5310. naphats
Strong's Exhaustive Concordance
be beaten in sunder, break in pieces, broken, dash in pieces, dispersed, be overspread, scatter

A primitive root; to dash to pieces, or scatter -- be beaten in sunder, break (in pieces), broken, dash (in pieces), cause to be discharged, dispersed, be overspread, scatter.

Forms and Transliterations
וְנִפֵּ֬ץ וְנִפַּצְתִּ֣י וְנִפַּצְתִּ֤י וְנִפַּצְתִּ֥י וְנִפַּצְתִּ֥ים וְנִפַּצְתִּים֩ וְנָפ֥וֹץ וּנְפֻצ֤וֹת ונפוץ ונפץ ונפצות ונפצתי ונפצתים יְנַפֵּֽצוּ׃ ינפצו׃ מְנֻפָּצ֔וֹת מנפצות נַפֵּ֥ץ נָֽפְצָ֥ה נָפ֗וּץ נָפְצ֖וּ נָפַ֨ץ נפוץ נפץ נפצה נפצו תְּנַפְּצֵֽם׃ תנפצם׃ mə·nup·pā·ṣō·wṯ mənuppāṣōwṯ menuppaTzot nā·p̄aṣ nā·p̄ə·ṣāh nā·p̄ə·ṣū nā·p̄ūṣ naFatz nafeTzah nafeTzu naFutz nap·pêṣ nāp̄aṣ nāp̄əṣāh nāp̄əṣū nappêṣ napPetz nāp̄ūṣ tə·nap·pə·ṣêm tənappəṣêm tenappeTzem ū·nə·p̄u·ṣō·wṯ unefuTzot ūnəp̄uṣōwṯ venaFotz venippatzTi venippatzTim venipPetz wə·nā·p̄ō·wṣ wə·nip·paṣ·tî wə·nip·paṣ·tîm wə·nip·pêṣ wənāp̄ōwṣ wənippaṣtî wənippaṣtîm wənippêṣ yə·nap·pê·ṣū yənappêṣū yenapPetzu
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5309
Top of Page
Top of Page