ἀνθρώπῳ
Englishman's Concordance
ἀνθρώπῳ (anthrōpō) — 26 Occurrences

Matthew 12:13 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινόν σου
NAS: He said to the man, Stretch
KJV: saith he to the man, Stretch forth
INT: he says to man Stretch out your

Matthew 13:24 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν
NAS: may be compared to a man who sowed
KJV: is likened unto a man which sowed
INT: of the heavens a man having sown good

Matthew 13:45 Noun-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι
INT: of the heavens a man a merchant seeking

Matthew 13:52 N-DMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις
KJV: like unto a man [that is] an householder,
INT: like is to a man a master of a house who

Matthew 18:7 N-DMS
GRK: οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι' οὗ
NAS: come; but woe to that man through whom
KJV: but woe to that man by whom
INT: woe the man by whom

Matthew 18:12 N-DMS
GRK: γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα
NAS: If any man has a hundred
KJV: ye? if a man have an hundred
INT: there should be to any man a hundred sheep

Matthew 18:23 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς
KJV: likened unto a certain king,
INT: of the heavens to a man a king who

Matthew 19:3 Noun-DMS
GRK: Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν
INT: if Is it lawful a man to divorce the

Matthew 20:1 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις
KJV: like unto a man [that is] an householder,
INT: of the heavens to a man a master of a house who

Matthew 22:2 N-DMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις
NAS: may be compared to a king who
KJV: is like unto a certain king,
INT: of the heavens to a man a king who

Matthew 26:24 N-DMS
GRK: δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι'
NAS: of Him; but woe to that man by whom
KJV: woe unto that man by whom
INT: moreover the man to that by

Mark 3:3 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν
NAS: He said to the man with the withered
KJV: he saith unto the man which had
INT: he says to the man who the

Mark 3:5 N-DMS
GRK: λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον τὴν
NAS: He said to the man, Stretch
KJV: he saith unto the man, Stretch forth
INT: he says to the man Stretch out the

Mark 14:21 N-DMS
GRK: δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι'
NAS: of Him; but woe to that man by whom
KJV: woe to that man by whom
INT: however to the man that by

Luke 6:48 N-DMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν
NAS: he is like a man building a house,
KJV: He is like a man which built
INT: Like he is to a man building a house

Luke 6:49 N-DMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν
NAS: [accordingly], is like a man who built
KJV: like a man that without
INT: like is to a man having built a house

Luke 22:22 N-DMS
GRK: οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι'
NAS: but woe to that man by whom
KJV: woe unto that man by whom
INT: woe the man to that by

Luke 23:4 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
NAS: guilt in this man.
KJV: in this man.
INT: in the man this

Luke 23:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον
NAS: in this man regarding the charges
KJV: this man touching those things
INT: in the man this faulty [as to the things]

John 2:25 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: knew what was in man.
KJV: was in man.
INT: in the man

Acts 23:9 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ εἰ
NAS: wrong with this man; suppose a spirit
KJV: in this man: but if
INT: in the man this What if

Romans 14:20 N-DMS
GRK: κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ
NAS: but they are evil for the man who eats
KJV: [it is] evil for that man who eateth
INT: [it is] wrong to the man who through

1 Corinthians 7:1 N-DMS
GRK: ἐγράψατε καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ
NAS: it is good for a man not to touch
KJV: [It is] good for a man not
INT: you wrote [It is] good for a man a woman not

1 Corinthians 7:26 N-DMS
GRK: ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως
NAS: that it is good for a man to remain
KJV: [it is] good for a man so
INT: that [it is] good for a man so

2 Corinthians 12:4 N-DMS
GRK: οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι
NAS: which a man is not permitted
KJV: not lawful for a man to utter.
INT: not it is permitted to man to speak

Galatians 5:3 N-DMS
GRK: πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι
NAS: to every man who receives circumcision,
KJV: to every man that is circumcised,
INT: again to every man being circumcised that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page