Davari Hayamim Aleph 26
1 Chronicles 26 WLC
1למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן־קרא מן־בני אסף׃ 2ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי׃ 3עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃ 4ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי׃ 5עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים׃ פ 6ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי־גבורי חיל המה׃ 7בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני־חיל אליהו וסמכיהו׃ 8כל־אלה מבני ׀ עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש־חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם׃ 9ולמשלמיהו בנים ואחים בני־חיל שמונה עשר׃ ס 10ולחסה מן־בני־מררי בנים שמרי הראש כי לא־היה בכור וישימהו אביהו לראש׃ 11חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל־בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃

12לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה׃ 13ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער׃ פ 14ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ ׀ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃ ס 15לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים׃ 16לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר׃ 17למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים׃ 18לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר׃ 19אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי׃

20והלוים אחיה על־אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃ 21בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃

22בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על־אצרות בית יהוה׃ 23לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃ 24ושבאל בן־גרשום בן־משה נגיד על־האצרות׃ 25ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו [ושלמות כ] (ושלמית ק) בנו׃ 26הוא שלמות ואחיו על כל־אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי־האלפים והמאות ושרי הצבא׃ 27מן־המלחמות ומן־השלל הקדישו לחזק לבית יהוה׃ 28וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן־קיש ואבנר בן־נר ויואב בן־צרויה כל המקדיש על יד־שלמית ואחיו׃ פ

29ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על־ישראל לשטרים ולשפטים׃ 30לחברוני חשביהו ואחיו בני־חיל אלף ושבע־מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך׃ 31לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד׃ 32ואחיו בני־חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על־הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל־דבר האלהים ודבר המלך׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 25
Top of Page
Top of Page