ἠκολούθησεν
Englishman's Concordance
ἠκολούθησεν (ēkolouthēsen) — 8 Occurrences

Matthew 9:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: Me! And he got up and followed Him.
KJV: And he arose, and followed him.
INT: And having arisen he followed him

Matthew 9:19 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ
NAS: got up and [began] to follow him, and [so did] His disciples.
KJV: Jesus arose, and followed him, and
INT: Jesus followed him and

Matthew 20:29 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος
NAS: a large crowd followed Him.
KJV: a great multitude followed him.
INT: from Jericho followed him a crowd

Mark 2:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: Me! And he got up and followed Him.
KJV: And he arose and followed him.
INT: And having arisen he followed him

Mark 3:7 V-AIA-3S
GRK: τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησεν καὶ ἀπὸ
NAS: from Galilee followed; and [also] from Judea,
KJV: from Galilee followed him, and
INT: Galilee followed and from

Mark 14:54 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως
NAS: Peter had followed Him at a distance,
KJV: And Peter followed him afar
INT: from afar off followed him as far as

Revelation 14:8 V-AIA-3S
GRK: δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων Ἔπεσεν
NAS: a second one, followed, saying,
KJV: And there followed another angel,
INT: second angel followed saying Is fallen

Revelation 14:9 V-AIA-3S
GRK: ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων
NAS: a third one, followed them, saying
KJV: the third angel followed them, saying
INT: angel a third followed them saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 190
90 Occurrences


ἀκολουθῆσαι — 2 Occ.
ἀκολουθήσαντές — 1 Occ.
ἀκολουθησάντων — 1 Occ.
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
Ἀκολούθει — 16 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
Additional Entries
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page