6950. qahal
Strong's Exhaustive Concordance
assemble selves together, gather selves together

A primitive root; to convoke -- assemble (selves) (together), gather (selves) (together).

Forms and Transliterations
בְּהִקָּהֵ֤ל בהקהל הִקְהִ֗ילוּ הִקְהַ֣לְתָּ הַנִּקְהָלִ֣ים הַקְהִ֧ילוּ הַקְהֵ֑ל הַקְהֵ֣ל הַקְהֶל־ הנקהלים הקהילו הקהל הקהל־ הקהלת וְ֝יַקְהִ֗יל וְהִ֨קְהַלְתָּ֔ וְהַקְהֵ֤ל וַיִּֽקָּהֲל֞וּ וַיִּקָּ֣הֲל֔וּ וַיִּקָּ֨הֲל֜וּ וַיִּקָּהֲל֧וּ וַיִּקָּהֵ֧ל וַיִּקָּהֵ֨ל וַיַּקְהִ֜לוּ וַיַּקְהֵ֣ל וַיַּקְהֵ֤ל וַיַּקְהֵ֥ל וַיַּקְהֵ֨ל וַיַּקְהֵל֩ וַתִּקָּהֵ֨ל וַתִּקָּהֵל֙ וּבְהַקְהִ֖יל ובהקהיל והקהל והקהלת ויקהיל ויקהל ויקהלו ותקהל יַקְהֵ֣ל יַקְהֵ֨יל יקהיל יקהל לְהִקָּהֵל֮ להקהל נִקְהֲל֣וּ ׀ נִקְהֲל֨וּ נִקְהֲלוּ֙ נקהלו bə·hiq·qā·hêl behikkaHel bəhiqqāhêl hakHel hakHilu han·niq·hā·lîm hannikhaLim hanniqhālîm haq·hêl haq·hel- haq·hî·lū haqhêl haqhel- haqhîlū hikHalta hikHilu hiq·hal·tā hiq·hî·lū hiqhaltā hiqhîlū lə·hiq·qā·hêl lehikkaHel ləhiqqāhêl nikhaLu niq·hă·lū niqhălū ū·ḇə·haq·hîl ūḇəhaqhîl uvehakHil vaiyakHel vaiyakHilu vaiyikkahaLu vaiyikkaHel vattikkaHel vehakHel veHikhalta veyakHil wat·tiq·qā·hêl wattiqqāhêl way·yaq·hêl way·yaq·hi·lū way·yiq·qā·hă·lū way·yiq·qā·hêl wayyaqhêl wayyaqhilū wayyiqqāhălū wayyiqqāhêl wə·haq·hêl wə·hiq·hal·tā wə·yaq·hîl wəhaqhêl wəhiqhaltā wəyaqhîl yakHeil yakHel yaq·hêl yaqhêl
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
6949
Top of Page
Top of Page