Ezra 10
Ezra 10 WLC
1וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב־מאד אנשים ונשים וילדים כי־בכו העם הרבה־בכה׃ ס 2ויען שכניה בן־יחיאל מבני [עולם כ] (עילם ק) ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש־מקוה לישראל על־זאת׃ 3ועתה נכרת־ברית לאלהינו להוציא כל־נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה׃ 4קום כי־עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה׃ פ

5ויקם עזרא וישבע את־שרי הכהנים הלוים וכל־ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו׃

6ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל־לשכת יהוחנן בן־אלישיב וילך שם לחם לא־אכל ומים לא־שתה כי מתאבל על־מעל הגולה׃ ס 7ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם׃ 8וכל אשר לא־יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל־רכושו והוא יבדל מקהל הגולה׃ ס

9ויקבצו כל־אנשי־יהודה ובנימן ׀ ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל־העם ברחוב בית האלהים מרעידים על־הדבר ומהגשמים׃ פ 10ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על־אשמת ישראל׃ 11ועתה תנו תודה ליהוה אלהי־אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן־הנשים הנכריות׃ 12ויענו כל־הקהל ויאמרו קול גדול כן [כדבריך כ] (כדברך ק) עלינו לעשות׃ 13אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא־ליום אחד ולא לשנים כי־הרבינו לפשע בדבר הזה׃ 14יעמדו־נא רינו לכל־הקהל וכל ׀ אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני־עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף־אלהינו ממנו עד לדבר הזה׃ פ 15אך יונתן בן־עשהאל ויחזיה בן־תקוה עמדו על־זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם׃

16ויעשו־כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר׃ 17ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון׃ פ

18וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן־יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה׃ 19ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל־צאן על־אשמתם׃ ס 20ומבני אמר חנני וזבדיה׃ ס 21ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה׃ 22ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה׃ ס

23ומן־הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר׃ ס

24ומן־המשררים אלישיב ומן־השערים שלם וטלם ואורי׃ ס

25ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה׃ ס 26ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה׃ ס 27ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא׃ ס 28ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי׃ ס 29ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל [ירמות כ] (ורמות׃ ק) ס 30ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה׃ ס 31ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון׃ 32בנימן מלוך שמריה׃ ס 33מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי׃ ס 34מבני בני מעדי עמרם ואואל׃ ס 35בניה בדיה [כלהי כ] (כלוהו׃ ק) 36וניה מרמות אלישיב׃ 37מתניה מתני [ויעשו כ] (ויעשי׃ ק) 38ובני ובנוי שמעי׃ 39ושלמיה ונתן ועדיה׃ 40מכנדבי ששי שרי׃ 41עזראל ושלמיהו שמריה׃ 42שלום אמריה יוסף׃ ס 43מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא [ידו כ] (ידי ק) ויואל בניה׃ 44כל־אלה [נשאו כ] (נשאו ק) נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezra 9
Top of Page
Top of Page