αὐτὴν
Englishman's Concordance
αὐτὴν (autēn) — 137 Occurrences

Matthew 1:19 PPro-AF3S
GRK: μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι ἐβουλήθη
KJV: to make her a publick example,
INT: not willing her to expose publicly purposed

Matthew 1:19 PPro-AF3S
GRK: λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν
KJV: was minded to put her away privily.INT: secretly to send away her

Matthew 1:25 PPro-AF3S
GRK: οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ
KJV: And knew her not till
INT: not knew her until that

Matthew 5:28 PPro-AF3S
GRK: τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν
KJV: lust after her hath committed adultery
INT: lust after her already has committed adultery with

Matthew 5:28 PPro-AF3S
GRK: ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ
KJV: hath committed adultery with her already
INT: already has committed adultery with her in the

Matthew 5:30 PPro-AF3S
GRK: σε ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε
KJV: thee, cut it off, and
INT: you cut off it and cast [it]

Matthew 5:32 PPro-AF3S
GRK: πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι καὶ
KJV: causeth her to commit adultery:
INT: of sexual immorality causes her to commit adultery and

Matthew 7:14 PPro-AF3S
GRK: οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
KJV: there be that find it.
INT: they who find it

Matthew 8:15 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός
KJV: the fever left her: and she arose,
INT: and left her the fever

Matthew 9:18 PPro-AF3S
GRK: σου ἐπ' αὐτήν καὶ ζήσεται
KJV: hand upon her, and she shall live.
INT: of you upon her and she will live

Matthew 9:22 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει
KJV: when he saw her, he said,
INT: and having seen her said Take courage

Matthew 10:12 PPro-AF3S
GRK: οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
KJV: an house, salute it.
INT: house greet it

Matthew 10:13 PPro-AF3S
GRK: ὑμῶν ἐπ' αὐτήν ἐὰν δὲ
KJV: come upon it: but if
INT: of you upon it if however

Matthew 10:39 PPro-AF3S
GRK: αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὁ
KJV: life shall lose it: and he that loseth
INT: of him will lose it and he that

Matthew 10:39 PPro-AF3S
GRK: ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
KJV: sake shall find it.
INT: me will find it

Matthew 11:12 PPro-AF3S
GRK: βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν
KJV: the violent take it by force.
INT: violent seize it

Matthew 12:41 PPro-AF3S
GRK: καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι μετενόησαν
KJV: shall condemn it: because
INT: and will condenm it for they repented

Matthew 12:42 PPro-AF3S
GRK: καὶ κατακρινεῖ αὐτήν ὅτι ἦλθεν
KJV: and shall condemn it: for she came
INT: and will condemn it for she came

Matthew 14:4 PPro-AF3S
GRK: σοι ἔχειν αὐτήν
KJV: for thee to have her.
INT: for you to have her

Matthew 15:23 PPro-AF3S
GRK: λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν ὅτι κράζει
KJV: saying, Send her away; for
INT: saying Dismiss her for she cries out

Matthew 16:25 PPro-AF3S
GRK: σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ'
KJV: life shall lose it: and whosoever
INT: to save will lose it whoever however

Matthew 16:25 PPro-AF3S
GRK: ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
KJV: sake shall find it.
INT: me will find it

Matthew 19:7 Ppro-AFS
GRK: καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν
INT: and to divorce her

Matthew 21:19 PPro-AF3S
GRK: ἦλθεν ἐπ' αὐτήν καὶ οὐδὲν
KJV: he came to it, and found
INT: he came to it and nothing

Matthew 22:28 PPro-AF3S
GRK: γὰρ ἔσχον αὐτήν
KJV: they all had her.
INT: indeed had her

Matthew 23:37 PPro-AF3S
GRK: ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν ποσάκις ἠθέλησα
KJV: unto thee, how often
INT: have been sent to her how often would I

Mark 1:31 PPro-AF3S
GRK: προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς
KJV: and took her by the hand,
INT: having come to [her] he raised up her having taken of the

Mark 1:31 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός
KJV: by the hand, and lifted her up; and
INT: And left her the fever

Mark 4:30 PPro-AF3S
GRK: ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
KJV: comparison shall we compare it?
INT: with what it parable shall we strengthen

Mark 6:17 PPro-AF3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν
KJV: for he had married her.
INT: of him because her he had married

Mark 6:26 PPro-AF3S
GRK: ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν
KJV: not reject her.
INT: would he reject her

Mark 6:28 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ
KJV: and gave it to the damsel: and
INT: and gave it to the girl

Mark 6:28 PPro-AF3S
GRK: κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ
KJV: the damsel gave it to her mother.
INT: girl gave it the mother

Mark 8:35 PPro-AF3S
GRK: σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ'
KJV: life shall lose it; but whosoever
INT: to save will lose it whoever moreover

Mark 8:35 PPro-AF3S
GRK: εὐαγγελίου σώσει αὐτήν
INT: gospel will save it

Mark 9:43 PPro-AF3S
GRK: σου ἀπόκοψον αὐτήν καλόν ἐστίν
KJV: thee, cut it off: it is
INT: of you cut off it better it is

Mark 10:11 PPro-AF3S
GRK: μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν
KJV: committeth adultery against her.
INT: commits adultery against her

Mark 10:15 PPro-AF3S
GRK: εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
INT: shall enter into it

Mark 11:2 PPro-AF3S
GRK: εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον
KJV: into it, ye shall find
INT: entering into it you will find a colt

Mark 11:13 PPro-AF3S
GRK: ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν
INT: having come to it nothing he found

Mark 12:21 PPro-AF3S
GRK: δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν καὶ ἀπέθανεν
KJV: the second took her, and died,
INT: second took her and died

Mark 12:23 PPro-AF3S
GRK: ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
KJV: the seven had her to wife.
INT: [the] seven had her as wife

Mark 14:6 PPro-AF3S
GRK: εἶπεν Ἄφετε αὐτήν τί αὐτῇ
KJV: said, Let her alone; why
INT: said Let alone her why to her

Luke 1:28 PPro-AF3S
GRK: εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε
KJV: came in unto her, and said, Hail,
INT: having come to her said Greetings

Luke 1:57 PPro-AF3S
GRK: τοῦ τεκεῖν αὐτήν καὶ ἐγέννησεν
KJV: came that she should be delivered;
INT: the she should bring forth her and she bore

Luke 1:61 PPro-AF3S
GRK: εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶς
KJV: they said unto her, There is
INT: they said to her No one

Luke 2:6 PPro-AF3S
GRK: τοῦ τεκεῖν αὐτήν
KJV: were accomplished that she should be delivered.
INT: of the giving birth of her

Luke 4:6 PPro-AF3S
GRK: θέλω δίδωμι αὐτήν
KJV: I will I give it.
INT: I wish I give it

Luke 4:39 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα δὲ
KJV: it left her: and immediately
INT: and it left her immediately moreover

Luke 6:48 PPro-AF3S
GRK: ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ
KJV: not shake it: for it was founded
INT: could shake it because

Luke 6:48 PPro-AF3S
GRK: καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν
INT: well had been built it

Luke 7:13 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος
KJV: saw her, he had compassion
INT: And having seen her the Lord

Luke 8:52 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν ὁ δὲ
KJV: and bewailed her: but he said,
INT: and mourning for her but

Luke 9:24 PPro-AF3S
GRK: σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ'
KJV: life shall lose it: but whosoever
INT: to save will lose it whoever moreover

Luke 9:24 PPro-AF3S
GRK: οὗτος σώσει αὐτήν
KJV: the same shall save it.
INT: he will save it

Luke 11:32 PPro-AF3S
GRK: καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι μετενόησαν
KJV: shall condemn it: for
INT: and will condemn it because they repented

Luke 13:7 PPro-AF3S
GRK: ἔκκοψον οὖν αὐτήν ἵνα τί
KJV: none: cut it down; why
INT: cut down therefore it that why

Luke 13:8 PPro-AF3S
GRK: Κύριε ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο
KJV: Lord, let it alone this
INT: Sir let alone it also this

Luke 13:8 PPro-AF3S
GRK: σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω
KJV: I shall dig about it, and dung
INT: I shall dig about it and put

Luke 13:9 PPro-AF3S
GRK: μή¦γε ἐκκόψεις αὐτήν
KJV: thou shalt cut it down.
INT: not you will cut down it

Luke 13:12 PPro-AF3S
GRK: ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς
KJV: saw her, he called
INT: having seen moreover her Jesus

Luke 13:18 PPro-AF3S
GRK: τίνι ὁμοιώσω αὐτήν
KJV: whereunto shall I resemble it?
INT: to what will I liken it

Luke 13:34 PPro-AF3S
GRK: ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα
KJV: unto thee; how often
INT: have been sent to her how often would I

Luke 16:16 PPro-AF3S
GRK: πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται
KJV: presseth into it.
INT: everyone into it forces

Luke 17:33 PPro-AF3S
GRK: περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ'
KJV: life shall lose it; and whosoever
INT: to save will lose it whoever also

Luke 17:33 PPro-AF3S
GRK: ἀπολέσῃ ζωογονήσει αὐτήν
KJV: shall lose his life shall preserve
INT: may lose will preserve it

Luke 18:5 PPro-AF3S
GRK: ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα μὴ
KJV: me, I will avenge her, lest by
INT: this I will avenge her that not

Luke 18:17 PPro-AF3S
GRK: εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν
INT: shall enter into it

Luke 19:41 PPro-AF3S
GRK: ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτήν
KJV: and wept over it,
INT: he wept over it

Luke 20:31 PPro-AF3S
GRK: τρίτος ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως δὲ
KJV: the third took her; and in like manner
INT: third took her likewise moreover

Luke 20:33 PPro-AF3S
GRK: ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
KJV: seven had her to wife.
INT: seven had her as wife

Luke 21:21 PPro-AF3S
GRK: εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν
NAS: must not enter the city;
INT: let them enter into her

John 8:3 PPro-AF3S
GRK: καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ
KJV: brought unto him a woman taken
INT: and having set her in [the] midst

John 8:7 PPro-AF3S
GRK: πρῶτος ἐπ' αὐτὴν βαλέτω λίθον
KJV: a stone at her.
INT: first at her let him cast stone

John 10:17 PPro-AF3S
GRK: πάλιν λάβω αὐτήν
KJV: that I might take it again.
INT: again I might take it

John 10:18 PPro-AF3S
GRK: οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ
KJV: No man taketh it from me,
INT: No one takes it from me

John 10:18 PPro-AF3S
GRK: ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ
KJV: I lay it down of
INT: I lay down it of myself

John 10:18 PPro-AF3S
GRK: ἔχω θεῖναι αὐτήν καὶ ἐξουσίαν
KJV: power to lay it down, and
INT: I have to lay down it and authority

John 10:18 PPro-AF3S
GRK: πάλιν λαβεῖν αὐτήν ταύτην τὴν
KJV: power to take it again. This
INT: again to take it This

John 11:31 PPro-AF3S
GRK: καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν ἰδόντες τὴν
KJV: and comforted her, when they saw Mary,
INT: and consoling her having seen

John 11:33 PPro-AF3S
GRK: ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ
KJV: therefore saw her weeping, and
INT: when he saw her weeping and

John 12:7 PPro-AF3S
GRK: Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν ἵνα εἰς
KJV: Jesus, Let her alone: against
INT: Jesus Let alone her so that for

John 12:25 PPro-AF3S
GRK: αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν καὶ ὁ
KJV: life shall lose it; and he that hateth
INT: of him shall lose it and he that

John 12:25 PPro-AF3S
GRK: αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
KJV: world shall keep it unto life
INT: eternal will keep it

John 18:10 PPro-AF3S
GRK: μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν
KJV: a sword drew it, and smote
INT: a sword drew it and struck

John 19:27 PPro-AF3S
GRK: ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ
KJV: that disciple took her unto his own
INT: the disciple her to the

Acts 5:8 PPro-AF3S
GRK: δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος Εἰπέ
KJV: Peter answered unto her, Tell me
INT: moreover to her Peter Tell

Acts 5:9 PPro-AF3S
GRK: Πέτρος πρὸς αὐτήν Τί ὅτι
KJV: said unto her, How is it that
INT: Peter [said] to her Why [is it] that

Acts 5:10 PPro-AF3S
GRK: νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν καὶ
KJV: came in, and found her dead, and,
INT: young [men] found her dead and

Acts 7:5 PPro-AF3S
GRK: εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ
KJV: it to him for
INT: for a possession it and to the

Acts 7:44 PPro-AF3S
GRK: Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν
KJV: that he should make it according
INT: to Moses to make it according to the

Acts 9:37 PPro-AF3S
GRK: ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν λούσαντες
KJV: whom when they had washed,
INT: those [that] having become sick she died having washed [her]

Acts 9:37 Ppro-AFS
GRK: δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν ὑπερῴῳ
INT: moreover put [her] they in an upper room

Acts 9:41 PPro-AF3S
GRK: χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν φωνήσας δὲ
KJV: [his] hand, and lifted her up, and
INT: [his] hand he raised up her having called moreover

Acts 9:41 PPro-AF3S
GRK: χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν
KJV: widows, presented her alive.
INT: widows he presented her living

Acts 12:15 PPro-AF3S
GRK: δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ
KJV: they said unto her, Thou art mad. But
INT: moreover to her they said You are mad

Acts 15:16 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἀνορθώσω αὐτήν
KJV: and I will set it up:
INT: and will set upright it

Acts 21:3 PPro-AF3S
GRK: καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν
KJV: we left it on the left hand,
INT: and having left it on the left we sailed

Acts 27:8 PPro-AF3S
GRK: τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς
KJV: hardly passing it, came unto
INT: and coasting along it we came to

Acts 27:32 PPro-AF3S
GRK: καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν
KJV: and let her fall off.
INT: and let her fall

Romans 7:3 PPro-AF3S
GRK: μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην
KJV: from that law; so that she is no
INT: not so as to be she an adulteress having become

Romans 12:4 PPro-AF3S
GRK: οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν
NAS: do not have the same function,
KJV: have not the same office:
INT: not the same have function

Romans 16:2 PPro-AFS
GRK: ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν κυρίῳ
NAS: she may have need of you; for she herself has also
KJV: That ye receive her in the Lord,
INT: that you might receive her in [the] Lord

1 Corinthians 7:12 PPro-AF3S
GRK: μὴ ἀφιέτω αὐτήν
KJV: to dwell with him, let him not
INT: not let him leave her

2 Corinthians 3:18 PPro-AF3S
GRK: κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα
NAS: are being transformed into the same image
KJV: are changed into the same image
INT: beholding as in a mirror [to] the same image are being transformed

2 Corinthians 6:13 PPro-AF3S
GRK: τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν ὡς
NAS: Now in a like exchange-- I speak
KJV: for a recompence in the same, (I speak
INT: and [the] same [as] recompense as

2 Corinthians 8:16 PPro-AF3S
GRK: δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ
NAS: who puts the same earnestness
KJV: which put the same earnest care into
INT: gives the same earnestness for

Galatians 1:13 PPro-AF3S
GRK: καὶ ἐπόρθουν αὐτήν
KJV: and wasted it:
INT: and was destroying it

Ephesians 5:26 PPro-AF3S
GRK: ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας
INT: that her he might sanctify having cleansed

Ephesians 5:29 PPro-AF3S
GRK: καὶ θάλπει αὐτήν καθὼς καὶ
KJV: and cherisheth it, even as the Lord
INT: and cherishes it even as also

Philippians 2:2 PPro-AF3S
GRK: φρονῆτε τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες
NAS: maintaining the same love,
KJV: that ye be likeminded, having
INT: you might be of mind the same love having

Colossians 4:17 PPro-AF3S
GRK: κυρίῳ ἵνα αὐτὴν πληροῖς
KJV: that thou fulfil it.
INT: [the] Lord that it you fulfill

Hebrews 4:6 PPro-AF3S
GRK: εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν καὶ οἱ
INT: to enter into it and the [ones]

Hebrews 5:3 PPro-AF3S
GRK: καὶ δι' αὐτὴν ὀφείλει καθὼς
INT: and on account of this he is obligated even as

Hebrews 6:11 PPro-AF3S
GRK: ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν
NAS: of you show the same diligence
KJV: of you do shew the same diligence to
INT: of you the same to show earnestness

Hebrews 10:1 PPro-AF3S
GRK: ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα
NAS: to come [and] not the very form
KJV: [and] not the very image
INT: good things not itself the image

Hebrews 12:17 PPro-AF3S
GRK: δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν
KJV: though he sought it carefully with
INT: tears having earnestly sought it

1 Peter 3:11 PPro-AF3S
GRK: καὶ διωξάτω αὐτήν
KJV: and ensue it.
INT: and let him pursue it

1 Peter 4:1 PPro-AF3S
GRK: ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε
NAS: yourselves also with the same purpose,
KJV: likewise with the same mind:
INT: you the same mind arm yourselves with

1 Peter 4:4 PPro-AF3S
GRK: εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας
NAS: that you do not run with [them] into the same excesses
KJV: with [them] to the same excess
INT: to the same the of debauchery

1 John 2:21 PPro-AF3S
GRK: ὅτι οἴδατε αὐτήν καὶ ὅτι
KJV: because ye know it, and that
INT: because you know it and that

Revelation 2:22 PPro-AF3S
GRK: ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην
KJV: I will cast her into a bed,
INT: Behold cast her into a sickbed

Revelation 3:8 PPro-AF3S
GRK: δύναται κλεῖσαι αὐτήν ὅτι μικρὰν
KJV: can shut it: for thou hast
INT: is able to shut it because a little

Revelation 11:2 PPro-AF3S
GRK: καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς ὅτι
KJV: and measure it not; for
INT: and not it measure because

Revelation 12:6 PPro-AF3S
GRK: ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας
KJV: they should feed her there
INT: there they should nourish her days one thousand

Revelation 12:15 PPro-AF3S
GRK: ποταμόν ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ
INT: a river that her [as one] carried away by a river he might make

Revelation 17:6 PPro-AF3S
GRK: ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα
KJV: when I saw her, I wondered
INT: I marveled having seen her with wonder great

Revelation 17:7 PPro-AF3S
GRK: τοῦ βαστάζοντος αὐτήν τοῦ ἔχοντος
KJV: that carrieth her, which
INT: which carries her which has

Revelation 17:16 PPro-AF3S
GRK: ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν
KJV: and shall make her desolate and
INT: desolate will make her and naked

Revelation 17:16 PPro-AF3S
GRK: φάγονται καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν
KJV: and burn her with fire.
INT: will eat and her will burn with

Revelation 18:8 PPro-AF3S
GRK: ὁ κρίνας αὐτήν
KJV: who judgeth her.
INT: having judged her

Revelation 18:9 PPro-AF3S
GRK: κόψονται ἐπ' αὐτὴν οἱ βασιλεῖς
KJV: with her, shall bewail
INT: will wail for her the kings

Revelation 18:11 PPro-AF3S
GRK: πενθοῦσιν ἐπ' αὐτήν ὅτι τὸν
KJV: mourn over her; for no man
INT: mourn for her because the

Revelation 21:23 PPro-AF3S
GRK: θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν καὶ ὁ
KJV: of God did lighten it, and the Lamb
INT: of God enlightened it and the

Revelation 21:24 PPro-AF3S
GRK: αὐτῶν εἰς αὐτήν
KJV: honour into it.
INT: of them unto it

Revelation 21:26 PPro-AF3S
GRK: ἐθνῶν εἰς αὐτήν
KJV: of the nations into it.
INT: nations unto it

Revelation 21:27 PPro-AF3S
GRK: εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν
KJV: enter into it any thing that defileth,
INT: might enter into it anything defiling

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page