ἀπῆλθεν
Englishman's Concordance
ἀπῆλθεν (apēlthen) — 40 Occurrences

Matthew 4:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ
NAS: The news about Him spread throughout
KJV: his fame went throughout all
INT: And went out the news

Matthew 9:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν
NAS: And he got up and went home.
KJV: And he arose, and departed to his
INT: And having arisen he went away to the

Matthew 13:25 V-AIA-3S
GRK: σίτου καὶ ἀπῆλθεν
NAS: among the wheat, and went away.
KJV: the wheat, and went his way.
INT: wheat and went away

Matthew 16:4 V-AIA-3S
GRK: καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν
NAS: And He left them and went away.
KJV: he left them, and departed.
INT: having left them he went away

Matthew 19:22 V-AIA-3S
GRK: λόγον τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν
NAS: statement, he went away grieving;
KJV: that saying, he went away sorrowful:
INT: statement this he went away grieved he had

Matthew 21:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
NAS: he regretted it and went.
KJV: afterward he repented, and went.
INT: also he repented he went

Matthew 21:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀπῆλθεν
NAS: I [will ], sir; but he did not go.
KJV: [go], sir: and went not.
INT: but not did he go

Matthew 27:60 V-AIA-3S
GRK: τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν
NAS: of the tomb and went away.
KJV: of the sepulchre, and departed.
INT: of the tomb went away

Mark 1:35 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον
NAS: Jesus got up, left [the house], and went away to a secluded
KJV: and departed into
INT: he went out and departed into solitary

Mark 1:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: the leprosy left him and he was cleansed.
KJV: the leprosy departed from
INT: And immediately departed from of him

Mark 5:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο
NAS: And he went away and began to proclaim
KJV: And he departed, and began
INT: And he departed and began

Mark 5:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ
NAS: And He went off with him; and a large
KJV: And [Jesus] went with him;
INT: And he departed with him

Mark 6:46 V-AIA-3S
GRK: ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ
NAS: After bidding them farewell, He left for the mountain
KJV: them away, he departed into a mountain
INT: having taken leave of them he departed into the

Mark 7:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ
NAS: Jesus got up and went away from there
KJV: he arose, and went into
INT: also having risen up he went away into the

Mark 8:13 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ
NAS: embarked and went away to the other side.
KJV: again departed to
INT: again having embarked he went away into the

Mark 10:22 V-AIA-3S
GRK: τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν
NAS: he was saddened, and he went away grieving,
KJV: that saying, and went away grieved:
INT: the word he went away grieved he had

Mark 14:10 V-AIA-3S
GRK: τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς
NAS: of the twelve, went off to the chief priests
KJV: of the twelve, went unto
INT: of the twelve went away to the

Luke 1:23 V-AIA-3S
GRK: λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν
NAS: were ended, he went back home.
KJV: were accomplished, he departed to
INT: service of his he departed to the

Luke 1:38 V-AIA-3S
GRK: σου καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς
NAS: And the angel departed from her.
KJV: And the angel departed from her.
INT: of you And departed from her

Luke 5:13 V-AIA-3S
GRK: ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: And immediately the leprosy left him.
KJV: the leprosy departed from
INT: the leprosy departed from him

Luke 5:25 V-AIA-3S
GRK: ὃ κατέκειτο ἀπῆλθεν εἰς τὸν
NAS: he had been lying on, and went home
KJV: he lay, and departed to
INT: which he was lying he departed to the

Luke 8:39 V-AIA-3S
GRK: θεός καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην
NAS: for you. So he went away, proclaiming
KJV: And he went his way, and published
INT: God And he departed through all

Luke 24:12 V-AIA-3S
GRK: μόνα καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν
NAS: only; and he went away to his home,
KJV: and departed, wondering
INT: only and went away in himself

John 4:3 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς
NAS: Judea and went away again
KJV: Judaea, and departed again into
INT: Judea and went away again into

John 4:28 V-AIA-3S
GRK: γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν
NAS: her waterpot, and went into the city
KJV: and went her way into
INT: woman and went away into the

John 4:47 V-AIA-3S
GRK: τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν
NAS: into Galilee, he went to Him and was imploring
KJV: into Galilee, he went unto him,
INT: Galilee went to him

John 5:15 V-AIA-3S
GRK: ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος
NAS: The man went away, and told the Jews
KJV: The man departed, and told
INT: Went away the man

John 6:1 V-AIA-3S
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went away to the other side
KJV: these things Jesus went over the sea
INT: After these things went away Jesus

John 9:7 V-AIA-3S
GRK: ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν οὖν καὶ
NAS: So he went away and washed,
KJV: Sent.) He went his way therefore,
INT: means Sent He went therefore and

John 10:40 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν
NAS: And He went away again beyond
KJV: And went away again beyond
INT: and departed again beyond

John 11:28 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν
NAS: this, she went away and called
KJV: so said, she went her way, and called
INT: these things having said she went away and called

John 11:54 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς
NAS: the Jews, but went away from there
KJV: the Jews; but went thence unto
INT: Jews but went away from there into

John 12:19 V-AIA-3S
GRK: ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
NAS: look, the world has gone after Him.
KJV: behold, the world is gone after him.
INT: after him is gone

Acts 9:17 V-AIA-3S
GRK: Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας
NAS: Ananias departed and entered
KJV: And Ananias went his way, and entered
INT: went away moreover Ananias

Acts 10:7 V-AIA-3S
GRK: ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος
NAS: who was speaking to him had left, he summoned
KJV: unto Cornelius was departed, he called
INT: when moreover departed the angel

Revelation 9:12 V-AIA-3S
GRK: ἡ μία ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἔρχεται
NAS: The first woe is past; behold, two
KJV: woe is past; [and], behold,
INT: the first is past Behold come

Revelation 11:14 V-AIA-3S
GRK: ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἡ
NAS: woe is past; behold,
KJV: The second woe is past; [and], behold,
INT: second is past Behold the

Revelation 12:17 V-AIA-3S
GRK: γυναικί καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον
NAS: with the woman, and went off to make
KJV: the woman, and went to make war
INT: woman and went to make war

Revelation 16:2 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος
NAS: the first [angel] went and poured
KJV: And the first went, and poured out
INT: And departed the first

Revelation 18:14 V-AIA-3S
GRK: τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ
NAS: you long for has gone from you, and all
KJV: lusted after are departed from
INT: of the soul are departed from you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page