ἀκαθάρτῳ
Englishman's Concordance
ἀκαθάρτῳ (akathartō) — 5 Occurrences

Mark 1:23 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
NAS: in their synagogue with an unclean spirit;
KJV: a man with an unclean spirit; and
INT: with spirit unclean and he cried out

Mark 5:2 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
NAS: from the tombs with an unclean spirit
KJV: a man with an unclean spirit,
INT: with a spirit unclean

Mark 9:25 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ
NAS: He rebuked the unclean spirit,
KJV: he rebuked the foul spirit,
INT: spirit unclean saying to it

Luke 8:29 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ
NAS: For He had commanded the unclean spirit
KJV: he had commanded the unclean spirit
INT: spirit unclean to come out from

Luke 9:42 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο
NAS: rebuked the unclean spirit,
KJV: Jesus rebuked the unclean spirit, and
INT: spirit unclean and healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page