Shemot 21
Exodus 21 WLC
1ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם׃

2כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם׃ 3אם־בגפו יבא בגפו יצא אם־בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו׃ 4אם־אדניו יתן־לו אשה וילדה־לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו׃ 5ואם־אמר יאמר העבד אהבתי את־אדני את־אשתי ואת־בני לא אצא חפשי׃ 6והגישו אדניו אל־האלהים והגישו אל־הדלת או אל־המזוזה ורצע אדניו את־אזנו במרצע ועבדו לעלם׃ ס

7וכי־ימכר איש את־בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים׃ 8אם־רעה בעיני אדניה אשר־ [לא כ] (לו ק) יעדה והפדה לעם נכרי לא־ימשל למכרה בבגדו־בה׃ 9ואם־לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה־לה׃ 10אם־אחרת יקח־לו שארה כסותה וענתה לא יגרע׃ 11ואם־שלש־אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף׃ ס

12מכה איש ומת מות יומת׃ 13ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃ ס 14וכי־יזד איש על־רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃ ס

15ומכה אביו ואמו מות יומת׃

16וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת׃ ס

17ומקלל אביו ואמו מות יומת׃ ס

18וכי־יריבן אנשים והכה־איש את־רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב׃ 19אם־יקום והתהלך בחוץ על־משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא׃ ס

20וכי־יכה איש את־עבדו או את־אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם׃ 21אך אם־יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא׃ ס

22וכי־ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים׃ 23ואם־אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש׃ 24עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל׃ 25כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה׃ ס

26וכי־יכה איש את־עין עבדו או־את־עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו׃ ס 27ואם־שן עבדו או־שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו׃ פ

28וכי־יגח שור את־איש או את־אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את־בשרו ובעל השור נקי׃ 29ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם־בעליו יומת׃ 30אם־כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר־יושת עליו׃ 31או־בן יגח או־בת יגח כמשפט הזה יעשה לו׃ 32אם־עבד יגח השור או אמה כסף ׀ שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל׃ ס

33וכי־יפתח איש בור או כי־יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל־שמה שור או חמור׃ 34בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה־לו׃ ס

35וכי־יגף שור־איש את־שור רעהו ומת ומכרו את־השור החי וחצו את־כספו וגם את־המת יחצון׃ 36או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה־לו׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Exodus 20
Top of Page
Top of Page