:11 N-AFS
GRK: ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν
NAS: He left for Bethany with the twelve,
KJV: unto Bethany with
INT: he went out to Bethany with the

Mark 11:12 N-GFS
GRK: αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν
NAS: when they had left Bethany, He became hungry.
KJV: were come from Bethany, he was hungry:
INT: they from Bethany he hungered

Mark 14:3 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ
NAS: While He was in Bethany at the home
KJV: being in Bethany in the house
INT: of him in Bethany in the

Luke 19:29 N-AFS
GRK: Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ
NAS: Bethphage and Bethany, near
KJV: Bethphage and Bethany, at the mount
INT: Bethphage and Bethany toward the

Luke 24:50 N-AFS
GRK: ἕως πρὸς Βηθανίαν καὶ ἐπάρας
NAS: them out as far as Bethany, and He lifted
KJV: as far as to Bethany, and he lifted up
INT: as far as to Bethany and having lifted up

John 1:28 N-DFS
GRK: Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν
NAS: took place in Bethany beyond
INT: These things in Bethany took place across

John 11:1 N-GFS
GRK: Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς
NAS: Lazarus of Bethany, the village
KJV: [named] Lazarus, of Bethany, the town
INT: Lazarus of Bethany of the

John 11:18 N-NFS
GRK: δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν
NAS: Now Bethany was near Jerusalem,
KJV: Now Bethany was nigh
INT: moreover Bethany near

John 12:1 N-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς Βηθανίαν ὅπου ἦν
NAS: came to Bethany where
KJV: came to Bethany, where Lazarus
INT: came to Bethany where was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page