T'hilim 105
Psalm 105 WLC
1הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו׃

2שירו־לו זמרו־לו יחו בכל־נפלאותיו׃

3התהללו בשם קדשו ישמח לב ׀ מבקשי יהוה׃

4דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃

5זכרו נפלאותיו אשר־עשה מפתיו ומשפטי־פיו׃

6זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃

7הוא יהוה אלהינו בכל־הארץ משפטיו׃

8זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃

9אשר כרת את־אברהם ושבועתו לישחק׃

10ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃

11לאמר לך אתן את־ארץ־כנען חבל נחלתכם׃

12בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה׃

13ויתהלכו מגוי אל־גוי מממלכה אל־עם אחר׃

14לא־הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃

15אל־תגעו במשיחי ולנביאי אל־תרעו׃

16ויקרא רעב על־הארץ כל־מטה־לחם שבר׃

17שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף׃

18ענו בכבל [רגליו כ] (רגלו ק) ברזל באה נפשו׃

19עד־עת בא־דברו אמרת יהוה צרפתהו׃

20שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃

21שמו אדון לביתו ומשל בכל־קנינו׃

22לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם׃

23ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ־חם׃

24ויפר את־עמו מאד ויעצמהו מצריו׃

25הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו׃

26לח משה עבדו אהרן אשר בחר־בו׃

27שמו־בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃

28שלח חשך ויחשך ולא־מרו את־ [דברוו כ] (דברו׃ ק)

29הפך את־מימיהם לדם וימת את־דגתם׃

30שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃

31אמר ויבא ערב כנים בכל־גבולם׃

32נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃

33ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃

34אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃

35ויאכל כל־עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃

36ויך כל־בכור בארצם ראשית לכל־אונם׃

37ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל׃

38שמח מצרים בצאתם כי־נפל פחדם עליהם׃

39פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃

40שאל ויבא שלו ולחם מים ישביעם׃

41פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃

42כי־זכר את־דבר קדשו את־אברהם עבדו׃

43ויוצא עמו בששון ברנה את־בחיריו׃

44ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו׃

45בעבור ׀ ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו־יה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 104
Top of Page
Top of Page