διεσκορπισμένα
Englishman's Concordance
διεσκορπισμένα (dieskorpismena) — 1 Occurrence

John 11:52 V-RPM/P-ANP
GRK: θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς
NAS: of God who are scattered abroad.
KJV: of God that were scattered abroad.
INT: of God who having been scattered he might gather together into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page