5186. natah
Strong's Exhaustive Concordance
afternoon, apply, bow down carry aside, decline, deliver, extend, go down

A primitive root; to stretch or spread out; by implication, to bend away (including moral deflection); used in a great variety of application (as follows) -- + afternoon, apply, bow (down, - ing), carry aside, decline, deliver, extend, go down, be gone, incline, intend, lay, let down, offer, outstretched, overthrown, pervert, pitch, prolong, put away, shew, spread (out), stretch (forth, out), take (aside), turn (aside, away), wrest, cause to yield.

Forms and Transliterations
אַטֶּ֣ה אַטֶּ֧ה אָֽט׃ אט׃ אטה בִּנְטֹתִ֥י בנטתי הִ֭טַּתּוּ הִטִּ֥יתִי הִטִּיתֶ֥ם הִטִּיתֶם֙ הִטָּ֑הוּ הִטָּ֣ה הִטָּה־ הִטּ֖וּ הִטּ֣וּ הִטּֽוּ׃ הִטּוּ־ הַ֥ט הַֽט־ הַטִּי־ הַטֵּ֤ה הַטֵּ֨ה הַטֵּֽה־ הַטּ֖וּ הַטּ֤וּ הַטּ֥וּ הַט־ הַנְּטוּיָ֑ה הַנְּטוּיָ֔ה הַנְּטוּיָ֖ה הַנְּטוּיָֽה׃ הַנּוֹטֶ֤ה הט הט־ הטה הטה־ הטהו הטו הטו־ הטו׃ הטי־ הטיתי הטיתם הטתו הנוטה הנטויה הנטויה׃ וְהַטִּ֣י וְהַטּוּ֙ וְהַמַּטִּ֤ים וְיֵ֤ט וְנ֣וֹטֵיהֶ֔ם וְנָֽטָה־ וְנָטִ֣יתִי וְנָטִ֤יתִי וְנָטִ֤תִי וְנָטִ֨יתִי וְנָטָ֥ה וַֽיַּט־ וַיִּטּ֖וּ וַיֵּ֛ט וַיֵּ֣ט וַיֵּ֤ט וַיֵּ֥ט וַיֵּ֧ט וַיֵּ֨ט וַיֵּט֩ וַיֶּט־ וַיַּ֛ט וַיַּטֵּ֕הוּ וַיַּטֵּ֣הוּ וַיַּטֵּ֤הוּ וַיַּטּ֖וּ וַיַּטּ֥וּ וַיַּטּ֧וּ וַתֵּ֣ט וַתֵּ֤ט וַתֵּ֥ט וַתַּטֵּ֨הוּ וָאַ֨ט וּמַטֵּי־ וּנְטֵ֧ה וּנְטֵֽה־ ואט והטו והטי והמטים ויט ויט־ ויטהו ויטו ומטי־ ונוטיהם ונטה ונטה־ ונטיתי ונטתי ותט ותטהו יִטֶּ֖ה יִנָּט֖וּ יִנָּטֶ֖ה יַטֶּ֣ה יַטֶּֽךָּ׃ יַטֶּֽנּוּ׃ יַטּ֑וּ יַטּ֔וּ יַטּ֖וּ יַטּ֣וּ יטה יטו יטך׃ יטנו׃ ינטה ינטו כִּנְט֣וֹת כִּנְטוֹת֥וֹ כנטות כנטותו לְ֝הַטּ֗וֹת לְהַטֹּֽת׃ לְהַטֹּתָ֖הּ לְהַטּ֤וֹת לְהַטּ֥וֹת לְהַטּוֹת֙ לִנְט֖וֹת לִנְט֥וֹת לִנְטֹ֛ת להטות להטת׃ להטתה לנטות לנטת מַטֶּ֛ה מטה נְ֠טֵה נְט֣וֹת נְטֵ֣ה נְטֵ֤ה נְטֵ֥ה נְטֵ֨ה נְטוּיָ֑֔ה נְטוּיָ֑ה נְטוּיָ֔ה נְטוּיָ֖ה נְטוּיָ֛ה נְטוּיָֽה׃ נְטוּיֹ֣ות נִטֶּה֙ נִטָּ֔יוּ נָ֣טָה נָֽטָה־ נָט֑וּי נָט֣וּ נָט֥וּי נָטְתָ֣ה נָטִ֙יתָ֙ נָטִ֣יתִי נָטִ֤יתִי נָטִ֥יתִי נָטִ֨יתִי נָטִֽיתִי׃ נָטָ֑ה נָטָ֖ה נָטָ֣ה נָטָ֣יוּ נָטָ֥ה נָטָה֙ נָטָה־ נֹטֶ֣ה נֹטֶ֤ה נֹטֶ֥ה נֹטֶֽה־ נוֹטֶ֣ה נוֹטֶ֤ה נוֹטֶ֥ה נוטה נטה נטה־ נטו נטוי נטויה נטויה׃ נטויות נטות נטיו נטית נטיתי נטיתי׃ נטתה תִּטֶּ֣ה תֵּ֝֗ט תֵּט־ תַּטֶּ֥ה תַּט־ תַטֶּ֔ה תַטֶּ֛ה תַטֶּ֣ה תט תט־ תטה ’āṭ ’aṭ·ṭeh ’aṭṭeh At atTeh bin·ṭō·ṯî bintoTi binṭōṯî han·nə·ṭū·yāh han·nō·w·ṭeh hannetuYah hannəṭūyāh hannoTeh hannōwṭeh hat haṭ haṭ- haṭ·ṭêh haṭ·ṭêh- haṭ·ṭî- haṭ·ṭū hatTeh haṭṭêh haṭṭêh- hatti haṭṭî- hatTu haṭṭū hiṭ·ṭā·hū hiṭ·ṭāh hiṭ·ṭāh- hiṭ·ṭat·tū hiṭ·ṭî·ṯem hiṭ·ṭî·ṯî hiṭ·ṭū hiṭ·ṭū- hittah hiṭṭāh hiṭṭāh- hitTahu hiṭṭāhū Hittattu hiṭṭattū hittiTem hiṭṭîṯem hitTiti hiṭṭîṯî hitTu hiṭṭū hiṭṭū- kin·ṭō·w·ṯōw kin·ṭō·wṯ kinTot kintoTo kinṭōwṯ kinṭōwṯōw lə·haṭ·ṭō·ṯāh lə·haṭ·ṭō·wṯ lə·haṭ·ṭōṯ lehatTot ləhaṭṭōṯ lehattoTah ləhaṭṭōṯāh ləhaṭṭōwṯ lin·ṭō·wṯ lin·ṭōṯ linTot linṭōṯ linṭōwṯ maṭ·ṭeh matTeh maṭṭeh nā·ṭā·yū nā·ṭāh nā·ṭāh- nā·ṭə·ṯāh nā·ṭî·ṯā nā·ṭî·ṯî nā·ṭū nā·ṭui natah nāṭāh nāṭāh- naTayu nāṭāyū nateTah nāṭəṯāh naTita nāṭîṯā naTiti nāṭîṯî naTu nāṭū naTui nāṭui nə·ṭêh nə·ṭō·wṯ nə·ṭū·yāh nə·ṭū·yō·wṯ neTeh nəṭêh neTot nəṭōwṯ netuYah nəṭūyāh netuYot nəṭūyōwṯ niṭ·ṭā·yū niṭ·ṭeh nitTayu niṭṭāyū nitTeh niṭṭeh nō·ṭeh nō·ṭeh- nō·w·ṭeh noTeh nōṭeh nōṭeh- nōwṭeh tat taṭ- taṭ·ṭeh ṯaṭ·ṭeh tatTeh taṭṭeh ṯaṭṭeh Tet têṭ têṭ- tiṭ·ṭeh titTeh tiṭṭeh ū·maṭ·ṭê- ū·nə·ṭêh ū·nə·ṭêh- ūmaṭṭê- umattei uneteh ūnəṭêh ūnəṭêh- vaAt vaiYat vaiyatTehu vaiyatTu vaiYet vaiyitTu vattatTehu vatTet vehammatTim vehatTi vehatTu venatah venaTiti veNoteiHem veYet wā’aṭ wā·’aṭ wat·taṭ·ṭê·hū wat·têṭ wattaṭṭêhū wattêṭ way·yaṭ way·yaṭ- way·yaṭ·ṭê·hū way·yaṭ·ṭū way·yêṭ way·yeṭ- way·yiṭ·ṭū wayyaṭ wayyaṭ- wayyaṭṭêhū wayyaṭṭū wayyêṭ wayyeṭ- wayyiṭṭū wə·ham·maṭ·ṭîm wə·haṭ·ṭî wə·haṭ·ṭū wə·nā·ṭāh wə·nā·ṭāh- wə·nā·ṭi·ṯî wə·nā·ṭî·ṯî wə·nō·w·ṭê·hem wə·yêṭ wəhammaṭṭîm wəhaṭṭî wəhaṭṭū wənāṭāh wənāṭāh- wənāṭiṯî wənāṭîṯî wənōwṭêhem wəyêṭ yaṭ·ṭe·kā yaṭ·ṭeh yaṭ·ṭen·nū yaṭ·ṭū yatTeh yaṭṭeh yatTeka yaṭṭekā yatTennu yaṭṭennū yatTu yaṭṭū yin·nā·ṭeh yin·nā·ṭū yinnaTeh yinnāṭeh yinnaTu yinnāṭū yiṭ·ṭeh yitTeh yiṭṭeh
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5185
Top of Page
Top of Page