δυνάμεως
Englishman's Concordance
δυνάμεως (dynameōs) — 21 Occurrences

Matthew 24:30 N-GFS
GRK: οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης
NAS: OF THE SKY with power and great
KJV: of heaven with power and great
INT: of heaven with power and glory

Matthew 26:64 N-GFS
GRK: δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον
NAS: AT THE RIGHT HAND OF POWER, and COMING
KJV: on the right hand of power, and coming
INT: [the] right hand of Power and coming

Mark 13:26 N-GFS
GRK: νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ
NAS: IN CLOUDS with great power and glory.
KJV: with great power and glory.
INT: clouds with power great and

Mark 14:62 N-GFS
GRK: καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον
NAS: AT THE RIGHT HAND OF POWER, and COMING
KJV: on the right hand of power, and coming
INT: sitting of the Power and coming

Luke 21:27 N-GFS
GRK: νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης
NAS: IN A CLOUD with power and great
KJV: a cloud with power and great
INT: a cloud with power and glory

Luke 22:69 N-GFS
GRK: δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ
NAS: AT THE RIGHT HAND of the power OF GOD.
KJV: on the right hand of the power of God.
INT: [the] right hand of the power of God

Acts 6:8 N-GFS
GRK: χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα
NAS: of grace and power, was performing
KJV: of faith and power, did great
INT: grace and power did wonders

1 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: πνεύματος καὶ δυνάμεως
NAS: of the Spirit and of power,
KJV: of the Spirit and of power:
INT: of [the] Spirit and of power

1 Corinthians 6:14 N-GFS
GRK: διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: raise us up through His power.
KJV: by his own power.
INT: by the power of him

2 Corinthians 4:7 N-GFS
GRK: ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ
NAS: that the surpassing greatness of the power will be of God
KJV: the excellency of the power may be
INT: surpassingness of the power might be

2 Corinthians 13:4 N-GFS
GRK: ζῇ ἐκ δυνάμεως θεοῦ καὶ
NAS: because of the power of God.
KJV: he liveth by the power of God. For
INT: he lives by power God's and

2 Corinthians 13:4 N-GFS
GRK: αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς
NAS: with Him because of the power of God
KJV: him by the power of God toward
INT: him by power God's toward

Ephesians 1:19 N-GFS
GRK: μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς
NAS: greatness of His power toward
KJV: greatness of his power to us-ward
INT: greatness of the power of him toward

Ephesians 1:21 N-GFS
GRK: ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος
NAS: and authority and power and dominion,
KJV: power, and might, and dominion,
INT: authority and power and dominion

Ephesians 3:7 N-GFS
GRK: ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: to the working of His power.
KJV: the effectual working of his power.
INT: working of the power of him

2 Thessalonians 1:7 N-GFS
GRK: μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ
NAS: from heaven with His mighty angels
KJV: with his mighty angels,
INT: with [the] angels mighty of him

2 Timothy 1:7 N-GFS
GRK: δειλίας ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης
NAS: of timidity, but of power and love
KJV: of fear; but of power, and of love,
INT: of cowardice but of power and of love

Hebrews 1:3 N-GFS
GRK: ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καθαρισμὸν
NAS: by the word of His power. When He had made
KJV: of his power, when he had
INT: word of the power of him [the] purification

2 Peter 1:3 N-GFS
GRK: τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ
NAS: that His divine power has granted
KJV: his divine power hath given unto us
INT: the divine power of him which [pertain]

Revelation 15:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ
NAS: of God and from His power; and no one
KJV: from his power; and no man
INT: from the power of him and

Revelation 18:3 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους
NAS: have become rich by the wealth of her sensuality.
KJV: through the abundance of her
INT: through the power of the luxury

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page