ἄρα
Englishman's Concordance
ἄρα (ara) — 32 Occurrences

Matthew 12:28 Prtcl
GRK: τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ'
NAS: of God, then the kingdom
KJV: of God, then the kingdom
INT: the demons then has come upon

Luke 11:20 Prtcl
GRK: τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν ἐφ'
NAS: of God, then the kingdom
KJV: devils, no doubt the kingdom
INT: the demons then is come upon

Luke 11:48 Prtcl
GRK: ἄρα μάρτυρές ἐστε
NAS: So you are witnesses and approve
KJV: Truly ye bear witness that
INT: So witnesses you are

Acts 11:18 Prtcl
GRK: θεὸν λέγοντες Ἄρα καὶ τοῖς
NAS: saying, Well then, God
KJV: God, saying, Then hath God
INT: God saying Then indeed also to the

Romans 5:18 Prtcl
GRK: Ἄρα οὖν ὡς
NAS: So then as through one
KJV: Therefore as by
INT: so then as

Romans 7:3 Prtcl
GRK: ἄρα οὖν ζῶντος
NAS: So then, if while her husband
KJV: So then if, while [her] husband
INT: then Therefore living

Romans 7:21 Prtcl
GRK: Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον
NAS: I find then the principle that evil
KJV: I find then a law, that,
INT: I find then the law

Romans 7:25 Prtcl
GRK: κυρίου ἡμῶν ἄρα οὖν αὐτὸς
NAS: our Lord! So then, on the one hand
KJV: our Lord. So then with the mind I
INT: Lord of us then Therefore myself

Romans 8:1 Prtcl
GRK: Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα
NAS: Therefore there is now no
KJV: [There is] therefore now no
INT: [there is] no therefore now condemnation

Romans 8:12 Prtcl
GRK: Ἄρα οὖν ἀδελφοί
NAS: So then, brethren,
KJV: Therefore, brethren, we are
INT: So then brothers

Romans 9:16 Prtcl
GRK: ἄρα οὖν οὐ
NAS: So then it [does] not [depend] on the man who wills
KJV: So then [it is] not
INT: So then [it is] not

Romans 9:18 Prtcl
GRK: ἄρα οὖν ὃν
NAS: So then He has mercy on whom
KJV: Therefore hath he mercy on whom
INT: So then to whom

Romans 10:17 Prtcl
GRK: ἄρα ἡ πίστις
NAS: So faith [comes] from hearing,
KJV: So then faith [cometh] by
INT: So the faith [is]

Romans 14:12 Prtcl
GRK: ἄρα οὖν ἕκαστος
NAS: So then each one of us will give
KJV: So then every one of us
INT: So then each

Romans 14:19 Prtcl
GRK: ἄρα οὖν τὰ
NAS: So then we pursue
KJV: Let us therefore follow after
INT: So then the things

1 Corinthians 5:10 Prtcl
GRK: ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ
NAS: with idolaters, for then you would have
KJV: for then must ye needs
INT: since you ought then out of the

1 Corinthians 7:14 Prtcl
GRK: ἀδελφῷ ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα
KJV: by the husband: else were your
INT: husband else then the children

1 Corinthians 15:14 Prtcl
GRK: ἐγήγερται κενὸν ἄρα καὶ τὸ
NAS: has not been raised, then our preaching
KJV: not risen, then [is] our preaching
INT: has been raised vain then also the

1 Corinthians 15:15 Prtcl
GRK: ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ
NAS: if in fact the dead
KJV: up, if so be that the dead rise
INT: he raised if then [the] dead not

1 Corinthians 15:18 Prtcl
GRK: ἄρα καὶ οἱ
NAS: Then those also
KJV: Then they also which are fallen asleep
INT: then also the [ones]

2 Corinthians 5:14 Prtcl
GRK: πάντων ἀπέθανεν ἄρα οἱ πάντες
NAS: died for all, therefore all died;
KJV: for all, then were all
INT: all died then all

2 Corinthians 7:12 Prtcl
GRK: ἄρα εἰ καὶ
NAS: So although I wrote
KJV: Wherefore, though I wrote
INT: Then if also

Galatians 2:21 Prtcl
GRK: νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστὸς δωρεὰν
NAS: the Law, then Christ
KJV: [come] by the law, then Christ is dead
INT: law righteousness [is] then Christ for nought

Galatians 3:7 Prtcl
GRK: Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ
NAS: Therefore, be sure that it is those
KJV: Know ye therefore that
INT: Know then that they that

Galatians 3:29 Prtcl
GRK: ὑμεῖς Χριστοῦ ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ
NAS: you belong to Christ, then you are Abraham's
KJV: [be] Christ's, then are ye
INT: you [are] Christ's then Abraham's

Galatians 5:11 Prtcl
GRK: ἔτι διώκομαι ἄρα κατήργηται τὸ
NAS: persecuted? Then the stumbling block
KJV: suffer persecution? then is
INT: yet am I persecuted Then has been done away the

Galatians 6:10 Prtcl
GRK: Ἄρα οὖν ὡς
NAS: So then, while we have
KJV: we have therefore opportunity,
INT: So then as

Ephesians 2:19 Prtcl
GRK: Ἄρα οὖν οὐκέτι
NAS: So then you are no longer strangers
KJV: Now therefore ye are no more
INT: So then no longer

1 Thessalonians 5:6 Prtcl
GRK: ἄρα οὖν μὴ
NAS: so then let us not sleep as others
KJV: Therefore let us not
INT: So then not

2 Thessalonians 2:15 Prtcl
GRK: Ἄρα οὖν ἀδελφοί
NAS: So then, brethren, stand firm
KJV: Therefore, brethren, stand fast,
INT: So then brothers

Hebrews 4:9 Prtcl
GRK: ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς
NAS: So there remains a Sabbath rest
KJV: There remaineth therefore a rest
INT: Then remains a sabbath rest

Hebrews 12:8 Prtcl
GRK: γεγόνασιν πάντες ἄρα νόθοι καὶ
NAS: partakers, then you are illegitimate children
KJV: are partakers, then are ye bastards,
INT: have become all then illegitimate children and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page