Davari Hayamim Aleph 10
1 Chronicles 10 WLC
1ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש־ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע׃ 2וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את־יונתן ואת־אבינדב ואת־מלכי־שוע בני שאול׃ 3ותכבד המלחמה על־שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן־היורים׃ 4ויאמר שאול אל־נשא כליו שלף חרבך ׀ ודקרני בה פן־יבאו הערלים האלה והתעללו־בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ס ויקח שאול את־החרב ויפל עליה׃ 5וירא נשא־כליו כי מת שאול ויפל גם־הוא על־החרב וימת׃ ס 6וימת שאול ושלשת בניו וכל־ביתו יחדו מתו׃

7ויראו כל־איש ישראל אשר־בעמק כי נסו וכי־מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם׃ ס

8ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את־החללים וימצאו את־שאול ואת־בניו נפלים בהר גלבע׃ 9ויפשיטהו וישאו את־ראשו ואת־כליו וישלחו בארץ־פלשתים סביב לבשר את־עצביהם ואת־העם׃ 10וישימו את־כליו בית אלהיהם ואת־גלגלתו תקעו בית דגון׃ ס

11וישמעו כל יביש גלעד את כל־אשר־עשו פלשתים לשאול׃ 12ויקומו כל־איש חיל וישאו את־גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את־עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים׃

13וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על־דבר יהוה אשר לא־שמר וגם־לשאול באוב לדרוש׃ 14ולא־דרש ביהוה וימיתהו ויסב את־המלוכה לדויד בן־ישי׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 9
Top of Page
Top of Page