ἀνέβλεψεν
Englishman's Concordance
ἀνέβλεψεν (aneblepsen) — 5 Occurrences

Mark 10:52 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει
NAS: Immediately he regained his sight and [began] following
KJV: immediately he received his sight, and
INT: And immediately he received sight and followed

Luke 18:43 V-AIA-3S
GRK: καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει
NAS: Immediately he regained his sight and [began] following
KJV: immediately he received his sight, and
INT: And immediately he received sight and followed

John 9:15 V-AIA-3S
GRK: Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν ὁ δὲ
NAS: how he received his sight. And he said
KJV: how he had received his sight.
INT: Pharisees how he received sight moreover

John 9:18 V-AIA-3S
GRK: τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου
NAS: blind and had received sight,
KJV: and received his sight, until
INT: blind and received sight until when

Acts 9:18 V-AIA-3S
GRK: ὡς λεπίδες ἀνέβλεψέν τε καὶ
NAS: scales, and he regained his sight, and he got
KJV: it had been scales: and he received sight forthwith,
INT: as it were scales he saw again also and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page