Davari Hayamim Aleph 23
1 Chronicles 23 WLC
1ודויד זקן ושבע ימים וימלך את־שלמה בנו על־ישראל׃ 2ויאסף את־כל־שרי ישראל והכהנים והלוים׃

3ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף׃ 4מאלה לנצח על־מלאכת בית־יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים׃ 5וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל׃ 6ויחלקם דויד מחלקות ס לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃ ס

7לגרשני לעדן ושמעי׃ ס 8בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה׃ ס 9בני שמעי [שלמות כ] (שלומית ק) וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן׃ ס 10ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני־שמעי ארבעה׃ 11ויהי־יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא־הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃ ס

12בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה׃ ס 13בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא־ובניו עד־עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד־עולם׃ 14ומשה איש האלהים בניו יקראו על־שבט הלוי׃ 15בני משה גרשם ואליעזר׃ 16בני גרשום שבואל הראש׃ 17ויהיו בני־אליעזר רחביה הראש ולא־היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה׃ 18בני יצהר שלמית הראש׃ ס 19בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי׃ 20בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃ ס

21בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש׃ 22וימת אלעזר ולא־היו לו בנים כי אם־בנות וישאום בני־קיש אחיהם׃ 23בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה׃

24אלה בני־לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה׃ 25כי אמר דויד הניח יהוה אלהי־ישראל לעמו וישכן בירושלם עד־לעולם׃ 26וגם ללוים אין־לשאת את־המשכן ואת־כל־כליו לעבדתו׃ 27כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני־לוי מבן עשרים שנה ולמעלה׃ 28כי מעמדם ליד־בני אהרן לעבדת בית יהוה על־החצרות ועל־הלשכות ועל־טהרת לכל־קדש ומעשה עבדת בית האלהים׃ 29וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל־משורה ומדה׃ 30ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב׃ 31ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה׃ 32ושמרו את־משמרת אהל־מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page