8598. tappuach
Strong's Exhaustive Concordance
apple tree

From naphach; an apple (from its fragrance), i.e. The fruit or the tree (probably includ. Others of the pome order, as the quince, the orange, etc.) -- apple (tree). See also Beth Tappuwach.

see HEBREW naphach

see HEBREW Beth Tappuwach

Forms and Transliterations
בַּתַּפּוּחִ֑ים בתפוחים הַתַּפּ֙וּחַ֙ התפוח וְתַפּ֗וּחַ ותפוח כְּתַפּ֙וּחַ֙ כַּתַּפּוּחִֽים׃ כתפוח כתפוחים׃ תַּפּוּחֵ֣י תפוחי bat·tap·pū·ḥîm battappuChim battappūḥîm hat·tap·pū·aḥ hattapPuach hattappūaḥ kat·tap·pū·ḥîm kattappuChim kattappūḥîm kə·ṯap·pū·aḥ ketapPuach kəṯappūaḥ tap·pū·ḥê tappuChei tappūḥê vetapPuach wə·ṯap·pū·aḥ wəṯappūaḥ
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
8597
Top of Page
Top of Page