ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5
Ephesians 5 Tischendorf
1γίνομαι οὖν μιμητής ὁ θεός ὡς τέκνον ἀγαπητός 2καί περιπατέω ἐν ἀγάπη καθώς καί ὁ Χριστός ἀγαπάω ὑμεῖς καί παραδίδωμι ἑαυτοῦ ὑπέρ ἡμᾶς προσφορά καί θυσία ὁ θεός εἰς ὀσμή εὐωδία

3πορνεία δέ καί ἀκαθαρσία πᾶς ἤ πλεονεξία μηδέ ὀνομάζω ἐν ὑμεῖς καθώς πρέπω ἅγιος 4καί αἰσχρότης ἤ μωρολογία ἤ εὐτραπελία ὅς οὐ ἀνήκω ἀλλά μᾶλλον εὐχαριστία 5οὗτος γάρ εἴδω γινώσκω ὅτι πᾶς πόρνος ἤ ἀκάθαρτος ἤ πλεονέκτης ὅς εἰμί εἰδωλολάτρης οὐ ἔχω κληρονομία ἐν ὁ βασιλεία ὁ Χριστός καί θεός

6μηδείς ὑμεῖς ἀπατάω κενός λόγος διά οὗτος γάρ ἔρχομαι ὁ ὀργή ὁ θεός ἐπί ὁ υἱός ὁ ἀπείθεια 7μή οὖν γίνομαι συμμέτοχος αὐτός 8εἰμί γάρ ποτέ σκότος νῦν δέ φῶς ἐν κύριος ὡς τέκνον φῶς περιπατέω 9ὁ γάρ καρπός ὁ φῶς ἐν πᾶς ἀγαθωσύνη καί δικαιοσύνη καί ἀλήθεια 10δοκιμάζω τίς εἰμί εὐάρεστος ὁ κύριος 11καί μή συγκοινωνέω ὁ ἔργον ὁ ἄκαρπος ὁ σκότος μᾶλλον δέ καί ἐλέγχω 12ὁ γάρ κρυφῆ γίνομαι ὑπό αὐτός αἰσχρός εἰμί καί λέγω 13ὁ δέ πᾶς ἐλέγχω ὑπό ὁ φῶς φανερόω πᾶς γάρ ὁ φανερόω φῶς εἰμί 14διό λέγω ἐγείρω ὁ καθεύδω καί ἀνίστημι ἐκ ὁ νεκρός καί ἐπιφαύω σύ ὁ Χριστός

15βλέπω οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατέω μή ὡς ἄσοφος ἀλλά ὡς σοφός 16ἐξαγοράζω ὁ καιρός ὅτι ὁ ἡμέρα πονηρός εἰμί 17διά οὗτος μή γίνομαι ἄφρων ἀλλά συνίημι τίς ὁ θέλημα ὁ κύριος 18καί μή μεθύσκω οἶνος ἐν ὅς εἰμί ἀσωτία ἀλλά πληρόω ἐν πνεῦμα 19λαλέω ἑαυτοῦ ψαλμός καί ὕμνος καί ᾠδή πνευματικός ᾄδω καί ψάλλω ὁ καρδία ὑμεῖς ὁ κύριος 20εὐχαριστέω πάντοτε ὑπέρ πᾶς ἐν ὄνομα ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ὁ θεός καί πατήρ 21ὑποτάσσω ἀλλήλων ἐν φόβος Χριστός

22ὁ γυνή ὁ ἴδιος ἀνήρ ὡς ὁ κύριος 23ὅτι ἀνήρ εἰμί κεφαλή ὁ γυνή ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή ὁ ἐκκλησία αὐτός σωτήρ ὁ σῶμα 24ἀλλά ὡς ὁ ἐκκλησία ὑποτάσσω ὁ Χριστός οὕτω καί ὁ γυνή ὁ ἀνήρ ἐν πᾶς

25ὁ ἀνήρ ἀγαπάω ὁ γυνή καθώς καί ὁ Χριστός ἀγαπάω ὁ ἐκκλησία καί ἑαυτοῦ παραδίδωμι ὑπέρ αὐτός 26ἵνα αὐτός ἁγιάζω καθαρίζω ὁ λουτρόν ὁ ὕδωρ ἐν ῥῆμα 27ἵνα παρίστημι αὐτός ἑαυτοῦ ἔνδοξος ὁ ἐκκλησία μή ἔχω σπίλος ἤ ῥυτίς ἤ τὶς ὁ τοιοῦτος ἀλλά ἵνα εἰμί ἅγιος καί ἄμωμος 28οὕτω ὀφείλω ὁ ἀνήρ ἀγαπάω ὁ ἑαυτοῦ γυνή ὡς ὁ ἑαυτοῦ σῶμα ὁ ἀγαπάω ὁ ἑαυτοῦ γυνή ἑαυτοῦ ἀγαπάω 29οὐδείς γάρ ποτέ ὁ ἑαυτοῦ σάρξ μισέω ἀλλά ἐκτρέφω καί θάλπω αὐτός καθώς καί ὁ Χριστός ὁ ἐκκλησία 30ὅτι μέλος εἰμί ὁ σῶμα αὐτός 31ἀντί οὗτος καταλείπω ἄνθρωπος ὁ πατήρ καί ὁ μήτηρ καί προσκολλάω ὁ γυνή καί εἰμί ὁ δύο εἰς σάρξ εἷς 32ὁ μυστήριον οὗτος μέγας εἰμί ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστός καί εἰς ὁ ἐκκλησία 33πλήν καί ὑμεῖς ὁ κατά εἷς ἕκαστος ὁ ἑαυτοῦ γυνή οὕτω ἀγαπάω ὡς ἑαυτοῦ ὁ δέ γυνή ἵνα φοβέω ὁ ἀνήρ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Ephesians 4
Top of Page
Top of Page