διώξουσιν
Englishman's Concordance
διώξουσιν (diōxousin) — 3 Occurrences

Luke 11:49 V-FIA-3P
GRK: ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν
NAS: and [some] of them they will kill and [some] they will persecute,
INT: they will kill and persecute

Luke 21:12 V-FIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ διώξουσιν παραδιδόντες εἰς
NAS: their hands on you and will persecute you, delivering
KJV: and persecute [you], delivering
INT: of them and will persecute [you] delivering [you] to

John 15:20 V-FIA-3P
GRK: καὶ ὑμᾶς διώξουσιν εἰ τὸν
NAS: Me, they will also persecute you; if
KJV: they will also persecute you; if
INT: also you they will persecute if the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page