ἀπόστολοι
Englishman's Concordance
ἀπόστολοι (apostoloi) — 16 Occurrences

Mark 6:30 N-NMP
GRK: συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν
NAS: The apostles gathered together
KJV: And the apostles gathered themselves together
INT: are gathered together the apostles to

Luke 9:10 N-NMP
GRK: ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ
NAS: When the apostles returned,
KJV: And the apostles, when they were returned,
INT: having returned the apostles related to him

Luke 17:5 N-NMP
GRK: εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ
NAS: The apostles said to the Lord,
KJV: And the apostles said unto the Lord,
INT: said the apostles to the Lord

Luke 22:14 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ
NAS: He reclined [at the table], and the apostles with Him.
KJV: and the twelve apostles with him.
INT: and the apostles with him

Acts 4:33 N-NMP
GRK: μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τοῦ κυρίου
NAS: power the apostles were giving
KJV: gave the apostles witness
INT: testimony the apostles of the Lord

Acts 5:29 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν Πειθαρχεῖν
NAS: But Peter and the apostles answered,
KJV: and the [other] apostles answered
INT: and the apostles said To obey

Acts 8:14 N-NMP
GRK: ἐν Ἰεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται
NAS: Now when the apostles in Jerusalem
KJV: Now when the apostles which were at
INT: in Jerusalem apostles that had received

Acts 11:1 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: Now the apostles and the brethren
KJV: And the apostles and brethren
INT: moreover the apostles and the

Acts 14:14 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ
NAS: But when the apostles Barnabas
KJV: [Which] when the apostles, Barnabas
INT: however the apostles Barnabas and

Acts 15:6 N-NMP
GRK: τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: The apostles and the elders
KJV: And the apostles and elders
INT: moreover the apostles and the

Acts 15:23 N-NMP
GRK: αὐτῶν Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: and they sent this letter by them, The apostles and the brethren
KJV: after this manner; The apostles and
INT: of them The apostles and the

1 Corinthians 9:5 N-NMP
GRK: οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: as the rest of the apostles and the brothers
KJV: other apostles, and
INT: the other apostles and the

1 Corinthians 12:29 N-NMP
GRK: μὴ πάντες ἀπόστολοι μὴ πάντες
NAS: All are not apostles, are they? All
KJV: [Are] all apostles? [are] all
INT: not [Are] all apostles not all

2 Corinthians 8:23 N-NMP
GRK: ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν δόξα
NAS: you; as for our brethren, [they are] messengers of the churches,
KJV: brethren [be enquired of, they are] the messengers of the churches,
INT: brothers our [they are] messengers of [the] churches [the] glory

1 Thessalonians 2:6 N-NMP
GRK: ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι
INT: as Christ's apostles

Revelation 18:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ
NAS: and you saints and apostles and prophets,
KJV: and [ye] holy apostles and prophets;
INT: and the apostles and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page